Bulla Totus Tuus Poloniae Populus

20-03-2017
4977

Bulla
TOTUS TUUS POLONIAE POPULUS
Papieża Jana Pawła II z dnia 25.03.1992 roku

JAN PAWEŁ BISKUP RZYMU SŁUGA SŁUG BOŻYCH na wieczną rzeczy pamiątkę

CAŁY TWÓJ LUD w Polsce, o Maryjo Panno, Matko Boga i Matko Kościoła, z ufnością wzywający Ciebie jako gwiazdę przewodnią pośród trudów pielgrzymowania, właśnie dzisiaj, w dniu kiedy wyznałaś, że jesteś Służebnicą Pańską, w tym samym duchu posłuszeństwa chętnie przyjmuje zmiany wprowadzone do wspólnot kościelnych. Oto bowiem niedawno czcigodni Bracia Konferencji Episkopatu Polski pragnąc w zgodnej jednomyślności zastosować się do życzeń Soboru Powszechnego Watykańskiego II dotyczących właściwszego łączenia okręgów kościelnych, przedłożyli Stolicy Apostolskiej projekt utworzenia w swoim narodzie nowych prowincji kościelnych i diecezji, a także stosowniejszego rozgraniczenia tychże diecezji.

Dlatego Czcigodny Brat Józef Kowalczyk, arcybiskup haraklejski, w Polsce nuncjusz apostolski, postępując roztropnie wespół z Czcigodnymi Braćmi owej Konferencji Biskupów i odnosząc pożytek z czynnej z nią współpracy, stopniowo i po rozważnym namyśle, podjął się zadania podziału prowincji kościelnych i diecezji polskich według nowego porządku. Przy wykonywaniu tego zadania miano zawsze na względzie to, aby w każdej diecezji istota Kościoła stała się bardzo przejrzysta, a także by biskup mógł stosownie i skutecznie wypełniać wszystkie swoje obowiązki, jak tego coraz bardziej wymagaj ą potrzeby religijne, duchowe i moralne oraz zmiany społeczne i kulturalne, dokonujące się w dzisiejszych czasach.

My przeto, wysłuchawszy najpierw życzliwej opinii wspomnianego Nuncjusza Apostolskiego, za radą Sekretariatu Stanu oceniliśmy prośby do nas kierowane jako niezmiernie pożyteczne dla zbawienia dusz i uznaliśmy, że powinny być łaskawie uwzględnione.

Mocą zatem naszej najwyższej władzy apostolskiej postanowiliśmy, co następuje: hierarchia obrządku łacińskiego w Polsce będzie się w przyszłości składać z trzynastu prowincji kościelnych, a mianowicie: (1) gnieźnieńskiej, (2) krakowskiej, (3) poznańskiej, (4) warszawskiej, (5) wrocławskiej, (6) przemyskiej łacińskiej, (7) szczecińsko-kamieńskiej, (8) gdańskiej, (9) warmińskiej, (10) białostockiej, (11) częstochowskiej, (12) katowickiej, (13) lubelskiej.

Nadto podnosimy diecezję łódzką, bezpośrednio podległą Stolicy Apostolskiej, do godności Kościoła arcybiskupiego i przyznajemy mu prawa oraz przywileje, z których korzystają inne stolice arcybiskupie zgodnie z normami prawa powszechnego.

Joanne Paulus pp. II