(Polski) KLAUZULA INFORMACYJNA

23-04-2021
0
257

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski, dalej: SKEP, z siedzibą w Warszawie (01-015), przy Skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6. Kontakt do inspektora ochrony danych: prawo2@episkopat.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub/i w celu, dla którego zostały nam udostępnione:

a) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na SKEP przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub prawa świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., dalej: Dekret);

b) gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKEP (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu);

c) w celu wykonywania przez SKEP zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5 Dekretu);

d) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu).

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, w zależności od celu podjętej korespondencji, są podmioty kościelne lub inne podmioty właściwe do załatwienia sprawy zgodnie z przepisami prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi SKEP zawarł umowę na świadczenie usług elektronicznych dla użytkowanych przez SKEP systemów informatycznych.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku, w którym korespondencja wpłynęła, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa świeckiego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych; prawo do żądania sprostowania danych, dokonania adnotacji i uzupełnienia danych, do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania. Żądania można kierować na adres, z którym prowadzona jest korespondencja. Jeżeli uznają Państwo, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, na adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, lub email: kiod@episkopat.pl.

NO COMMENTS