Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa charytatywnego, współpraca z zarządem Caritas Polska oraz dyrektorami Caritas poszczególnych diecezji przez udział w ich spotkaniach formacyjnych i patronat nad organizacją ogólnopolskich pielgrzymek.

Przewodniczący
bp Wiesław SZLACHETKA

Członkowie
bp Edward DAJCZAK
bp Edward FRANKOWSKI
bp Andrzej JEŻ
bp Jerzy MAZUR SVD
Konsultorzy
br. Paweł FLIS Alb
s. Renata Agnieszka KIJOWSKA SSCJ
ks. Jarosław KORAL SDB
ks. Wiesław PRZYGODA
ks. Marian SUBOCZ

Komisja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Zakres działań: Promocja życia konsekrowanego. Otwarcie wspólnot życia konsekrowanego na potrzeby Kościoła lokalnego. Koordynacja działań apostolskich. Podtrzymywanie więzi i współpraca z instytucjami życia konsekrowanego dla realizacji misji Kościoła z uwzględnieniem właściwych charyzmatów.

Przewodniczący
bp Jacek KICIŃSKI

Członkowie:
bp Łukasz BUZUN
bp Antoni Pacyfik DYDYCZ OFMCap
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Damian MUSKUS
bp Rudolf PIERSKAŁA
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
Elwira Fertacz OKB
ks. Bogdan GIEMZA SDS
br. Izaak KAPAŁA OSB
o. Kazimierz MALINOWSKI OFMConv
ks. Arkadiusz OKROJ
s. Jolanta OLECH USJK
ks. Czesław PARZYSZEK SAC
m. Maksymilla PLISZKA SBDNP
ks. Tomasz RUSIECKI
o. Janusz SOK CSsR
m. Weronika SOWULEWSKA OSBCam
s. Danuta Wróbel SNMPN

Podkomisja ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

Przewodniczący
ks. Arkadiusz OKROJ

Członkowie
ks. Jerzy GOŁĘBIEWSKI
ks. Piotr KORDULA
o. Wiesław ŁYKO OMI
ks. Tomasz RUSIECKI
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Henryk ŚMIAROWSKI

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Zakres działań: Wspomaganie Konferencji Episkopatu w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję. Kierowanie opracowaniem przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii. Poprawianie wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, melodii itp. Opracowywanie projektów dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów, roku kościelnego, Liturgii Godzin oraz różnych form pobożności ludowej (pia exercitia). Adaptowanie w ramach uprawnień przysługujących Konferencji Biskupów i na jej zlecenie tekstów i obrzędów zawartych w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich. Przygotowywanie lub opiniowanie formy i treści obrzędów i modlitw, które mają być używane w publicznej służbie Bożej w ramach zwyczajnego duszpasterstwa. Konsultowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania w czasie liturgii, przygotowanych przez inne struktury Konferencji Episkopatu. Sprawdzanie i aprobowanie w razie potrzeby polskich przekładów tekstów formularzy mszalnych oraz własnych oficjów Zakonów. Czuwanie nad formacją liturgiczną służby liturgicznej w całym kraju przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej. Czuwanie nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych przez Podkomisję ds. Muzyki Kościelnej. Utrzymywanie kontaktów z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Udzielanie wyjaśnień dotyczących liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu.

Przewodniczący
bp Adam BAŁABUCH

Członkowie
bp Stefan CICHY
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Piotr GREGER
bp Rudolf PIERSKAŁA

Konsultorzy
ks. Andrzej FILABER
ks. Julian GŁOWACKI
Stanisław KALINKOWSKI
ks. Ryszard KNAPIŃSKI
ks. Krzysztof KONECKI
ks. Czesław KRAKOWIAK
ks. Erwin MATEJA
ks. Mateusz MATUSZEWSKI
ks. Bogusław NADOLSKI SChr
ks. Jacek NOWAK SAC
ks. Dominik OSTROWSKI
ks. Stanisław SZCZEPANIEC

Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej

Przewodniczący
bp Stefan CICHY

Konsultorzy
ks. Andrzej FILABER
o. Nikodem KILNAR OSPPE
ks. Antoni REGINEK
ks. Michał SZULIK
ks. Robert TYRAŁA

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej

Przewodniczący
abp Józef GÓRZYŃSKI

Konsultorzy
ks. Mirosław DZIEGIŃSKI
s. Iwona KOPACZ PDDM
ks. Andrzej MAGDZIARZ
ks. Krzysztof ORA
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Sławomir ZAWADA

Zakres działań: Zasadniczym celem Komisji jest budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wszystkich katolików polskich, popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji oraz ich koordynowanie dla dobra Kościoła powszechnego i lokalnego. Komisja we współpracy z delegatami biskupa ds. Misji koordynuje współpracę diecezjalnych dzieł misyjnych w Polsce; koordynuje przygotowanie misjonarzy do ich przyszłej pracy; organizuje i czuwa nad działalnością Centrum Formacji Misyjnej, w miarę możliwości udziela misjonarzom finansowego wsparcia, opiekuje się misjonarzami przybywającymi na urlop do Polski.

Przewodniczący:
bp Jerzy MAZUR SVD

Członkowie:
abp Henryk HOSER SAC
abp Tadeusz WOJDA
bp Andrzej JEŻ
bp Leszek LESZKIEWICZ
bp Janusz OSTROWSKI
bp Jan PIOTROWSKI
bp Paweł STOBRAWA
bp Adam SZAL
bp Józef SZAMOCKI

 

Konsultorzy:
ks. Tomasz ATŁAS
ks. Franciszek JABŁOŃSKI
ks. Zbigniew SOBOLEWSKI
s. Elżbieta SOŁTYSIK SSPC
ks. Szymon SUŁKOWSKI
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD
ks. Tomasz SZYSZKA SVD
Barbara USZKO-DUDZIŃSKA

Sekretarz Komisji:
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD

Adres korespondencyjny:
Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4
tel.: 22 679 32 35
fax: 22 679 68 95
e-mail: km@misje.pl
www.misje.pl

Agendy Komisji Misyjnej:
Centrum Formacji Misyjnej
Dzieło Pomocy “Ad Gentes”
MIVA Polska

Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących za granicą, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej i KEP, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, rozeznawanie i rozwiązywanie problemów personalnych i organizacyjnych polonijnego duszpasterstwa, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach, jak i w skali międzynarodowej, współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Przewodniczący

bp Wiesław LECHOWICZ

Członkowie

bp Tadeusz BRONAKOWSKI

abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ

bp Edward JANIAK

abp Józef KUPNY

bp Tadeusz LITYŃSKI

bp Wiesław ŚMIGIEL

bp Krzysztof ZADARKO

Konsultorzy

ks. Bogusław BRZYŚ

ks. Stanisław BUDYN

ks. Bogusław BURGAT SChr

ks. Roman DZWONKOWSKI SAC

ks. Ryszard GŁOWACKI SChr

s. Ewa KACZMAREK MChr

ks. Leszek KRYŻA SChr

ks. Stefan WYLĘŻEK

Sekretarz
Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
ks. Stanisław BUDYN
Gellertstr. 42
HANNOVER (Polska Misja Katolicka)
tel. +49 511 649 85 04
511 235 39 95
fax +49 511 235 39 96
Dane gremium
e-mail
strona www
Dane kontaktowe

bp Wiesław LECHOWICZ
Plac Katedralny 3
Tarnów
tel. 14 621 41 60
fax 14 631 73 09

Zakres działań: Zapoznawanie się z dokumentami Stolicy Apostolskiej dotyczącymi formacji do kapłaństwa i posługi kapłańskiej, troska o ich recepcję w polskim Kościele. Informacja o nowych publikacjach dotyczących formacji do kapłaństwa i posługi kapłańskiej. Opracowanie Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia. Zbieranie informacji o życiu w seminariach oraz informowanie o nim Episkopatu Polski. Patronat nad Konferencją rektorów wyższych seminariów diecezjalnych i zakonnych, Sekcjami stałej formacji kapłańskiej oraz ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów. Przygotowanie corocznego Listu Biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek. Biuletyn Komisji: “Formatio Permanens”.

Przewodniczący
abp Wojciech POLAK

Członkowie
abp Wacław DEPO
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Damian BRYL
bp Ryszard KASYNA
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Roman PINDEL
bp Marek SOLARCZYK
bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy
ks. Adam ŁUŹNIAK
ks. Wojciech MLECZKO CR
ks. Krzysztof PAWLINA
ks. Wojciech RZESZOWSKI
ks. Marek TATAR
ks. Tomasz TRZASKAWKA
ks. Włodzimierz WOŁYNIEC
o. Adam ŻAK SJ

Zakres działań: Badanie problemów związanych z duszpasterstwem, powołaniem człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim. Inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich. Koordynacja duszpasterstw specjalistycznych. Przy komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.

Przewodniczący
abp Wiktor SKWORC

Członkowie
bp Edward DAJCZAK
abp Henryk HOSER SAC
bp Jacek KICIŃSKI CFM
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Marek MENDYK
abp Adam SZAL
bp Wiesław ŚMIGIEL
bp Henryk TOMASIK

Konsultorzy
ks. Tomasz ATŁAS
ks. Jan BARTOSZEK
o. Jerzy BRUSIŁO OFMConv.
ks. Roman CHROMY
ks. Przemysław DRĄG
ks. Stanisław DYK
ks. Jarosław GRZEGORCZYK
ks. Krystian PIECHACZEK
ks. Wiesław PRZYGODA
ks. Tomasz WIELEBSKI
ks. Bogusław WOLAŃSKI
Jacek KUREK
Zbigniew TRYBUŁA
Jadwiga PULIKOWSKA
Jacek PULIKOWSKI
Krzysztof OŻÓG

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Przewodniczący
bp Grzegorz RYŚ

Członkowie
ks. Krzysztof CZERWIONKA CR
ks. Bogusław DROŻDŻ
o. Jacek DUBEL CSsR
Marek FILAR
ks. Artur GODNARSKI
Andrzej GRZESZUK
Iwona GRZESZUK
ks. Alojzij OBERSTAR
ks. Eugeniusz PLOCH
s. Radosława PODGÓRSKA FSK
Monika PRZYBYSZ
Zbigniew SŁUP
Piotr SOWA
Antoni TOMPOLSKI
bp Adam WODARCZYK

Zakres działań: Treść nauczania teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, ascetycznej. Poprawność teologiczna programów nauczania teologii na studiach uniwersyteckich i w kolegiach, a także nauczania homiletycznego i katechetycznego. Przepowiadanie słowa Bożego – treściowe propozycje programów homiletycznych, komentarzy liturgicznych. Publikacje – plan wydawniczy uwzględniający potrzeby duszpasterskie, propozycje dotyczące zespołów autorskich, wskazywanie propozycji obcojęzycznych godnych przetłumaczenia. Zagadnienia dotyczące filozofii w instytucjach kształcenia katolickiego. Troska o doktrynalną czystość tekstów publikowanych przez Konferencję Episkopatu.

Przewodniczący
bp Andrzej CZAJA

Sekcja Nauk Biblijnych Komisji Nauki Wiary

Członkowie
bp Roman PINDEL
Konsultorzy
ks. Krzysztof BARDSKI
ks. Waldemar CHROSTOWSKI
ks. Antoni PACIOREK
ks. Bogdan PONIŻY
ks. Mariusz ROSIK
ks. Henryk WITCZYK

Sekcja Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary

Członkowie
abp Marek JĘDRASZEWSKI
Konsultorzy
Anna LATAWIEC
ks. Włodzimierz SKOCZNY
ks. Marek SŁOMKA
ks. Kazimierz WOLSZA

Sekcja Nauk Historycznych Komisji Nauki Wiary

Członkowie
bp Jan KOPIEC
Konsultorzy
ks. Andrzej KOPICZKO
ks. Jerzy MYSZOR
ks. Jacek URBAN
ks. Jan WALKUSZ

Sekcja Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary

Członkowie
abp Wacław DEPO
Konsultorzy
ks. Bogdan CZĘSZ
ks. Bogdan FERDEK
ks. Paweł GÓRALCZYK SAC
ks. Krzysztof GÓŹDŹ
ks. Piotr JASKÓŁA
ks. Jan MACHNIAK

Zakres działań: Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski wybiera Komisję Rewizyjną składającą się z 3-5 członków, która zatwierdza ogólne i szczegółowe sprawozdania przedłożone przez ekonoma; odpowiada za przeprowadzenie kontroli działalności ekonoma oraz jednostek organizacyjnych powołanych przez Konferencję Episkopatu Polski pod względem zgodności z prawem kanonicznym i państwowym; odpowiada za przeprowadzenie innych zadań kontrolnych w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Zebrania plenarnego, na zlecenie Prezydium lub na zlecenie Przewodniczącego Konferencji.

Przewodniczący
abp Wiktor SKWORC

Członkowie
abp Andrzej DZIĘGA
bp Stefan REGMUNT
Konsultorzy
ks. Konrad ZYGMUNT

Zakres działań: opracowywanie programów katechetycznych, katechizmów, katechizacja w przedszkolach, szkołach publicznych i prywatnych, w tym katolickich; wychowanie w rodzinie, w szkole, w organizacjach itp.; formacja katechetów; problemy wychowania młodzieży, także akademickiej; organizowanie spotkań, pielgrzymek, rekolekcji, forum młodzieży, zjazdów krajowych i międzynarodowych.

Przewodniczący:
bp Marek MENDYK

Członkowie:
bp Damian BRYL
abp Marek JĘDRASZEWSKI
bp Wojciech T. OSIAL
bp Henryk TOMASIK
bp Marek SOLARCZYK
bp Krzysztof ZADARKO

Konsultorzy:
ks. Stanisław DZIEKOŃSKI
ks. Sylwester JEŻ
ks. Marek KORGUL
ks. Zbigniew MAREK SJ
ks. Tadeusz PANUŚ
Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA
ks. Marek STUDENSKI
ks. Jan SZPET
ks. Piotr TOMASIK
ks. Marian ZAJĄC
Anna ZELLMA
ks. Jarosław KOWALCZYK

Sekretarz Komisji:
ks. Marek KORGUL

Adres korespondencyjny:
ks. Marek KORGUL
Pl. Jana Pawła II
58-100 Świdnica
e-mail: katecheza@diecezja.swidnica.pl

bp Marek MENDYK
ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica
e-mail: bpmm@diecezja.legnica.pl
www.katecheza.episkopat.pl

Biuro Programowania Katechezy:
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa, pok. 314
tel. 22 530 48 76
e-mail: forum@katecheza.episkopat.pl

Przewodniczący:
Abp Wacław DEPO

Członkowie:
Bp Łukasz BUZUN
Bp Henryk CIERESZKO
Bp Andrzej JEŻ
Bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
o. Grzegorz BARTOSIK OFMConv
ks. Marcin CHODOROWSKI CRL
Ks. Marek CHMIELEWSKI
o. Azariasz HESS OFM
ks. Zdzisław JANIEC
ks. Jerzy KARBOWNIK
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
ks. Janusz KUMALA MIC
ks. Janusz LEKAN
ks. Marian MUCHA SAC
ks. Teofil SIUDY
o. Mariusz TABULSKI OSPPE

Adres:
Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 10 44
34 324 33 75
fax 34 365 11 82
e-mail

Informacje Episkopatu

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, Wraz z diecezją drohiczyńską raduje się dziś Kościół, który...

W środę 22 maja w Warszawie odbędą się obrady Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, których głównym tematem będzie omówienie dalszych działań Kościoła...

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego – napisali biskupi w słowie skierowanym do ...

NO COMMENTS