List gratulacyjny Przewodniczącego KEP z okazji nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu kard. Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi

12-11-2015
0
1447

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,

niezmiernie ucieszyła mnie informacja o nadaniu Waszej Eminencji tytułu DoktoraHonoris Causa przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

To wielki honor i zaszczyt – nie tylko dla całej społeczności akademickiej, ale również dla Kościoła w Polsce – że poczet znamienitych doktorów honorowych zostaje powiększony o osobę Księdza Kardynała – najbliższego współpracownika Ojca Świętego Franciszka i Prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

W świecie relatywizmu – którego wpływy odnajdujemy niestety również w nauczaniu niektórych teologów i w praktyce części Kościołów lokalnych – człowiek wierzący potrzebuje stabilnych fundamentów, mocnego głosu, jasnego wykładu prawd objawionych: stałych i niezmiennych, bo tylko taki przekaz jest gwarantem, że wyznajemy tę samą wiarę co św. Piotr i Kościół pierwotny, będąc tym samym w głębokiej, życiodajnej relacji do Chrystusa – Drogi, Prawdy i Życia.

Skoro teologia ma charakter dialogiczny, a więc nie jest po prostu „wymyślana” przez teologów, ale jest odczytywaniem i przekazywaniem Prawdy, rodzącej się właśnie w dialogu Boga i człowieka, chciałabym życzyć Księdzu Kardynałowi, aby był jak najbliżej Chrystusa – Prawdy; aby ta relacja przemieniała Waszą Eminencję, by nie tylko intelekt, ale całe życie było odbiciem Prawdy i Miłości Ojca

Tylko święci są prawdziwymi teologami, a prawdziwi teolodzy to ludzie świeci. Niech codzienny trud Teologa, Kardynała, Prefekta zaowocuje w życiu Waszej Eminencji doskonałą Komunią z Bogiem.

Z wyrazami szacunku,
w Chrystusie,

   + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

***

Warschau, den 12. Oktober 2015

Eminenz,
Hochwürdigster Herr Kardinal,

 sehr hat mich die Nachricht gefreut, dass Ihnen von der Päpstlichen Theologischen Fakultät in Wrocław (Breslau) der Titel eines Ehrendoktors verliehen worden ist.

 Es ist nicht nur eine große Ehre für die ganze akademische Gemeinschaft, sondern auch für die Kirche in Polen, dass der Kreis namhafter Ehrendoktoren um Ihre Person – also den engsten Mitarbeiter des Heiligen Vaters Franziskus, den Präfekten der Glaubenskongregation – erweitert wird.

 In der Welt des Relativismus, dessen Einflüsse wir leider auch in der Lehre mancher Theologen und in der Pastoral mancher Ortskirchen finden, braucht der gläubige Mensch stabile Fundamente, eine starke Stimme, eine deutliche Erklärung der offenbarten Wahrheiten, die feststehen und unveränderbar sind, denn nur die Überlieferung ist ein Garant dafür, dass wir mit Petrus und der Urkirche den gleichen Glauben teilen, eins in der tiefen, lebensspendenden Beziehung mit Christus – welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.

 Die Theologie besitzt einen dialogischen Charakter, sie wird also nicht einfach von den Theologen „erfunden“, sondern sie besteht im Lesen und Übertragen der Wahrheit, sie entsteht im Dialog zwischen Gott und Menschen. Deshalb möchte ich Ihnen wünschen, dass Sie ganz nah zu Christus, der Wahrheit, sind, so dass diese Beziehung Sie verwandelt. Nicht nur der Intellekt, sondern das ganze Leben soll zu einem Spiegelbild der Wahrheit und der Liebe des Vaters werden.

 Nur die Heiligen sind die wirklichen Theologen, und die wirklichen Theologen sind heilige Menschen. Ihre täglichen Bemühungen als Theologe, als Kardinal und als Präfekt der Glaubenskongregation mögen Ihnen in Ihrem Leben die vollkommene Vereinigung mit Gott schenken.

 Hochachtungsvoll,
verbunden in Christus

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

NO COMMENTS