List gratulacyjny Sekretarza Generalnego KEP z okazji nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu kard. Gerhardowi Ludwigowi Müllerowi

12-11-2015
0
2348

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

Eminencjo,

Najczcigodniejszy Księże Kardynale,

z wielką radością przyjąłem wiadomość o nadaniu Księdzu Kardynałowi doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Bardzo cieszy mnie fakt, że Senat Uniwersytetu wyraził uznanie dla wybitnych osiągnięć Waszej Eminencji w rozwijaniu teologii, stanowiącej integralną część kultury chrześcijańskiej w Europie. Decyzja władz uczelni wyraża przekonanie Kościoła w Polsce, że wysiłki Księdza Kardynała na rzecz połączenia tradycji chrześcijańskiej z nowymi kierunkami teologicznymi w dziedzinie dogmatyki wieńczą sukcesy w postaci wielkich dzieł. Jestem przekonany, że ich oddziaływanie w obszarze nauk teologicznych jest znaczące. Dzieła teologiczne Waszej Eminencji stanowią narzędzia formacji intelektualnej oraz duchowej. Korzystają z nich rzetelni teolodzy, gorliwi pasterze Kościoła, przygotowujący się do kapłaństwa alumni seminariów oraz osoby świeckie, których pragnieniem jest ożywienie i pogłębienie swojej wiary.

Z przykrością muszę powiadomić, że wcześniej podjęte zobowiązania uniemożliwiają mi uczestniczenie w uroczystości uhonorowania Waszej Eminencji najwyższym akademickim wyróżnieniem uczelni. Nie mogąc wyrazić satysfakcji z tego powodu oraz złożyć gratulacji Laureatowi podczas uroczystości we Wrocławiu, w dniu dzisiejszym w Warszawie proszę o przy-jęcie serdecznych życzeń. Niech obfite błogosławieństwo umacnia Księdza Kardynała w pełnieniu posługi tak ważnej dla Kościoła Powszechnego. Bóg udzielając łask niech wspiera w dalszej pracy naukowej. Chyląc czoła przed osiągnięciami Waszej Eminencji, pragnę zapewnić o naszej wielkiej wdzięczności, której niezaprzeczalnym wyrazem jest nadane Księdzu Kardynałowi wyróżnienie.

         Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

 _________________________________

Jego Eminencja
Najdostojniejszy
Ks. Kard. Gerhard L. Müller
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

*

Warszawa, lì 12 novembre 2015

Eminenza,

Reverendissimo Cardinale,

 con grande gioia ho appreso la notizia dell’assegnazione a Sua Eminenza del dottorato honoris causa della Pontificia Facoltà Teologica di Wrocław. Sono molto lieto del fatto che il Senato Accademico abbia espresso questo riconoscimento degli eccezionali successi conseguiti da Sua Eminenza nello sviluppo della teologia, parte integrante della cultura cristiana in Europa. La decisione delle autorità universitarie esprime la convinzione della Chiesa polacca, che gli sforzi di Sua Eminenza per integrare la tradizione cristiana con i nuovi indirizzi teologici nell’ambito della dogmatica siano coronati da successo sotto forma di grandi opere. Sono convinto che la loro influenza nel campo della dottrina teologica è significativa. Le opere teologiche di Sua Eminenza costituiscono degli strumenti di formazione intellettuale e spirituale, di cui usufruiscono i teologi scrupolosi, i Pastori della Chiesa diligenti, gli alunni dei seminari che si preparano al sacerdozio ed i laici desiderosi di far rivivere e approfondire la propria fede.

Con rammarico devo informarLa che degli impegni assunti in precedenza mi impediscono di partecipare alla cerimonia per l’assegnazione a Sua Eminenza del più alto riconoscimento accademico. Non potendo esprimere per questo motivo la soddisfazione e congratularmi con Sua Eminenza durante la cerimonia a Wrocław, La prego di accettare oggi a Warszawa i più cordiali auguri. Che un’abbondante benedizione rafforzi Sua Eminenza nel compimento del ministero così importante per la Chiesa Universale! La grazia di Dio, supporti le future attività di ricerca. Rendendo omaggio ai successi di Sua Eminenza, desidero assicurare la nostra grande gratitudine, la cui espressione innegabile è l’assegnazione a Sua Eminenza del riconoscimento.

Voglia gradire, i sensi della mia più alta considerazione ed i miei cordiali saluti in Cristo

       + Artur G. Miziński
Segretario Generale
della Conferenza Episcopale Polacca

______________________________

Sua Eminenza
Reverendissimo
Cardinale Gerhard L. MÜLLER
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede

NO COMMENTS