29 kwietnia odbyła się pielgrzymka duchowieństwa polskiego i Polonii w Niemczech z okazji 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Dachau. Wzięło w niej udział 800 pielgrzymów z Polski, w tym 40 biskupów, ok. 600 księży i 150 świeckich. Z Niemiec przybyło 25 polskich księży i ok. 200 przedstawicieli miejscowej Polonii. Obecni byli także przedstawiciele Polskich Misji Katolickich z Belgii i Włoch.

Poniżej publikujemy treść dokumentu.

Warschau, 5. Mai 2015

Eminenz,

Als Vorsitzender der polnischen Bischofskonferenz möchte ich nochmals herzlich danken für die Gastfreundschaft und das gemeinsame Beten während der Pilgerfahrt der polnischen Geistlichkeit nach Dachau am 29. April d. J. Ich möchte Ihnen auch danken für die Worte in der Todes-Angst-Christi-Kapelle und die Leitung der Andacht im Dom zu Freising.

70 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers haben wir Hunderten von unseren Priesterbrüdern gedacht, die an einem entmenschlichten Ort fähig waren, ein menschliches Antlitz und ein menschliches Herz zu bewahren.

Unser gemeinsames Pilgern war ein wichtiger Moment in der Identitätsbildung der polnischen Priester. Ein weiteres Mal durften wir praktisch hautnah erfahren, dass die echte Treue und ein radikales Leben nach dem Evangelium stets verbunden sind mit Verzicht und Opfer. Dieser Anlass war ebenfalls ein wichtiges Element im Aufbau und beim Stärken der gegenseitigen Versöhnung und des gegenseitigen Vertrauens zwischen dem polnischen und deutschen Volk.

Wir hegen die Hoffnung, dass das Blut der ermordeten Priester in Dachau, das auf geheimnisvolle Weise mit dem Blut Christi am Kreuz verbunden ist, zur Quelle neuer Priesterberufungen für die Kirche in Deutschland und in Polen, zur Friedensquelle zwischen unseren Völkern und zu einer neuen Aussaat des Samens des Evangeliums wird, der in unseren Herzen als Reich Gottes wächst.

† Stanisław Gądecki
Erzbischof Metropolit von Posen
Vorsitzender der polnischen Bischofskonferenz

_________________________

Kardinal Reinhard MARX
Erzbischof von München und Freising
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Tłumaczenie:

Warszawa, 5 maja 2015

Eminencjo,

jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski chciałbym raz jeszcze serdecznie podziękować za gościnę oraz wspólną modlitwę podczas pielgrzymki duchowieństwa polskiego do Dachau dnia 29 kwietnia br. Dziękuję za homilię wygłoszoną podczas Mszy w Dachau oraz za przewodniczenie nabożeństwu w katedrze we Freising.

70 lat po wyzwoleniu obozu wspominaliśmy setki naszych braci kapłanów, którzy w nieludzkim miejscu potrafili zachować ludzie oblicze i ludzkie serce.

Pielgrzymka była ważnym momentem w budowaniu tożsamości polskich kapłanów. Kolejny raz, niemal namacalnie, mogliśmy doświadczyć, że prawdziwa wierność i radykalizm życia ewangelicznego wiąże się zawsze z wyrzeczeniem i ofiarą.

Wydarzenie to było również ważnym elementem w budowaniu i umacnianiu wzajemnego pojednania i zaufania między Narodem Polskim i Niemieckim.

Mamy nadzieję, że krew kapłanów zamordowanych w Dachau, związana w tajemniczy sposób z krwią Chrystusa na krzyżu, stanie się źródłem nowych powołań kapłańskich dla Kościoła w Niemczech i w Polsce, źródłem pokoju dla naszych Narodów oraz kolejnym zasiewem Ewangelicznego ziarna, które wzrośnie w naszych sercach jako Królestwo Boże.

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski