Spotkanie grupy roboczej nt. wizyty Ojca Świętego i Światowych Dni Młodzieży

09-10-2015

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, 8 października w Ministerstwie Skarbu odbyło się spotkanie rządowo-kościelnej grupy roboczej ds. obsługi medialnej, promocji i ułatwień wizowych.

1348

Notatka ze spotkania Grupy Roboczej ds. obsługi medialnej,
promocji i ułatwień wizowych dnia 8 października 2015 roku

8 października 2015 r.

Dnia 8 października 2015 roku, w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa, odbyło się kolejne piąte spotkanie Grupy Roboczej ds. obsługi medialnej, promocji i ułatwień wizowych. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego ŚDM, Archidiecezji Krakowskiej, Konferencji Episkopatu Polski, Urzędu Miasta Krakowa, Ministerstwa Skarbu Państwa oraz przedstawiciele zaproszonych resortów i instytucji.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszej notatki.

Spotkaniu Przewodniczył Pan Cezary Gabryjączyk — Przewodniczący Grupy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, który po powitaniu zaproszonych gości, zwrócił się do uczestników spotkania o przedstawienie stanu zaawansowania prac.

Jako pierwsi głos zabrali reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnego za kwestie wizowe oraz wsparcie działań promocyjnych Wydarzenia poprzez placówki zagraniczne MSZ. Przedstawiciele MSZ potwierdzili ścisłą, bieżącą współpracę z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i poinformowali, że zadania wykonywane są zgodnie z harmonogramem, a także brak jest zagrożeń ich realizacji. Resort jest przygotowany do podjęcia działań promocyjnych za pośrednictwem placówek zagranicznych, stron internetowych oraz mediów społecznościowych. Zakres i harmonogram ww. działań zostanie ustalony z KO ŚDM. Rozważane jest także powołanie oficerów łącznikowych do kontaktów pomiędzy Komitetem Organizacyjnym a MSZ. Obecnie tłumaczone są na języki obce materiały do aplikacji mobilnej ŚDM, m.in. promujące Kraków i Małopolskę.

W dniu 14 października br. MSZ wspólnie z KO ŚDM organizuje spotkanie z przedstawicielami misji dyplomatycznych akredytowanych na terenie Polski, na którym zaprezentowane zostaną informacje dotyczące Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, stanu zaawansowania przygotowań do ŚDM, zadań MSZ i placówek dyplomatycznych związanych z tym Wydarzeniem. Przewiduje się także zorganizowanie spotkania z konsulami państwa strefy Schengen.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego potwierdzili stały roboczy kontakt z KO ŚDM. Wiceprezes ARR poinformowała o wypracowaniu przez Zespół ekspercki ds. promocji polskiej żywności wstępnych rekomendacji dla przedsiębiorców na dostarczanie żywności podczas ŚDM. W najbliższym czasie planowane jest kolejne spotkanie zespołu w celu wyjaśnienia spraw logistycznych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o współpracy KO ŚDM z Urzędem Miasta Krakowa przy organizacji „Szlaku Miłosierdzia”. W przypadku „Biegu Miłosierdzia” MSiT oczekuje na oficjalny wniosek ze strony organizatorów.

Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystyki podkreślił duże znaczenie wizyty Papieża w Polsce i Światowych Dni Młodzieży dla promocji naszego kraju. Podziękował KO ŚDM za dobrą dotychczasową współpracę w zakresie działań promocyjnych i poinformował o planowanym w najbliższym czasie podpisaniu z Archidiecezją Krakowską porozumienia o współpracy. Jednocześnie wskazał na główne obszary aktywności POT w tym zakresie:

–  wykorzystanie Narodowego Portalu Turystycznego (NPT)  we wszystkich wersjach językowo-rynkowych do przekazywania informacji o atrakcjach oraz informacji praktycznych,

– wykorzystanie infolinii turystycznej, w tym: ew. możliwość wydłużenia pracy infolinii w czasie ŚDM, ew. zapewnienie obsługi infolinii podczas ŚDM w j. włoskim i hiszpańskim,

– materiały promocyjne,

– druk wizytówki infolinii turystycznej (nakład kilkaset tysięcy sztuk),

– newsletter – przesyłanie dedykowanych informacji do poszczególnych diecezji z prośbą o ich dalszą dystrybucję,

– wykorzystanie Zagranicznych Ośrodków POT do współpracy na wybranych rynkach zagranicznych w kontekście tego wydarzenia.

Obecny na spotkaniu Podsekretarz Stanu A. Wyrobiec poinformował o działaniach i inicjatywach podjętych przez MKiDN, m.in. o:

– planowanej na 10  października br. premierze spotu filmowego „Miłosierdzie bez granic”,

– przygotowaniu cyklu filmów promujących Polskę „Świętość i Miłosierdzie”,

– współpracy z PWST we Wrocławiu i Operą Krakowską przy tworzeniu musicalu poświęconego Janowi Pawłowi II,

– współpracy z PAP i KAI przy tworzeniu Centrum Prasowego,

– planowanym zorganizowaniu szeregu koncertów, wystaw, konkursów i kampanii informacyjnych promujących Polskę, jej historie i kulturę.

W imieniu MKiDN realizację ww. działań sprawuje Narodowe Centrum Kultury. Przedstawiciel NCK dodatkowo wskazał na zamiar zaangażowania w działania promocyjne Wydarzenia osób powszechnie znanych i cenionych w Polsce i na świecie.

Przedstawiciel MON poinformował, że odbyło się spotkanie z udziałem kierownictwa resortu i przedstawicieli KO ŚDM, podczas którego gotowość zaangażowania w działania organizacyjne m.in. związane z przygotowaniem wizyty Papieża w Polsce w ramach kompetencji resortu. Obecnie w MON wypracowywane są zasady udziału sprzętu i wojska w Wydarzeniu.

Reprezentant Urzędu Miasta Krakowa wskazała, iż głównymi obszarami aktywności jest promocja Krakowa i Małopolski oraz organizacja pól gastronomicznych dla pielgrzymów. Urząd Miasta Krakowa na bieżąco współpracuje z KO ŚDM, Urzędem Marszałkowskim i Polską Organizacją Turystyczną oraz jej oddziałami regionalnymi (Madryt, Rzym, Nowy Jork, Wiedeń). W ramach prowadzonych działań planowane są zwiększone nakłady materiałów informacyjnych o Krakowie, otwarcie dodatkowych punktów informacyjnych i wydłużenie ich godzin pracy, organizacja komunikacji miejskiej w Krakowie podczas ŚDM (Master Plan).

Przedstawiciele PAP, KAI, TVP, Polskiego Radia i Radia Kraków poinformowali o zintensyfikowaniu i prawidłowym przebiegu przygotowań do obsługi informacyjnej i dziennikarskiej ŚDM.

PAP i KAI potwierdzili opracowanie szczegółowego harmonogramu działań związanych z przygotowaniami do ŚDM. Ponadto potwierdzili zamiar budowy wirtualnego Newsroomu oraz Centrum Prasowego. Przedstawiciel KAI poinformował także o planowanej na 14 października br. wizycie w Częstochowie oraz planowanym na luty 2016 r. otwarciu w Warszawie Biura Akredytacji.

TVP poinformowała o rozpoczęciu emisji cyklu audycji o ŚDM.

Zarząd Polskiego Radia powołał specjalny zespół wewnętrzny dla zapewnienia prawidłowych przygotowań do obsługi ŚDM.

Prezes Radia Kraków potwierdził opracowanie szczegółowych planów programowych związanych z wizytą Papieża w Krakowie w 2016 r., które m.in. w sposób szczególny będą adresowane do mieszkańców Krakowa i okolic, celem  zapewnienia bieżącej informacji o ograniczeniach i utrudnieniach związanych z Wydarzeniem.

Przewodniczący Grupy p. C. Gabryjączyk podkreślił istotność tego typu inicjatyw podejmowanych przez lokalne władze i media.

PAP, KAI i TVP podkreśliły wagę zabezpieczenia finansowania zadań związanych z obsługą informacyjno-dziennikarską ŚDM.

Przedstawiciele organizatorów ŚDM Kraków 2016 zwrócili uwagę na bardzo dobrą współpracę ze stroną rządową,  wskazując na duży postęp prac i zaangażowanie wszystkich stron w przygotowania do ŚDM.

Ks. G. Suchodolski poinformował o przekazanym przez Papieża Franciszka oficjalnym Orędziu na ŚDM. Jednocześnie podał, iż dotychczas chęć udziału w ŚDM zgłosiło 392 tys. osób ze 130 krajów świata oraz ok. 4 tys. wolontariuszy.

W sprawach organizacyjnych zwrócił uwagę na kwestie potrzeb wynikających z zakwaterowania pielgrzymów, a także konieczność rozwiązania problemu z obsługą pozaszpitalną na terenie Campusu Misericordiae oraz możliwości wystawiania przez państwowe szpitale faktur za leczenie pielgrzymów. Poinformował również o planowanym na 23  października br. spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia.

Przewodniczący Grupy Roboczej Pan Minister Cezary Gabryjączyk, dziękując zebranym za aktywny udział w spotkaniu, z zadowoleniem podkreślił widoczny postęp prac w resortach i ich realny wymiar, jednocześnie deklarując dalszy aktywny udział w realizowaniu zadań związanych z ŚDM.

Przewodniczący Grupy poinformował o przeprowadzonych rozmowach z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Zdrowia, zgodnie z zobowiązaniem podjętym na poprzednim spotkaniu Grupy Roboczej. Jak wynika z informacji pozyskanych w NBP, w chwili obecnej, z uwagi na obowiązujące procedury, jest mało realne wyemitowanie okolicznościowej monety poświęconej Wydarzeniu. Przewodniczący Grupy zadeklarował dodatkowo podjęcie rozmów z Prezesem NBP p. Markiem Belką.

Minister C. Gabryjączyk wskazał, iż Ministerstwo Zdrowia aktualnie pracuje nad nową formułą rozwiązań prawnych w celu uproszczenia procedury świadczenia usług medycznych dla pielgrzymów.

Ponadto poinformował o odbytej  rozmowie z Prezesem TVP, podczas której omówiono zadania stojące przez TVP w związku z ŚDM i wizytą Papieża, a także kwestie finansowe.

Biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podsumowując piąte spotkanie Grupy Roboczej, podziękował Przewodniczącemu Grupy Roboczej za dotychczasowe zaangażowanie, wyrażając nadzieję na dalszą kreatywną współpracę. Podkreślił wielowymiarowość działań, odpowiedzialność w realizacji prowadzonych prac, szczególnie dziękując za atmosferę życzliwości i otwarcia przy wspólnym realizowaniu powierzonych zadań.

Termin kolejnego spotkania ustalono na 19 listopada 2015 roku na godz. 13:00.

Na tym spotkanie zakończono.

 ……………………………………………..

Cezary Gabryjączyk
Przewodniczący Grupy Roboczej ds.
Obsługi medialnej, promocji i ułatwień wizowych

Zobacz też:
Informacja KAI