Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

18-02-2003

Warszawa, 18 lutego 2003 r.

1167

1. W dniu 11 kwietnia br. mija 40. rocznica wydania encykliki „Pacem in terris”, w której papież bł. Jan XXIII napisał: „Pokój na świecie, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga”.

Problemy, które istniały przed czterdziestu laty są aktualne i dziś. Rada Stała Episkopatu dziękuje Ojcu Świętemu za jego wysiłki zmierzające do zachowania pokoju w świecie. Chodzi bowiem o przyszłość ludzkości i każdego człowieka z osobna. Losy ludzkości są w ręku Boga, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Niego o dar pokoju. Mamy świadomość, że zagrożenie pokoju wynika z ludzkiego grzechu i dlatego Jan XXIII przypominał o konieczności zachowania porządku ustanowionego przez Boga.

Zwracamy się z gorącą prośbą do całego Narodu o modlitwę w intencji pokoju. W Roku Różańca Świętego niech ta modlitwa stanie się naszą codzienną praktyką w rodzinach i wspólnotach.
2. Zbliża się chwila, w której Polacy będą podejmować ważne decyzje dotyczące jedności wspólnoty europejskiej. Przed rokiem biskupi polscy napisali: „Kościół wspiera działania jednoczące, które respektują fundamentalne prawa człowieka służące integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej i promuje dobro wspólne w wymiarze narodowym i państwowym” (21.03.2002 r.).

Ojciec Święty w swoich wypowiedziach nieustannie podkreśla, iż Europa powinna się jednoczyć nie tylko gospodarczo, ale nade wszystko wokół wartości, które decydowały o jej tożsamości na przestrzeni dwóch tysięcy lat. W tej perspektywie Papież, w ostatnim czasie, raz jeszcze z całą mocą stwierdził, że nieuwzględnienie tego dziedzictwa, tej spuścizny wieków, grozi jednoczącej się Europie podwójnym niebezpieczeństwem: „ideologiczną laicyzacją a z drugiej strony sekciarskim integryzmem” (16.02.2003 r.).

Biskupi polscy w swoich rozmowach z Rządem RP wskazali na konieczność zawarcia w deklaracji dołączonej do traktatu akcesyjnego następujących podstawowych wartości: ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrony małżeństwa rozumianego jako trwałego związku mężczyzny i kobiety oraz ochrony rodziny, jako podstawowej komórki społecznej. Równocześnie biskupi podkreślają, że te dziedziny muszą być chronione przez polskie ustawodawstwo. Sformułowania proponowane przez Rząd Polski ze względu na swoją ogólnikowość nie stanowią zabezpieczenia wspomnianych wyżej dóbr i wartości.
3. Jako Pasterze żywo przeżywamy niepokoje społeczne, zwłaszcza rolników. Przemiany społeczne związane z restrukturyzacją i dostosowaniem do wymogów unijnych dotykają wszystkich grup społecznych, chociaż nie jednakowo i nie mogą być oceniane z doraźnej perspektywy. Dochodzenie swoich praw powinno się dokonywać na drodze mozolnego dialogu. Troska o własne, nawet uzasadnione, interesy nie może górować nad dobrem wspólnym i destabilizować życia społecznego. Natomiast rolnicy mają prawo oczekiwać od władz należytej troski o zabezpieczenie i rentowność ich pracy.
4. Jako chrześcijanie wierzymy, że losy świata a także losy naszej Ojczyzny pozostają w rękach naszego dobrego Boga, który jest naszym Ojcem. Wyznajemy, że światło i moc Ducha Świętego, który kieruje Kościołem jest mocniejsza niż ludzkie słabości i grzechy. Zawierzając przyszłość Bożej Opatrzności prosimy o pokój na świecie, ład moralny w naszej Ojczyźnie, i budowanie jedności w Europie na trwałych i mocnych fundamentach, które stanowią niezbywalny element tożsamości europejskiej.
5. W poczucie głębokiej wspólnoty i jedności pragniemy podziękować Bogu za dar 25. lat pontyfikatu Jana Pawła II, który w dniu 18 maja br. dokona kanonizacji bł. Urszuli Ledóchowskiej i bł. Józefa Sebastiana Pelczara. To wydarzenie jest okazją do Ogólnonarodowej Pielgrzymki do Rzymu, na którą zapraszamy wszystkich Polaków. Tych zaś którzy nie będą mogli uczestniczyć w tej pielgrzymce zapraszamy do modlitwy w intencji Ojca Świętego.
Podpisali: Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 18 lutego 2003 r.