Komunikat z 294. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

02-05-1998

Warszawa, 2 maja 1998 roku.

1666

W dniach 30 kwietnia do 2 maja odbyło się w Warszawie Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Miało ono szczególny charakter, zarówno ze względu na podejmowane tematy jak i udział wyjątkowych gości. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Episkopatów Europy. Obecnością swoją zaszczycił obrady najwyższy przedstawiciel Ojca Świętego, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Angelo Sodano. Wygłosił on przemówienie i wziął udział w dyskusji nad ważnymi sprawami Kościoła w Polsce i w świecie. W spotkaniu Sekretarza Stanu z Konferencją Episkopatu Polski uczestniczył Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce.


1. Okazją wizyty watykańskiego Sekretarza Stanu w Polsce było wejście w życie Konkordatu. Stało się to 25 kwietnia 1998 roku. Ze względu na konieczność opracowania przepisów wykonawczych, niektóre postanowienia Konkordatu zaczną obowiązywać w późniejszym terminie, zaś przepis dotyczący zawierania małżeństw kanonicznych najprawdopodobniej dopiero od jesieni bieżącego roku. Do tego czasu pozostaje niezmieniona dotychczasowa forma zawierania małżeństw.

Biskupi raz jeszcze wyrazili wdzięczność Stolicy Apostolskiej i podziękowanie władzom Rzeczypospolitej Polskiej za doprowadzenie do końca spraw związanych z ratyfikacją Konkordatu. Wyrażają też nadzieję, że dzięki tej umowie Kościół katolicki będzie mógł skuteczniej pełnić swoją misję ewangelizacyjną i służyć pełnemu rozwojowi człowieka, oddając się ze wzmożoną energią pracy duszpasterskiej, otwartej na wszystkie dziedziny życia społecznego w Polsce. Komisja Wspólna Episkopatu i Rządu będzie pracować m. in. nad rozwiązaniami zmierzającymi do zrównania kościelnych i cywilnych osób prawnych w prowadzeniu dzieł naukowych, oświatowych i charytatywnych. Ma ona przygotować zasady sprawiedliwej współpracy w dziedzinie utrzymywania dóbr kultury będących własnością Kościoła. Jej prace obejmą także kwestię ubezpieczenia osób duchownych. We wszystkich tych sprawach Kościół nie oczekuje żadnych przywilejów, lecz tylko wolności głoszenia prawdy Ewangelii.


2. Konferencja omawiała program przygotowania Kościoła żyjącego w Polsce do wielkiego Jubileuszu Zbawienia, którego początek przewidziany jest na Boże Narodzenie roku 1999. Zasadniczym celem wszystkich celebracji roku Jubileuszowego będzie „uwielbienie Trójcy Świętej, od której wszystko pochodzi i ku której wszystko w świecie i w dziejach jest skierowane…ożywienie wiary i świadectwa chrześcijan” (por. Jan Paweł II, Tertio Millennio adveniente”, 55;42). Obchody wielkiego Jubileuszu będą się odbywały jednocześnie w Rzymie, w Ziemi Świętej, w Kościołach lokalnych i partykularnych. Będą one miały charakter obchodów ekumenicznych. Ogólnokościelny program Jubileuszu jest już w końcowej fazie opracowywania i przewiduje duże możliwości przystosowania go do warunków poszczególnych diecezji.

Rzymskie celebracje siedmiu sakramentów sprawowane przez Ojca Świętego w roku jubileuszowym znajdą odzwierciedlenie w Kościołach katedralnych wszystkich diecezji w Polsce. Ważnym elementem przygotowań będą pielgrzymki do sanktuariów regionalnych i narodowych.

W wielki Jubileusz Zbawienia Kościół w Polsce pragnie wpisać 1000-lecie organizacji kościelnej na ziemiach polskich. Dokonało się to po tzw. Zjeździe Gnieźnieńskim i powstały wówczas Metropolia w Gnieźnie oraz diecezje w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.


3. Niezwykle ważnym i oczekiwanym z wielką radością wydarzeniem przygotowującym nas bezpośrednio do roku Jubileuszu będzie kolejna Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. List Księdza Prymasa do Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zaproszenia Ojca Świętego do Ojczyzny znalazł natychmiastową odpowiedź. Ojciec Święty otrzymał zaproszenie do złożenia kolejnej wizyty, zarówno od władz Rzeczypospolitej, jak i Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi ufają, że pielgrzymka odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 1999 roku i obejmie Warszawę oraz diecezje, które były przewidziane w roku 1997, jako drugi etap pielgrzymki. Oprócz wielkiego Jubileuszu, rocznicy organizacji Kościoła, treścią tej pielgrzymki będzie m. in. tysiąclecie kanonizacji św. Wojciecha, zakończenie II Synodu Plenarnego, a także jak ufamy beatyfikacja 107 męczenników polskich z czasów ostatniej wojny.


4. W ostatnim dniu konferencji biskupi rozważali problem formacji kapłańskiej, przypomnianej przez Ojca Świętego podczas ostatniej pielgrzymki ad limina słowami: „Kładę Wam bardzo na serce, abyście z miłości pasterskiej w wielkiej odpowiedzialności za przyszłość posługi kapłańskiej mieli zawsze na uwadze formację przyszłych kapłanów w seminariach i stałą formację wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Konkretnym wyrazem tej odpowiedzialności jest nowe „Ratio Institutionis Sacerdotalis”, czyli „Zasady formacji kapłańskiej” dla Polski oraz odnowa metod i treści stałej formacji kapłanów.


5. Biskupi pod przewodnictwem Kardynała Sekretarza Stanu, uczestniczyli 30 kwietnia w poświęceniu nowej części budynku Nuncjatury Apostolskiej, a 1 maja koncelebrowali Mszę św. w katedrze św. Floriana w 350 rocznicę nadania praw miejskich Warszawie-Pradze.


6. Po zakończeniu 5-cioletniej kadencji Sekretarzem Generalnym został wybrany Biskup Piotr Libera z Katowic. Konferencja wyraziła wdzięczność Księdzu Biskupowi Pieronkowi za ofiarną pracę w ważnym dla Kościoła i naszej Ojczyzny czasie, zaś nowemu Sekretarzowi Generalnemu życzenia twórczej kontynuacji posługi poprzedników na tym urzędzie.


Na zakończenie obrad Biskupi, zatroskani o przyszłość Kościoła w Polsce na przełomie tysiącleci, wezwali wszystkich wiernych do nieustannej modlitwy o religijne przeżycie wielkiego Jubileuszu. W roku dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II, w szczególny sposób polecają Bogu Jego Osobę i całe dzieło przygotowania Kościoła na Trzecie Tysiąclecie.

Na odnowienie wiary i gorliwe zaangażowanie w przygotowanie wielkiego Jubileuszu Zbawienia, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, Biskupi udzielają wszystkim błogosławieństwa w imię Trójcy Przenajświętszej.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 294. Zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski


Warszawa, dnia 2 maja 1998 r.