Komunikat z 329. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

22-10-2004

Warszawa, 22 października 2004 r.

1145

W dniach 21-22 października 2004 r. w Warszawie obradowali biskupi polscy na 329. zebraniu plenarnym. W obecności Kardynała Prymasa i Nuncjusza Apostolskiego pracami kierował ks. abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu. Obrady przypadły w czasie, gdy Kościół w Polsce dziękuje Bogu za 26 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Przedstawiciele Episkopatu wyrazili gorącą wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Dnia Papieskiego, w szczególności zaś wolontariuszom z kręgów młodzieżowych, przedstawicielom mediów i środowiskom akademickim. Z okazji Tygodnia Miłosierdzia podobne słowa uznania biskupi kierują pod adresem wolontariuszy i pracowników hospicjów oraz wiernych, którzy swoimi ofiarami wspierają ich pracę. Z tą samą wdzięcznością pasterze zwrócili się ku wszystkim pomagającym Kościołowi na Wschodzie.

1. Podejmując papieską inicjatywę, aby najbliższy rok był przeżywany jako Rok Eucharystii, Episkopat przygotował list pasterski zainspirowany przesłaniem apostolskim Mane nobiscum Domine (Zostań z nami, Panie) oraz zaakceptował prace nad przygotowaniem orędzia dotyczącego pobożności eucharystycznej. Rok ten będzie służył refleksji nad Eucharystią i pogłębieniu duchowości eucharystycznej znajdującej wyraz w miłości Boga i bliźniego; dlatego też 19 czerwca 2005 roku odbędzie się w Warszawie Krajowy Kongres Eucharystyczny. Poprzedzą go specjalne dni przygotowań połączone z modlitewnymi rozważaniami tajemnicy Wieczernika, Ogrójca i Golgoty. Biskupi, którzy uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Guadalajarze, podkreślili liczny i pobożny w nim udział katolików meksykańskich.

2. Przypominając 40. rocznicę uchwalenia soborowego dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio pasterze Kościoła pozytywnie ocenili owoce dotychczasowej współpracy ekumenicznej i wyrazili jednocześnie nadzieję na dalszy postęp prowadzący ku zjednoczeniu w Chrystusie. Ze szczególnym uznaniem przypomniano 5. rocznicę podpisania wspólnej deklaracji luterańsko-katolickiej w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, traktując ją jako ważny krok na drodze do jedności chrześcijan.

3. 20. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki stała się okazją do przypomnienia Jego osoby i podjęcia dyskusji nad przemianami społecznymi w Polsce. Przywołując postawę ks. Jerzego ukazaną zarówno w słowach Zło dobrem zwyciężaj jak i styl pasterzowania wyrażony w przepowiadaniu Ewangelii nadziei i miłości, biskupi przypominają ważną rolę zasad Ewangelii dla współczesnych przemian. Kiedy zabraknie fundamentu tych zasad, korupcja, przestępczość i zakłamanie stają się dominującymi zjawiskami społecznymi. Wierność dziedzictwu ks. Jerzego powinna skłaniać wszystkich do usuwania widocznych patologii społecznych i stawiania troski o dobro wspólne ponad interesy osobiste. Episkopat Polski widzi potrzebę długofalowej harmonijnej współpracy różnorodnych środowisk; przeciwstawia się natomiast zdecydowanie przedwyborczym działaniom, które dzielą społeczeństwo.

4. Wobec żywej dyskusji dotyczącej przywrócenia kary śmierci, biskupi przypominają prawdę o godności życia ludzkiego ukazywaną konsekwentnie w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza zaś w encyklice Evangelium Vitae. Biorąc pod uwagę świętość i godność ludzkiego życia Ojciec Święty zaleca przy wymiarze kary stosowanie takich środków, które „są bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby ludzkiej” (EV 56, KKK 2267).

5. Biskupi wspierają dążenia zmierzające do tego, aby media publiczne dalej pozostały własnością narodu i służyły dobru wspólnemu. Równocześnie pasterze Kościoła ocenili krytycznie widoczne w ostatnim okresie próby podporządkowywania mediów publicznych doraźnym interesom politycznym i partyjnym.

6. Przeżywany w końcu października Tydzień Misyjny skierował uwagę uczestników Konferencji w stronę polskich kapłanów, sióstr zakonnych i wolontariuszy świeckich pracujących na misjach. Wyrażając uznanie dla ich pracy, biskupi podkreślili, iż misjonarze są zarówno ambasadorami polskiej kultury jak i znakiem nadziei i solidarności z najbiedniejszymi. Ich potrzeby powinny stanowić wspólną troskę nas wszystkich. Praca misjonarzy jest spełnieniem nie tylko misji Kościoła lecz także stanowi pomoc humanitarną nierzadko niesioną nawet z narażeniem życia.

7. Episkopat Polski przyjął z radością wiadomość, że Polska Misja Katolicka w Niemczech otrzymała w Berlinie do swojej dyspozycji bazylikę pw. św. Jana. Równocześnie wyraża głęboką troskę o los rodaków w tych krajach, w których pozbawieni są oni posługi duszpasterskiej w ojczystym języku.

8. Biskupi zwracają się do wszystkich duszpasterzy z apelem, aby niedziela Chrystusa Króla przypadająca 21 listopada była przeżywana jako dzień modlitw o pokój i sprawiedliwość w Ojczyźnie. Trudne polskie sprawy wywołujące niepokój nas wszystkich, biskupi polecają Chrystusowi Królowi prosząc o nadejście Jego Królestwa, Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Swe obrady biskupi zakończyli Eucharystią w intencji Ojca Świętego celebrowaną w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, przy udziale wiernych i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego.
Trudne sprawy Kościoła i Ojczyzny polecamy Matce Bożej Różańcowej.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 329. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 22 października 2004 r.