Komunikat z 333. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

24-09-2005

Wrocław, 24 września 2005 r.

1215

W dniach 22-24 września 2005 roku biskupi polscy spotkali się na zebraniu plenarnym we Wrocławiu, które rozpoczęli nabożeństwem eucharystycznym w miejscowej katedrze. Pracami kierował abp Józef Michalik w obecności abp. Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Gości z Ukrainy i z Niemiec. Bezpośrednią okazją zgromadzenia się Episkopatu Polski we Wrocławiu były rocznice – 75-lecie metropolii wrocławskiej, 60-lecie polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

1. Znaczącym wydarzeniem zebrania plenarnego było podpisanie wspólnego oświadczenia między episkopatami Niemiec i Polski w związku z 40. rocznicą wymiany listów w 1965 roku. Orędzie tych listów utrwaliło się w naszej pamięci głównie za pośrednictwem słów “Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Wówczas, gdy w świadomości Polaków i Niemców żywe były jeszcze przeżycia wojny, chodziło nade wszystko o wybaczenie sobie nawzajem w duchu chrześcijańskiej miłości. Słowa pojednania zainspirowały nas do wzajemnego poznania się oraz współdziałania.

Zapoczątkowane wtedy pojednanie miało na celu nie tylko rozliczenie się z przeszłością, ale także mozolne i odpowiedzialne wypracowanie dróg wzajemnej współpracy na przyszłość.
Pasterze Niemiec i Polski czują się dzisiaj odpowiedzialni za kontynuację wielkiego dzieła pojednania i rozwijanie przyjaznych relacji między Polakami i Niemcami. Przypominają też – tylko prawda może nas wyzwolić (por. J 8,32), prawda, która niczego nie upiększa i niczego nie pomija.

W sześćdziesiąt lat od zakończenia II wojny światowej, biskupi Niemiec i Polski wołają razem: Niemcom i Polakom nie wolno już nigdy skierować swego duchowego i materialnego potencjału przeciwko sobie. Na progu XXI wieku stoją przed nami wspólne zadania: ochrona życia, małżeństwa i rodziny, solidaryzowanie się z ubogimi i potrzebującymi, zachowanie zasad moralnych w dziedzinie bioetyki, dbałość o pokój i wolność, wierność chrześcijańskim korzeniom naszego kontynentu.

Dlatego przejawem obopólnej troski o te wartości było podpisanie w Fuldzie i we Wrocławiu wspólnego oświadczenia biskupów Polski i Niemiec. Pozytywne doświadczenia 40 lat dialogu między Niemcami i Polską stają się bodźcem dla innych narodów do przezwyciężania wzajemnych uprzedzeń.

W duchu wspomnianego “Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” Kościół w Polsce z powodzeniem kontynuuje dialog z Kościołem greckokatolickim na Ukrainie. Wyrazem tego był wspólny list podpisany 19 czerwca 2005 r. a także obecność kard. Lubomyra Husara na zebraniu plenarnym we Wrocławiu.

2. Od 2 do 23 października 2005 r. w Watykanie delegaci Polskiego Episkopatu wezmą udział w Synodzie Biskupów na temat “Eucharystia – źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła”. Biskupi zachęcają wiernych do modlitewnego współuczestnictwa w tym Synodzie, zwłaszcza przez refleksję nad Eucharystią i Jej głębokie przeżywanie oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Biskupi wyrażają radość, że na zakończenie Synodu zostaną kanonizowani abp Józef Bilczewski i ks. Zygmunt Gorazdowski.

3. Ogłoszony przez Jana Pawła II i przeżyty pod przewodnictwem Ojca św. Benedykta XVI Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii był opatrznościowym wydarzeniem dla całego Kościoła. Biskupi wyrażają wielką wdzięczność Ojcu św. za duszpasterską troskę o młodzież. Dziękują także kard. Joachimowi Meissnerowi i całemu Kościołowi w Niemczech oraz Polskiej Misji Katolickiej za serdeczne przyjęcie naszej młodzieży. Biskupi składają również podziękowanie rodzicom, duszpasterzom, siostrom zakonnym oraz katechetom, którzy pod przewodnictwem biskupa Henryka Tomasika bardzo dobrze przygotowali młodzież do uczestnictwa w tym wielkim święcie wiary i tajemnicy Kościoła powszechnego. Biskupi wyrażają nadzieję, że doświadczenie Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii oraz wskazania Ojca św. staną się inspiracją do pogłębienia wiary i nadziei wśród młodego pokolenia.

4. W związku z wyborami do Parlamentu oraz prezydenckimi biskupi wydali osobne oświadczenie w dniu 23 września br. Zachęcają też do modlitwy w intencji Ojczyzny, by Polska była rządzona przez ludzi mądrych i uczciwych, zdolnych zadbać o wspólne dobro Narodu.

5. Dnia 16 października br. będziemy obchodzić V Dzień Papieski pod hasłem “Jan Paweł II – orędownik prawdy”. Już tradycyjnie dzień ten jest promocją nauczania papieskiego przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po śmierci Jana Pawła II stypendyści Fundacji stają się coraz bardziej czytelnym, żywym pomnikiem Papieża-Rodaka. Biskupi zachęcają duszpasterzy i wiernych, aby włączyli się do tej szlachetnej inicjatywy wspierającej najzdolniejszych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin. Pasterze wyrażają także radość z inicjatywy młodzieży tej Fundacji, która zaprasza wszystkich wiernych do modlitwy o rychłe wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II. Stypendyści ci zaproponowali, aby wierni jak najliczniej spotkali się w kościołach i kaplicach 15 października o 21.37, w godzinie śmierci Ojca św.

Uroczystości Dnia Papieskiego przybiorą szczególny wymiar w Warszawie i Krakowie. W niedzielę 16 października br. o godz. 10.30, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zostanie odprawiona Msza św. w miejscu, w którym Jan Paweł II zawierzył Miłosierdziu Bożemu Polskę i cały świat.

6. Trwa nadal peregrynacja ikony Sedes Sapientiae w ośrodkach akademickich w Polsce. W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, biskupi zachęcają pracowników nauki i młodzież wyższych uczelni do wspólnego poszukiwania prawdy i świadczenia o niej w codziennym życiu. Niech Maryja, Stolica Mądrości, wyprasza pracownikom naukowym i studentom światło Ducha Świętego a duszpasterzy akademickich wspiera w ich ofiarnej pracy.

7. Biskupi przypominają, że istotnym znakiem wiary są czyny miłosierdzia wyrażane w dziedzinie materialnej i duchowej. Zbliżające się Tydzień Miłosierdzia i Tydzień Misyjny niech staną się okazją do pomocy potrzebującym a także do hojnego wspierania zadań misyjnych Kościoła.

Wzywając orędownictwa Matki Bożej Różańcowej, biskupi polscy udzielają wiernym Bożego błogosławieństwa.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni we Wrocławiu na 333. zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Wrocław, 24 września 2005 r.