Trwają zapisy na roczny kurs z zakresu teologii i pedagogiki powołań przygotowany przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie pod patronatem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Kurs jest przeznaczony dla osób duchownych i świeckich zajmujących się w diecezjach, zakonach i zgromadzenia pomocą i towarzyszeniem osobom powołanym oraz tworzeniem w swoich środowiskach duszpasterstwa powołaniowego.

Merytoryczną opiekę nad zajęciami wykładowymi i warsztatowymi sprawuje ks. prof. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań. W ramach dziesięciu zjazdów uczestnicy kursu zapoznają się nie tylko z teologią powołania, jego rozeznawania i specyfiką, ale również, w zajęciach praktycznych poznają metody pomocy w rozeznawaniu powołania oraz pedagogiczne i psychologiczne aspekty towarzyszenia młodym w ich drodze powołania. „Z całego serca popieram tę inicjatywę i uważam ją za ważny krok w sprawie profesjonalnego przygotowania osób towarzyszącym powołanym i działającym w naszych diecezjalnych i zakonnych ośrodkach powołaniowych” – zachęca bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. powołań.

Celem kursu jest stworzenie adekwatnych do współczesności narzędzi rozeznawania i formowania powołań do życia zakonnego w różnorodności jego form, kapłaństwa oraz małżeństwa. Skierowany jest w sposób szczególny do osób odpowiedzialnych za proces formacyjny w Wyższych Seminariach Duchownych, w zakonach, zgromadzeniach oraz Instytutach życia konsekrowanego, a także w poradniach życia małżeńskiego. Kurs będzie prowadzony w ciągu 2 semestrów i obejmuje łącznie 100 godzin dydaktycznych. Nakład łączny pracy uczestnika to 9 punktów ECTS.

Kurs jest odpowiedzią na prośbę Rady Konferencji Episkopatu ds. Powołań. Wynika także z niezwykle złożonej sytuacji antropologicznej, eklezjalnej oraz społecznej. Klasyczny podział formacji obejmuje pięć wymiarów: formację ludzką, duchową, intelektualną, psychologiczną oraz pastoralną. Ponieważ słuchaczami kursu są osoby, które zostały oddelegowane przez przełożonych do pełnienia funkcji odpowiedzialnych za powołania, niezbędne jest profesjonalne i kompetentne przygotowanie tychże osób to spełniania tego zadania. Poziom kandydatów jest zróżnicowany pod względem wykształcenia a także etapu rozwoju w życiu kapłańskim, zakonnym oraz małżeńskim. To sprawia, że posiada on charakter podstawowy z uwzględnieniem konieczności dwustopniowego przygotowania, tj. podstaw teoretycznych oraz zajęć warsztatowych.

Kurs prowadzony jest przez Wydział Teologiczny UKSW. Obejmuje pięć specjalistycznych modułów tematycznych: formacja ludzka, psychologiczna, intelektualna, formacja duchowa i formacja pastoralna. Ukierunkowany jest na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie ze wskazaniami najnowszych dokumentów Kościoła, w szczególności:

– Drugi Sobór Watykański, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (28.10.1965).

– Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25.03.1992),

– Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita Consecrata (25.03.1996),

-Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (08.12.2016),

– In Verbo tuo

– Christus vivit

Istotną częścią każdego modułu będą ćwiczenia (warsztaty) podczas których kursanci prowadzeni przez formatorów z doświadczeniem w seminariach międzynarodowych będą mieli okazję wypróbowania swych umiejętności w praktyce.

Więcej informacji: wt.uksw.edu.pl

WT UKSW / BP KEP
fot. Materiały organizatora