Muzea kościelne wobec nowych wyzwań – międzynarodowa konferencja w Mszczonowie (18-20 X)

0
97

W ramach współpracy muzeów państwowych i kościelnych, w dniach 18-20 października 2017 r. odbędzie się w Mszczonowie (hotel Panorama, ul. Tarczyńska 109 a) międzynarodowa konferencja pt. „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. Jej celem jest umożliwienie wymiany poglądów, dyskusji nad wspólnymi zadaniami i projektami muzealnymi, a także integracji i współpracy osób pracujących w tej branży. Konferencję przygotowuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów we współpracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematyka spotkania będzie obejmować omówienie podstaw prawnych powoływania i działalności muzeów kościelnych, aktualną działalność muzeów i poszukiwanie kierunków dalszego rozwoju polskiego muzealnictwa kościelnego. Uczestnicy konferencji podejmą problem finansowania placówek i zmierzą się z tematami digitalizacji zbiorów muzealnych i ich zabezpieczenia. Ciekawie zapowiada się panel pt.: “Muzea i zbiory kościelne w działalności władz i instytucji publicznych”.  Będzie to, można się domyśleć, pewne podsumowanie – z perspektywy lat – wsparcia finansowego udzielonego palcówkom muzealnym i na konserwację zbiorów przez, np. Fundusze Europejskie, MKiDN.

Interesująco zapowiada się panel przeznaczony dla gości zagranicznych z Czech, Słowacji, Macedonii, Litwy, Ukrainy i Włoch . Dyrektorów naszych muzeów kościelnych w sposób szczególny interesuje współpraca Kościoła i państwa w prowadzeniu muzeów.

Spotkanie środowiskowe w ramach tej konferencji stanie się okazją do wymiany doświadczeń i przyszłych inspiracji kolejnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, udostępniania, zabezpieczania zbiorów, budzenia świadomości i tożsamości narodowej.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie miało doniosłe znaczenie dla całego środowiska muzealnego. To pierwsza tego typu konferencja w historii muzealnictwa polskiego i kościelnego.  Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (www.prezydent.pl) oraz patronatem honorowym Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl).

Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem, swój udział zadeklarowało już 150 osób.

Organizatorzy przewidują nawet do 200 uczestników.

 

Pogram konferencji „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”

18-20 października 2017, Mszczonów – Hotel Panorama

 18 października

10.00 Otwarcie konferencji

            Słowa wprowadzenia:

bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, Przewodniczący Rady ds.

Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN, Generalny Konserwator

Zabytków.

dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Instytutu

Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, przewodniczący Komitetu Programowego konferencji.

referaty gości zagranicznych:

moderacja: ks. dr Mirosław Nowak

11.40 – 12.00 prof. Andrea Spiriti – Il museo d’arte sacra e il problema del recupero identitario: un caso Europeo.

12.00 – 12.20 Renata Kutera Zdravkovska – Memorial House of Mother Teresa – Skopje  (Macedonia).

12.20 – 12.40 Stepan Sittek –Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu – przykład dobrej  współpracy Kościoła i Państwa.

12.40 – 13.00 Martin Motycka – Diocesan museum in Brno – the first institution of its kind in Czech republic after year 1989 – an exkursion to the history and a view to the future.

13.00 – 13.20 Ludmiła Tomaskova – The Healing of the Blind: Pastoral educational program for  children in the Diocesan Museum in Brno.

 13.20 – 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 14.50 ​Birutė Valečkaitė – Church Heritage Museum (Litwa)

14.50 – 15.10 ks. dr Krzysztof Szebla – Muzeum Archidiecezjalne we Lwowie.

15.10 – 15.30 Dorota Janiszewska-Jakubiak – Ochrona zabytków sakralnych zagranicą (działalność Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Zagranicą i Strat Wojennych MKiDN).

15.30 – 16.10 dyskusja

Podstawy prawne i współczesność muzeów kościelnych w Polsce – studia problemów (część I)

moderacja: Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

16.10 – 16.30 ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO, dr hab. Piotr Stec, prof. UO – Prawna                                   ochrona zabytków kościelnych.

16.30 – 16.50 dr Beata Skrzydlewska, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW – Problemy

                        i wyzwania muzealnictwa kościelnego w Polsce – historia i współczesność.

16.50 – 17.00 Joanna Grzonkowska, NIMOZ – Status muzeów „prywatnych” w świetle                                    obowiązującej Ustawy o muzeach (komunikat).

17.00 – 17.10 przerwa

17.10 – 17.30 Michał Niezabitowski, przewodniczący Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektor Muzeum Historycznego miasta Krakowa.Muzeum. Między misją a rynkiem.

17.30 – 17.40 ks. dr Jacek Pietruszka – Muzeum–Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach jako przykład muzeum współprowadzonego przez Państwo i Kościół  (komunikat).

17.40 – 17.55 Marcin Adamczewski – Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego jako przykład muzeum współprowadzonego przez Państwo i Kościół (komunikat).

17.55 – 19.00 dyskusja

19.30 – 21.00 uroczysta kolacja

19 października

7.45 Msza święta

Podstawy prawne i współczesność muzeów kościelnych w Polsce – studia problemów (część II)

moderacja: dr Beata Skrzydlewska

10.00 – 10.20 Urszula Stępień – Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu – muzeum „muzealne”. 10.20 – 10.40 Małgorzata Gorzelak – Działalność wystawiennicza i edukacyjna Muzeum                          Diecezjalnego w Kielcach.

10.40 – 11.00 ks. Piotr Pasek – Muzeum Parafialne w Grybowie na tle muzealnictwa kościelnego.

11.00 – 11.20 Aleksandra Pudelska – Blaski  i  cienie  pracy  w  muzeach kościelnych na                                przykładzie Muzeum  Archidiecezjalnego  w  Poznaniu.

11.20 – 11.40 dyskusja

11.40 – 12.00 przerwa

Muzea i zbiory kościelne w Polsce – studia przypadków:

moderacja: ks. dr hab. Piotr Maniurka, prof. UO

s. dr M. Natanaela Wiesława Błażejczyk CSSF

12.00 – 12.20 ks. dr Tomasz Grabowski – Panorama muzeów kościelnych w Polsce.

12.20 – 12.40 ks. Wincenty Pytlik – Koncerty – Muzeum Diecezjalne w Pelplinie.

12.40 – 12.50 Eugeniusz Zawałeń – Prezentacja zbiorów cerkiewnych Archieparchii Przemyskiej                (komunikat)

12.50 – 13.00 płk dr Jacek Macyszyn – Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

                              Historia i tradycja polskiego duszpasterstwa wojskowego (komunikat).

13.00 – 13.20 dr Ewa Korpysz – Dwa lata działalności Muzeum Archidiecezj Warszawskiej

                        w nowej siedzibie na Dziekanii.

13.20 – 13.40 ks. dr hab. Andrzej Nowobilski – Rola i funkcja Muzeum w XXI w. Działalność                Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie.

13.40 – 14.00 Barbara Piotrowska – Muzeum Diecezjalne w Płocku.

14.00 – 15.20 przerwa obiadowa

15.20 – 15.40 ks. dr Wacław Umiński – Zbiory misyjne w Muzeum Historyczno-Misyjnym                               Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.

15.40 – 16.00 o. Stanisław Rudziński – Korony Matki Bożej w zbiorach sztuki klasztoru jasnogórskiego – 300-lecie Królowania Maryi w Narodzie Polskim.

16.00 – 16.20 prof. Helena Hryszko, Jerzy Żmudziński – O potrzebie utworzenia muzeum                                 tekstylnych paramentów liturgicznych w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze.

16.20 – 16.40 ks. Marek Wojnarowski – Tekstylia w zbiorach kościelnych – przechowywanie,                   inwentaryzacja, konserwacja i ekspozycja.

16.40 – 17.00 ks. dr Tomasz Grabowski – Historia powstania muzeum diecezjalnego w Łomży.

17.00 – 18.30 dyskusja

19.00 – 19.30 kolacja

                        Spotkanie Rady ds. Kultury Konferencji Episkopatu Polski (wyłącznie dla PP.   Członków Rady i zaproszonych Gości)

20 października

7.45 Msza święta

Muzea i zbiory kościelne w działalności władz i instytucji publicznych:

moderacja ks. bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW

                        Przemysław Niedźwiecki – Europejskie mechanizmy wsparcia finansowego – podsumowanie z perspektywy Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN wyłącznie w publikacji pokonferencyjnej

10.00 – 10.20 Mariusz Czuba, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Formy opieki nad dziedzictwem sakralnym – „Pomnik Historii”.

10.20 – 10.30 Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodległa. Wieloletni Pogram Rządowy  „Niepodległa” (komunikat).

10.30 – 11.00 Alicja de Rosset, NIMOZ – Digitalizacja zbiorów muzeów kościelnych – wyzwania  (projekty Ministerstwa Cyfryzacji, MKiDN, oraz instytucji przez MKiDN   nadzorowanych) (komunikat).

Eryk Bunsch, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Początek systemowej  digitalizacji zasobów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w ramach projektu „Kultura Cyfrowa” – rozwiązania dokumentacyjno–prezentacyjne dla małych  jednostek muzealnych.

11.00 – 11.10 Piotr Jamski, Polska Akademia Nauk – Program badań kampanologicznych                           (komunikat).

11.10 – 11.20 Olgierd Jakubowski, NIMOZ – Instrumenty wspierające bezpieczeństwo zbiorów  kościelnych – Krajowy Wykaz Zabytków Skradzionych lub Wywiezionych za Granicę Niezgodnie z Prawem – przykłady zastosowania (komunikat).

11.20 – 13.00 Dyskusja podsumowująca, połączona z przyjęciem rekomendacji, których projekt  przygotowuje przewodniczący Komitetu Programowego konferencjiprzy współpracy PP. Moderatorów poszczególnych bloków tematycznych oraz PP. Członkiń i Członków Komitetu Programowego.

13.00 – 14.00 Obiad

 Wyjazd uczestników

 

BRAK KOMENTARZY