W dniu 19 października 2021 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz reprezentantów Caritas Polska. Celem spotkania była analiza dotychczasowych działań na rzecz uchodźców i migrantów oraz poszukiwanie adekwatnej odpowiedzi na współczesne wyzwania migracyjne, w tym kryzys humanitarny na wschodniej granicy Polski.

Przedstawiciele Caritas Polska zaprezentowali realizowane przedsięwzięcia, nakierowane na poprawę losu znajdujących się w naszym kraju migrantów, ale także wspierające uchodźców w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce i innych częściach świata. Zreferowano podjęte w ostatnich dniach działania Caritas Polska przy wschodniej granicy, w tym projekt specjalnych pakietów ratunkowych („helps pack”) dla migrantów, których pierwsza partia (1000 sztuk) trafiła już do dystrybucji za pośrednictwem parafii na terenie stanu wyjątkowego i we współpracy z placówkami Straży Granicznej. Zapowiedziano utworzenie specjalnych punktów pomocy, które mają być umiejscowione przy parafiach.

Rada podziękowała Caritas Polska za podejmowane wysiłki, równocześnie wyrażając nadzieję na wspólne wypracowanie systemowych form pomocy dla uchodźców i imigrantów, również w zakresie adaptacji i integracji. Dyskutowano także rozwiązania pomocy oparte na mechanizmach przesiedleń i korytarzy humanitarnych, których uruchomienie postuluje Konferencja Episkopatu Polski od 2016 roku. Ich organizacja jest w pełni kontrolowana i bezpieczna, pozwala ratować osoby znajdujące się w szczególnie dramatycznym położeniu. Znaczącym doświadczeniem służy Wspólnota Sant’ Egidio, której przedstawicielka zaprezentowała działanie takich projektów w krajach Europy Zachodniej.

Podczas spotkania z uznaniem analizowano informacje o zaangażowaniu parafii, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ludzi dobrej woli, którzy w ostatnim czasie, w niełatwych warunkach, niosą pomoc humanitarną znajdującym się w dramatycznym położeniu przybyszom na granicy polsko-białoruskiej.

W encyklice „Fratelli Tutti” papież Franciszek przypomniał – powołując się na słowa św. Jana Chryzostoma – stojące przed chrześcijanami zadanie: „Chcesz czcić ciało Chrystusa? Nie dopuść, aby było nagie. Uczciwszy Je jedwabnymi szatami /w świątyni/, nie pozwól, by na zewnątrz umierało z zimna z powodu nagości” (Fratelli Tutti, 74). Przypominając po raz kolejny chrześcijański obowiązek udzielenia gościny potrzebującym, Rada podtrzymuje swoje stanowisko, aby w stosowanych działaniach wobec migrantów respektować godność i prawa przybyszów, niezależnie od ich statusu. Humanitarne i ewangeliczne podejście do migrantów i uchodźców nacechowane musi być w pierwszej kolejności troską o ludzkie życie i zdrowie. Przekaz medialny w tym zakresie, decydujący dla budowania postaw społeczeństwa, powinien być rzetelny, uczciwy i nie rozbudzać nieuzasadnionych, antymigracyjnych nastrojów.

Takiej postawy oczekuje od nas także papież Franciszek, o czym wspomniał przewodniczący Rady bp Krzysztof Zadarko, relacjonując zebranym niedawne spotkanie w ramach wizyty ad limina Apostolorum. W jej trakcie Ojciec Święty zachęcał do mądrego i odważnego towarzyszenia przybyszom w ich niełatwym procesie poszukiwania nowego miejsca do życia, zgodnie z wielokrotnie przypominanym przez niego „modelem czterech czasowników”: przyjmować, chronić, promować i integrować. Rada zachęca do szczerej modlitwę za uchodźców i imigrantów, jak i za wszystkich, którzy niosą im pomoc i wsparcie oraz pokazują, jak roztropnie i szczerze otwierać się na potrzeby bliźnich, a w spotkaniu z przybyszami zawsze dostrzegać nade wszystko przychodzącego do nas Chrystusa.

Warszawa, 20.10.2021 r.

Fot. Caritas Polska