Podczas Uroczystej Mszy Świętej z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia diecezji, 28 czerwca w Archikatedrze Szczecińskiej zostały zakończone prace diecezjalnego etapu Synodu Biskupów.

TREŚĆ SYNTEZY DIECEZJALNEJ SYNODU BISKUPÓW 

Treść dokumentu jest opracowana na podstawie materiałów przesłanych do sekretariatu Synodu z dekanatów, grup, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz pochodzi z wypowiedzi uczestników Forum Synodu. Synteza diecezjalna jak sama nazwa wskazuje nie jest streszczeniem wszystkich przesłanych materiałów pochodzących z prac w grupach ani nie jest zbiorem zagadnień podejmowanych przez grupy czy wypowiedzi w czasie Forum. Zawiera w sobie te elementy i treści, które najczęściej pojawiły się w opracowaniach, oraz które zostały zaszeregowane jako istotne do ich podjęcia i wprowadzenia w życie, bądź kontynuowania. Synteza nie jest dokumentem rewolucyjnym, ale opisuje rzeczywistości już istniejące i dziejące się w życiu Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego. Te liczne rzeczywistości pastoralno-duszpasterskie są świadectwem Kościoła żywego, będącego w drodze, otwartego na odnawiającą moc Ducha Świętego, który prowadzi Kościół poprzez Pasterzy stojących na jego czele, wypełniających prośbę Jezusa Chrystusa, aby iść i głosić Dobrą Nowinę. 

Dokument wskazuje na potrzebę tworzenia atmosfery wzajemnej życzliwości i zaufania pomiędzy kapłanami a wiernymi. Podkreśla istotną rolę sióstr zakonnych, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych w tworzeniu odpowiedniego gruntu do ewangelizacji i przepowiadania. Każdy, według swojego powołania i kompetencji, jest zaproszony do budowania Kościoła, aby jak najowocniej spełniał posługę docierania z Ewangelią do każdego człowieka – zarówno tego głęboko wierzącego i odpowiednio już uformowanego, jak i tego, który poszukuje lub oddalił się z różnych przyczyn od Kościoła. W dokumencie zauważono wartość Eucharystii, która jednoczy przy stole i daje duchowy wzrost wszystkim uczestnikom. Kolejnym istotnym zadaniem podejmowanym od wieków jest potrzeba adoracji Najświętszego Sakramentu, aby wsłuchiwać się w Boże natchnienia i podejmować je w odpowiedni sposób, dla budowania jedności i wypełniania jak najlepiej zadań w Kościele, nie według swojego zamysłu czy planu, ale według tego, co podpowiada Duch Święty. Nie można rezygnować z rozważania Słowa Bożego i jego odpowiedniego rozumienia jako słowa żywego, autentycznego, zawsze aktualnego, słowa ożywczego i inspirującego do działania dla dobra Kościoła i jego członków. Owocem synodalnym są również odczytywane w parafiach Archidiecezji fragmenty z Katechizmu Płockiego, które już przynoszą dobre efekty oraz zrozumienie potrzeby permanentnej katechizacji osób dorosłych. Silny akcent w dokumencie położono na formację rodzin, gdyż pierwsza katecheza, a tym samym pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem dokonuje się w domu rodzinnym, gdy od najmłodszych lat wyjaśnia się poszczególne prawdy wiary, co powinno skutkować zafascynowaniem się Bogiem i oddaniem Jemu swojego życia, aby było ono jak najlepiej wykorzystane w czasie ziemskiej wędrówki ku życiu wiecznemu. W tematyce rodziny, jej nieodłącznym elementem jest troska całego Kościoła o świętość życia i jego ochronę od poczęcia do naturalnej śmierci. To zagadnienie również zauważa dokument synodalny – istniejemy dzięki Bogu, który nas stworzył i dał nam życie. Posługa charytatywna w Kościele zajmuje od zawsze istotne miejsce. Osoby zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi są skarbem dla Kościoła, a jednocześnie ukazują Boga przychodzącego do człowieka z konkretną pomocą oraz wypełniają uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy.

Istotna część dokumentu zawiera troskę Kościoła o młodzież. To właśnie młodzież, także w naszej Archidiecezji, jest otoczona szczególną troską pod względem pastoralnym i katechetycznym. Poprzez prowadzone lekcje religii w szkołach, wspólnoty młodzieżowe działające w parafiach, czuwania modlitewne i przygotowanie do sakramentu bierzmowania, zarówno kapłani, siostry zakonne, katecheci i rodzice, towarzyszą im w duchowym rozwoju. Za młodzież trzeba się wciąż modlić, aby wytrwała w dorosłym życiu w wierze katolickiej. W dokumencie zwrócono uwagę na rolę mediów katolickich i prasy w docieraniu z dobrą nowiną do domów. Lokalne media, prasa katolicka, np. „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – jako dodatek do tygodnika „Niedziela”, stanowią źródło wiadomości o tym, jakie wydarzenia odbywają się w diecezji, ale również spełniają swoje posłannictwo co do głoszenia Ewangelii, prawd doktrynalnych i katechizmowych. W dokumencie zwrócono uwagę na potrzebę głoszenia krótkich, ale bogatych w treść homilii, również w dni powszednie. Kolejnym mocno wybrzmiewającym elementem jest zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej (i w ramach dekanatu) osób świeckich oddanych Kościołowi. Zwrócono uwagę na potrzebę „wyławiania” takich osób i angażowanie ich w różne sprawy parafii i wspólnot parafialnych. 

Teren naszej Archidiecezji, z uwagi na położenie w północno-zachodniej części kraju, wymaga również, co jest prowadzone od lat, działań ekumenicznych z diecezją sąsiednią zza Odry. Także elementy morskie i nawiązania biblijne do morza, jezior itp., stanowią istotny wymiar w ewangelizacji i katechizacji, gdyż obrazy zawsze żywo przemawiały do człowieka. 

Dokument syntezy diecezjalnej jest świadectwem żywej i ugruntowanej wiary w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Jest to wiara zakorzeniona w Tradycji, a prowadzona działalność pastoralno-duszpasterska na tych ziemiach jest gwarancją trwania Kościoła pod przewodnictwem Piotra naszych czasów – Papieża, Księży Biskupów – naszych Pasterzy, Kapłanów, Sióstr zakonnych i wszystkich bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w życie Kościoła na Pomorzu Zachodnim. 

opr. ks. dr Andrzej Zaniewski
Sekretarz Synodu

Szczecin, dnia 11.06.2022 r. 

 

Pliki do pobrania