Niemal 3 tys. haseł, ponad 2 tys. not biograficznych i 530 osób zaangażowanych w powstanie – ukazała się „Encyklopedia 100-lecia KUL”. To unikatowe dzieło w dziejach polskiej encyklopedystyki, które tak kompleksowo ukazuje całokształt życia akademickiego jednej uczelni – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Opublikowana w stulecie istnienia lubelskiej Alma Mater dwutomowa „Encyklopedia 100lecia KUL” stawia sobie za cel prezentację dorobku uniwersytetu, nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu całego środowiska KUL (pracowników, studentów i absolwentów) w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju.

Dzieło zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę stanowią hasła biograficzne opisujące działalność aż 2030 osób. W Encyklopedii umieszczono także biogramy ważniejszych absolwentów, szczególnie zasłużonych na różnych polach działalności, zwłaszcza naukowej, literackiej, artystycznej, polityczno-społecznej i kościelnej.

Uwzględniono także darczyńców i donatorów Uniwersytetu, doktorów honoris causa oraz nagrodzonych innymi nagrodami przyznawanymi przez KUL.

Wśród haseł rzeczowych dominują opracowania dotyczące dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych uczelni (wydziały, instytuty, jednostki międzywydziałowe, ośrodki i centra naukowo-badawcze, agendy administracyjne).

Wiele miejsca przeznaczono także na fundacje, studenckie koła naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia i organizacje, a także jednostki kulturalno-artystyczne funkcjonujące w strukturach Uczelni. Oddzielne opracowania poświęcono uniwersyteckim czasopismom i ważniejszym seriom wydawniczym, ośrodkom wydawniczym i redakcjom. Dość liczną grupę stanowią hasła omawiające obiekty uniwersyteckie zlokalizowane zarówno w obrębie kampusów na terenie Lublina, jak i zamiejscowe domy pracy twórczej oraz odpoczynku. Specyficzną grupą są zagadnienia omawiające tytuły, stanowiska, funkcje i urzędy uczelniane oraz znaki i symbole uniwersytetu. W Encyklopedii znalazły się także opracowania opisujące ważniejsze wydarzenia uniwersyteckie, takie jak konferencje i tygodnie naukowe, cykliczne wykłady, sympozja, festiwale nauki i imprezy artystyczne.

Ogółem w procesie powstania „Encyklopedii 100-lecia KUL” uczestniczyło 530 osób. Byli to głównie aktualni pracownicy wszystkich pionów i obszarów organizacyjnych Uczelni, którzy na ogół opisywali agendy związane z ich aktywnością na Uniwersytecie. Ponadto do tworzenia Encyklopedii zaangażowano wielu doktorantów, stażystów i studentów, zwłaszcza odbywających praktyki w Instytucie Leksykografii, gdzie koordynowano prace autorskie i redakcyjne nad tym Dziełem.

Ilustracje wykorzystane w Encyklopedii w zdecydowanej większości pochodzą ze zbiorów własnych Uniwersytetu, zwłaszcza z Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i Działu Komunikacji. Zasoby te uzupełniły fotografie udostępniane przez autorów poszczególnych tekstów encyklopedycznych, a także liczne, pochodzące ze zbiorów prywatnych pracowników KUL i ich rodzin.

Encyklopedia ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół KUL.

KAI

Prezentacja Encyklopedii KUL - 14 I 2019

Zdjęcie ilustracyjne: Episkopat.pl

 

BRAK KOMENTARZY