Przewodniczący KEP na otwarciu biura Komitetu Żydów Amerykańskich w Europie Środkowej

28-03-2017
1272

Przewodniczący Episkopatu abp Gądecki wziął udział w otwarciu biura Komitetu Żydów Amerykańskich (American Jewish Committee) w Europie Środkowej. Wygłosił z tej okazji okolicznościowe przemówienie. Uroczysta gala  z udziałem urzędników państwowych, dyplomatów, przedstawicieli mediów i przywódców społeczności żydowskiej odbyła się 27. marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. 

W swoim wystąpieniu abp Gądecki zwrócił uwagę, że otwarcie biura AJC w Polsce w siedzibie Muzeum jest symboliczne, „ponieważ właśnie to muzeum ukazuje wielowiekową historię narodu żydowskiego w Polsce”.

Wyraził też nadzieję, że AJC Central Europe Office będzie kolejnym wyrazem kontynuacji wspólnej drogi, która ma dwa główne kierunkowskazy. Są nimi: wiara w jednego Boga i dialog.

– Judaizm i chrześcijaństwo są nierozerwalnie złączone wiarą w jednego Boga. Shema Israel jest wyznaniem wiary Izraela. Fragment tej modlitwy odmawiamy jako katolicy w codziennej modlitwie, w pacierzu. Nawiązujemy tym samym do słów Jezusa, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego (Mt 22;34-40). Co więcej, łączy nas Pismo Święte, które czytamy jako część naszych wspólnych dziejów. Nie wystarczy jednak, aby każdy wierzący w jednego Boga zatrzymywał się w swoim środowisku. Potrzebny jest dialog – wskazał abp Gądecki.

Komitet Żydów Amerykańskich (AJC) powstał w 1906 roku, a jego główna kwatera mieści się w Nowym Yorku. Posiada również 22 biura regionalne w Stanach Zjednoczonych, 10 biur zagranicznych oraz 33 międzynarodowe umowy stowarzyszeniowe ze społecznościami żydowskimi. Misją Komitetu jest poprawa statusu życia Żydów na całym świecie oraz działanie na rzecz przestrzegania praw człowieka i wartości demokratycznych.

AJC Central Europe jest piątym biurem AJC w Europie, a jego działalność będzie obejmować siedem krajów Europy Środkowej: Czechy, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę i Słowację. AJC ma także biura w Berlinie, Brukseli, Paryżu i Rzymie. AJC Central Europe jest częścią organizacji AJC Europe z siedzibą w Paryżu.

„Założenie stałego biura w Warszawie jest kontynuacją dekad inicjatyw programowych i stanowi zwieńczenie formalnego powrotu AJC do Polski po ośmioletniej nieobecności. Nowe otwarcie umożliwi nam pogłębienie współpracy z innymi ważnymi krajami regionu” – powiedział David Harris, przewodniczący AJC od 1990 r. „Mamy szczerze nadzieje, że przyczyni się to do zacieśniania więzi między siedmioma krajami, Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i społecznościami żydowskimi” – dodał dyrektor AJC.

KAI/BPKEP

Publikujemy treść wystąpienia abp Gądeckiego:

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich zebranych na tym ważnym wydarzeniu, jakim jest otwarcie Shapiro Silverberg American Jewish Committee Central Europe Office.

Jak wiemy, biuro będzie służyło siedmiu krajom: Litwie, Łotwie, Estonii, Czechom, Słowacji, Węgrom i Polsce. To jest bardzo ważne, iż biuro otwierane jest w Polsce, ponieważ Polska, do II wojny Światowej, stała się domem dla największej wspólnoty żydowskiej na świecie, która liczyła ponad 3 mln ludzi. Symboliczne jest również to, że otwarcie biura ma miejsce w Muzeum Polin, ponieważ właśnie to muzeum ukazuje wielowiekową historię narodu żydowskiego w Polsce. Jak wiemy, już sama nazwa Polin jest wymowna, ponieważ pochodzi od słowa Polania, co w tradycji rabinicznej jest interpretowane jako: Po-tutaj, lan –przebywa, ia – (skrót of Jahwe) Bóg.

Ufam, że AJC Central Europe Office będzie kolejnym wyrazem kontynuacji wspólnej drogi, która ma dwa główne kierunkowskazy. Są nimi: wiara w jednego Boga i dialog.

Judaizm i chrześcijaństwo są nierozerwalnie złączone wiarą w jednego Boga. Shema Israel jest wyznaniem wiary Izraela. Fragment tej modlitwy odmawiamy jako katolicy w codziennej modlitwie, w pacierzu. Nawiązujemy tym samym do słów Jezusa, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego (Mt 22;34-40). Co więcej, łączy nas Pismo Święte, które czytamy jako część naszych wspólnych dziejów. Nie wystarczy jednak, aby każdy wierzący w jednego Boga zatrzymywał się w swoim środowisku. Potrzebny jest dialog.

Trzeba przy tym podkreśliślić, że dialog katolicko-żydowski jest wyjątkowy, ponieważ „Judaizmu nie należy traktować zwyczajnie jako innej religii. Żydzi są w istocie naszymi „starszymi braćmi” (św. Jan Paweł II), naszymi „ojcami w wierze” (Benedykt XVI)” – czytamy w najnowszym dokumencie Stolicy Apostolskiej (Komisja Ds. Relacji Religijnych Z Judaizmem, „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne” (Rz 11, 29), Watykan, 10.12.2015). Zdaje sobie z tego dobrze sprawę Konferencja Episkopatu Polski, która ustanowiła w 1997 r. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. To jest dobra okazja do wzajemnego poznania się, które prowadzi do większego zrozumienia i nawiązywania przyjaznych relacji.

Mam nadzieję, że otwarcie Shapiro Silverberg American Jewish Committee Central Europe Office w Warszawie będzie kamieniem milowym także w dialogu z katolicko-żydowskim.

Jako znak tego dialogu, proszę pozwolić, że wypowiem błogosławieństwo Aaronickie, pochodzące z Tory:
Niech cię Pan błogosławi i strzeże!
Niech Pan rozjaśni nad tobą swe oblicze i niech będzie łaskawy dla ciebie!
Niech Pan zwróci ku tobie swe oblicze i udzieli ci pokoju – Szalom!

English version:

Dear Ladies and Gentelmen!

I heartily greet all the participants at this important gathering for the opening of the Shapiro-Silverberg American Jewish Committee Central European Office.

As we know, this office will serve seven countries: the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia, and Poland. It is very significant that the office is being opened in Poland; in fact, for centuries, Poland has been the home of the world’s largest Jewish community which, up to the Second World War, had over three million members. It is also symbolic that the office is being opened at the Polin Museum, the museum that shows thousand years of history of the Jewish people in Poland. As we know, the very name “Polin” is eloquent, because it comes from the word Polania, which in the rabbinical tradition is interpreted as follows: Po-here, lan – staying, ia – i.e. God.

I trust that the Shapiro-Silverberg AJC of the Central European Office will be yet another expression of the continuation of the common road, which has two major direction indicators: the faith in the one God and dialogue.

Judaism and Christianity are united by their faith in the one God. Shema Israel is the confession of the faith of Israel. We recite this prayer as Catholics in daily prayer, as a devotion. We link this to the words of Jesus, who said that the most important commandment is that of the love of God and neighbor (Mt 22:34–40). Moreover, we are united by the Holy Scriptures, which we read as part of our common history. It is not enough, however, for every believer in the one God to stay separated. Dialogue is needed.
Indeed, it should be emphasized that the Catholic-Jewish dialogue is unique, because as a recent document of the Holy See says: “Judaism is not to be considered simply as another religion; the Jews are instead our ‘elder brothers’ (Saint Pope John Paul II), our ‘fathers in faith’ (Benedict XVI)” (Commission for Religious Relations with the Jews, “The Gifts and the Calling of God Are Irrevocable” [Rom 11:29]). This is clear to the Polish Bishops’ Conference, which established in 1997, the Day of Judaism in the Catholic Church in Poland. This is a good opportunity to get to know each other, an opportunity that leads to a better understanding and to the creation of friendly relations.

I hope that opening of the AJC Central European Office in Warsaw will also be a milestone in the Catholic-Jewish dialogue.
As a sign of this dialogue, let me say the Aaronic blessing, which comes from the Torah:

The Lord bless you and keep you.
The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you.
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace – Shalom.