Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo Europy – Studia podyplomowe

0
264

Kryzys migracyjny w Europie, wyzwania społeczno-polityczne, kulturowe i humanitarne oraz duszpasterstwo cudzoziemców i imigrantów to tylko niektóre z tematów poruszanych w ramach studiów podyplomowych proponowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Współczesne migracje. Tożsamość i bezpieczeństwo Europy. Studia skierowane są do osób, od których wymaga się kwalifikacji i kompetencji do pracy czy posługi wśród obcokrajowców – zarówno duchownych jak i świeckich.

Cel studiów:

Celem studiów jest stworzenie możliwości zdobycia pogłębionej wiedzy nt. procesów migracyjnych na świecie, w tym szczególnie w Europie, zapoznanie się z sytuacją społeczeństw wysyłających i zrozumienie obaw występujących po stronie społeczeństw przyjmujących. Studia umożliwiają poznanie zasad polityki migracyjnej UE i oceny jej funkcjonowania w czasie kryzysu migracyjnego. Słuchacze nabędą umiejętności obiektywnego spojrzenia na współczesne migracje, oceniając je zarówno od strony korzyści, jak i zagrożeń dla społeczeństw Europy. Studia zapewnią także zdobycie podstawowych kompetencji wymaganych do pracy z różnymi podmiotami realizującymi programy integracyjne polityki azylowej i migracyjnej. Absolwenci studiów – zgodnie z założeniem, że integracja jest procesem dwustronnym – będą zdolni zarówno do prowadzenia pracy na rzecz integracji imigrantów, jak i przygotowywania społeczeństwa na spotkanie z nimi. Ze względu na coraz większą obecność migracji z Ukrainy, akcent w dużej mierze położony będzie na ten rodzaj migracji.

Adresaci:

Studia skierowane są do osób, od których wymaga się kwalifikacji i kompetencji do pracy czy posługi wśród obcokrajowców. Adresatami są zarówno duchowni, osoby zakonne jak i świeccy, pracownicy i wolontariusze Caritas, pracownicy socjalni samorządów i innych instytucji, którzy coraz częściej zaangażowani są w pracy duszpasterskiej z cudzoziemcami. Pozyskana wiedza powinna przełożyć się na fachowe prowadzenie duszpasterstwa, ze szczególnym nastawieniem na przebywających w Polsce imigrantów z Ukrainy.

 Studia adresowane są także do szerokiego odbiorcy: katechetów, nauczycieli (szczególnie pracujących z dziećmi i młodzieżą różnych narodowości i kultur), pracowników struktur samorządowych zajmujących się pomocą społeczną wśród migrantów, uchodźców i ich rodzin, dziennikarzy, doradców kulturowych oraz pracowników cywilnych administracji państwowej różnych szczebli.

Program studiów:

Problematyka zajęć zostanie ujęta w dziesięciu blokach tematycznych: Historia i teorie migracji, charakterystyka demograficzna, społeczna, polityczna, religijna i kulturowa głównych krajów „wysyłających”, Europa – cel migracji; zasady polityki migracyjnej UE; kryzys migracyjny w Europie; napływ imigrantów do Europy; wyzwania społeczno-polityczne; migracje z Ukrainy; napływ imigrantów do Europy; wyzwania kulturowe; napływ imigrantów do Europy; wyzwania humanitarne; duszpasterstwo cudzoziemców i imigrantów; nauka Kościoła o migrantach i uchodźcach; rola Kościoła (parafii) w procesie integracji imigrantów w społeczeństwie; współpraca międzyreligijna w opiece nad imigrantami i uchodźcami; potrzeby religijne imigrantów.

Więcej>>

BRAK KOMENTARZY