Zakres działań: Troska o to, aby Radio Maryja pełniło wychowawczą misję w stosunku do swych słuchaczy, a treści duszpasterskie, które przekazuje rozgłośnia były zgodne z nauczaniem Kościoła i z bieżącym programem duszpasterskim Episkopatu Polski. Celem pracy Zespołu jest współpraca w oparciu o życzliwy dialog, a nie sprawowanie nadzoru cenzorskiego. Zespół Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja rozpoczął pracę w 2002 r.

Przewodniczący:
bp Wiesław ŚMIGIEL

Członkowie:
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Marek SOLARCZYK

  • Rada Programowa Radia Maryja:

Współprzewodniczący:

ks. Krzysztof KONECKI
o. Witold HETNAR CSsR 

Członkowie:
ks. Daniel BRZEZIŃSKI
ks. Rafał DETTLAFF
ks. Tomasz DUTKIEWICZ
o. Kazimierz PIOTROWSKI CSsR
o. Bolesław SŁOTA CSsR
o. Marek URBAN CSsR

Adres korespondencyjny:
bp Wiesław ŚMIGIEL
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
kuria@diecezja.torun.pl

Zakres działań: Kierowanie kościelną działalnością trzeźwościową w Polsce. Przygotowywanie bieżących i perspektywicznych programów apostolstwa trzeźwości. Koordynowanie prac diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości (organizacja dwóch sesji w ciągu roku: spotkanie duszpasterskie i sympozjum). Przygotowanie materiałów duszpasterskich i inicjowanie wydarzeń w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz Sierpnia ? miesiąca abstynencji. Organizowanie corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu na Jasną Górę. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez duszpasterzy trzeźwości, świeckich apostołów trzeźwości, różne ruchy i stowarzyszenia. Szerzenie profilaktycznego ruchu wśród dzieci, zwanego Dziecięcą Krucjatą Niepokalanej (Zastępy Maryi). Współpraca z ośrodkami naukowymi i społecznymi. Opracowanie i wydawanie materiałów duszpasterskich (w tym audiowizualnych), coroczna publikacja i rozpowszechnianie wśród polskich diecezji Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości.

Przewodniczący:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
Członek honorowy:
ks. prałat Władysław ZĄZEL
Członkowie:
abp Adam SZAL
bp Krzysztof WŁODARCZYK
ks. Marek DZIEWIECKI
ks. Henryk GRZĄDKO
o. Zdzisław KLAFKA CSsR
ks. Piotr KULBACKI
s. Justyna PAPIEŻ BDNP
o. Oskar Józef PUSZKIEWICZ OFM
o. Jan SEREMAK CSMA
Krzysztof WOJCIESZEK
Konsultorzy:
o. Mirosław ADASZKIEWICZ OFMConv
o. Ryszard BORTKIEWICZ OSPPE
ks. Zbigniew GUZY
ks. Wojciech IGNASIAK
ks. Zbigniew KANIECKI
ks. Wiesław KONDRATOWICZ
ks. Robert KRZYWICKI MIC
Wacław MALEC
o. Adam MICHALSKI
Agnieszka MUZYK
ks. Grzegorz POLOK
Rafał PORZEZIŃSKI
Małgorzata SOJKA
Augustyn WIERNICKI
ks. Tomasz WILGA
Bohdan WORONOWICZ

Sekretariat Zespołu:
o. Oskar PUSZKIEWICZ OFM

Adres korespondencyjny:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
ul. Sadowa 3a
18-400 Łomża
e-mail: sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl
www.duszpasterstwotrzezwosci.pl
tel.: 502 474 130
fax: 86 473 46 31

Zakres działań: Podstawowym celem Zespołu jest inspiracja działalności duszpasterskiej służby zdrowia w Polsce. Obejmuje ona opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, hospicjów, domów opieki społecznej, farmaceutami, osobami chorymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Koordynacja działań duszpasterskich na rzecz służby zdrowia i chorych, promowanie współpracy między duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym oraz osobami konsekrowanymi. Inicjowanie apostolatu modlitwy w intencji chorych i pracowników służby zdrowia. Upowszechnianie dokumentów Kościoła na temat duszpasterstwa służby zdrowia. Poszukiwanie nowych form duszpasterstwa służby zdrowia w kraju i zagranicą i inicjowanie ich na terenie Polski. Przygotowywanie programów i materiałów duszpasterstwa służby zdrowia. Formacja pracowników służby zdrowia, chorych i kapelanów. Wspieranie działalności informacyjnej związanej z prowadzeniem duszpasterstwa służby zdrowia. Podejmowanie – w porozumieniu z biskupami diecezjalnymi – ogólnopolskich inicjatyw duszpasterstwa służby zdrowia. Udział w sympozjach, konferencjach i pracach organizowanych przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Przewodniczący:
bp Romuald KAMIŃSKI
Członkowie:
dr n. med. Beata CHOLEWKA
k
s. Radosław HORBATOWSKI
prof. Małgorzata KRAJNIK
dr Marek KROBICKI
o. Hubert MATUSIEWICZ OH
ks. Łukasz STAWARZ
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI (sekretarz)
Konsultorzy:
Beata Baliszewska
Ks. Wojciech Bartoszek
S. Milena Kamieniecka
Dominik Krzyżanowski
Maria Ochman
Ks. Tomasz Wielebski

Sekretarz Zespołu:
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

Adres korespondencyjny:
ul. Floriańska 2A
03-707 Warszawa
tel.: 22 518 15 00
wawpraga-dsz@wp.pl
www.kdsz.pl

Zakres działań: Dzielenie się doświadczeniem Kościołów lokalnych w duchu dialogu podczas organizowanych dwa razy do roku spotkań (raz w Polsce, raz na Litwie (lub Łotwie, Białorusi). Kontakty na płaszczyźnie kościelnej mające na celu wzajemne poznawanie się i odkrywanie tego, co nas łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych. Uczestnictwo w ważniejszych uroczystościach kościelnych organizowanych przez Kościół w Polsce i Kościół na Litwie, Łotwie, Białorusi.

Przewodniczący:
bp Romuald KAMIŃSKI

Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Henryk CIERESZKO

Konsultor:
ks. Tomasz NOWACZEK MIC

Adres korespondencyjny:
bp Romuald KAMIŃSKI
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
kuria@diecezja.waw.pl 

Zakres działań: W zakresie działania Zespołu leży utrzymywanie relacji z Zespołem ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski w Niemieckiej Konferencji Biskupów. Relacje te mają charakter systematyczny w ramach corocznych, trzydniowych sesji plenarnych. Ich treścią są zasadniczo zagadnienia, nad którymi pracują Episkopaty Polski i Niemiec. Zwykle ubogacane są możliwością wzajemnego poznawania realiów życia i działalności Kościoła w naszych krajach. Przewodniczący obu Zespołów utrzymują kontakty na bieżąco i podejmują aktualne sprawy – kościelne, społeczne i polityczne – uwzględniając konteksty historyczne i rocznice ważne dla obu Kościołów i narodów.

Przewodniczący:
bp Jan KOPIEC

Członkowie:
kard. Kazimierz NYCZ
bp Tadeusz LITYŃSKI

Sekretarz Zespołu:
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Adres korespondencyjny:
bp Jan KOPIEC
ul. Łużycka 1
44-101 Gliwice
kancelaria@kuria.gliwice.pl

Zakres działań: Podejmowanie inicjatyw mających na celu bliższe poznanie siebie, odmienności własnych obrzędów, różnorodności kulturowych. Budowanie wspólnych relacji w oparciu o dążenie do prawdy, osobliwie tej związanej z faktami historycznymi, jakie miały miejsce w dalszej i bliższej przeszłości obu narodów i ludzi mieszkających na terenach współczesnej Ukrainy i Polski.

Przewodniczący:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI

Członkowie:
bp Włodzimierz JUSZCZAK
bp Romuald KAMIŃSKI

Konsultorzy:
ks. Leszek ADAMOWICZ
Piotr CYWIŃSKI

Sekretarz Zespołu:
ks. Leszek ADAMOWICZ

Adres korespondencyjny:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI
ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn

Przewodniczący:
abp Wojciech POLAK

Członkowie:
ks. Radosław KIMSZA
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI
Marcin PRZECISZEWSKI

Adres korespondencyjny:
abp Wojciech POLAK
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno
sekretariat@prymaspolski.pl

Zakres działań: Kontakt z kustoszami sanktuariów, coroczne spotkanie kustoszów sanktuariów polskich w ramach sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Przewodniczący:
bp Henryk CIERESZKO

Członkowie:
bp Edward BIAŁOGŁOWSKI
bp Stanisław SALATERSKI
bp Marek SZKUDŁO

Adres korespondencyjny:
bp Henryk CIERESZKO
ul. Warszawska 46
15-077 Białystok
hciereszko@episkopat.pl

Zakres działań: Współpraca z fundacją Renovabis w celu pozyskiwania środków finansowych na stypendia naukowe dla księży diecezjalnych studiujących poza granicami kraju oraz na stypendia językowe dla księży diecezjalnych studiujących w Polsce, pragnących odbyć miesięczny kurs językowy w innym kraju europejskim.

Przewodniczący:
bp Henryk WEJMAN

Członkowie:
bp Piotr LIBERA
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Adres korespondencyjny:
Zespół KEP ds. Stypendiów Naukowych i Językowych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
skep3@episkopat.pl

Zakres działań: Monitorowanie procesów legislacyjnych i wyrażanie opinii Kościoła na tematy bioetyczne, głos w dyskusji w sferze publicznej na ten temat, np. w formie oświadczeń bądź konferencji prasowych; śledzenie procesu ratyfikacji konwencji bioetycznej Rady Europy. Podstawowa działalność Zespołu to głos doradczy, ekspercki w Konferencji Episkopatu Polski; Zespół współpracuje z Radą KEP ds. Rodziny.

Przewodniczący:
bp Józef WRÓBEL SCJ

Członkowie:
bp Jacek GRZYBOWSKI
ks. Zdzisław JANCEWICZ
ks. Piotr KIENIEWICZ MIC
Andrzej KOCHAŃSKI
ks. Tomasz KRAJ
ks. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER
Alina MIDRO
ks. Andrzej MUSZALA
Małgorzata PRUSAK
Piotr RIESKE
ks. Krzysztof SMYKOWSKI
ks. Piotr STĘPNIEWSKI
ks. Lucjan SZCZEPANIAK SCJ

Sekretarz:
ks. Piotr Kieniewicz MIC

Adres korespondencyjny:
Bp Józef WRÓBEL SCJ
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
02-105 Lublin

Zakres działań: Organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. przygotowanie Dnia modlitwy i zbiorki ofiar, który przypada w II Niedzielę Adwentu i jest obchodzony w Polsce i w placówkach polonijnych, organizowanie spotkań przygotowawczo – formacyjnych dla osób duchownych, konsekrowanych i wolontariuszy świeckich skierowanych do pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Rozpatrywanie i realizacja próśb napływających z ośrodków duszpasterskich na Wschodzie, potwierdzonych przez Biskupa Diecezjalnego.Bazę finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach polskich oraz w ośrodkach polonijnych.

Przewodniczący:
bp Krzysztof CHUDZIO 

Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Marian ROJEK
ks. Leszek KRYŻA TChr

Sekretarz Zespołu:
Ks. Leszek Kryża TChr

Adres korespondencyjny:
Biuro Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 72
wschod@misje.pl
www.wschod.misje.pl

Koordynuje udział poszczególnych diecezji w sprawowaniu Mszy Świętej transmitowanej przez TVP w niedziele o godz. 7.00 z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Zespół koordynuje także transmisje niedzielnych Mszy Świętych o godz. 13.00 w TVP Polonia, które są celebrowane w różnych miejscach Polski.

Przewodniczący:
abp Józef GÓRZYŃSKI

Członkowie:
ks. Andrzej BANASZEK
o. Michał LEGAN OSPPE
ks. Maciej MAKUŁA SDB
ks. Jarosław PATER
ks. Rafał STANIEC

Sekretarz  Zespołu:
ks.  Jarosław PATER

Adres korespondencyjny:
abp Józef GÓRZYŃSKI
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
kanclerz@archwarmia.pl

Przewodniczący:
bp Krzysztof WĘTKOWSKI

Członkowie:
bp Artur G. MIZIŃSKI
ks. Leszek ADAMOWICZ
ks. Dariusz KONIECZNY
ks. Piotr MAJER
ks. Mirosław SITARZ
ks. Zbigniew TRACZ
ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI
s. Katarzyna WIĘCEK FMA

Zakres działań: Dialog z poszczególnymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także z Polską Radą Ekumeniczną.

Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny

Przewodniczący:
bp Adam BAB

Członkowie:
ks. Radosław KIMSZA
ks. Rafał POKRYWIŃSKI
ks. Stanisław ULACZYK OFMConv

 Adres korespondencyjny:
bp Adam BAB
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin
abab@episkopat.pl

Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego

Przewodniczący:
bp Henryk WEJMAN

Członkowie:
ks. Wojciech HANC
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC
ks. Tomasz SIUDA

Adres korespondencyjny:
bp Henryk WEJMAN
ul. Papieża Pawła VI 6
71-459 Szczecin
szczecin@kuria.pl

Zespół ds. Kontaktów ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską

Współprzewodniczący:
bp Roman PINDEL

Członkowie:
bp Marek SOLARCZYK
ks. Józef BUDNIAK

Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką

Przewodniczący:
bp Jacek JEZIERSKI

Członkowie:
o. Zdzisław KIJAS OFMConv
ks. dr Paweł RABCZYŃSKI
ks. Krzysztof WOJTKIEWICZ

Adres korespondencyjny:
bp Jacek JEZIERSKI
ul. Mostowa 17
82-200 Elbląg
kuria@diecezja.elblag.pl

Zespół ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną

Przewodniczący:
bp Jacek JEZIERSKI

Członkowie:
bp Andrzej CZAJA
bp Andrzej SIEMIENIEWSKI
bp Marek SOLARCZYK

Adres korespondencyjny:
bp Jacek JEZIERSKI
ul. Mostowa 17
82-300 Elbląg
kuria@elblag.opw.pl

Delegat KEP ds. Egzorcystów w Polsce:
bp Henryk WEJMAN

Członkowie:
ks. Sławomir BUKALSKI
KS. Bogdan CZĘSZ
ks. Wojciech NOWACKI
ks. Mariusz ROSIK
ks. Marek SZYMULA

Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących za granicą, planowanie kierunków pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach, współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej:
bp Wiesław Lechowicz

Członkowie:
abp Adrian GALBAS SAC 
abp Józef KUPNY
abp Tadeusz WOJDA SAC
bp  Tadeusz  BRONAKOWSKI 
bp Robert CHRZĄSZCZ
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Wiesław ŚMIGIEŁ
bp  Krzysztof ZADARKO

Konsultorzy:
ks.  Bogusław Brzyś
ks.  Bogusław Burgat TChr
m. Ewa Kaczmarek MChR
ks. Leszek Kryża SChr
ks. Krzysztof Olejnik TChr
ks. Michał Wilkosz
ks.  Stefan Wylężek

Sekretarz  Zespołu:
ks. Michał WILKOSZ

Adres korespondencyjny:
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 74
emigracja@episkopat.pl
www.emigracja.episkopat.pl 

Informacje Episkopatu

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich; szczególnie przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy i z powiatu bialskiego, uczestniczących w konferencji zatytułowanej: Prawa człowieka w nauczaniu...

29 listopada zainaugurowana została 29. edycja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Pozyskane dzięki niej środki będą, jak co roku, przeznaczone na pomoc najmłodszym w...

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r. w Kościele rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim jest...

BRAK KOMENTARZY