Zakres działań: Dialog z poszczególnymi Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, a także z Polską Radą Ekumeniczną.

Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny

Przewodniczący:
bp Adam BAB

Członkowie:
ks. Radosław KIMSZA
ks. Stanisław ULACZYK OFMConv

Adres korespondencyjny:
bp Adam BAB
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin

Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego

Przewodniczący:
bp Henryk WEJMAN

Członkowie:
ks. Wojciech HANC
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC
ks. Tomasz SIUDA

Adres korespondencyjny:
bp Henryk WEJMAN
ul. Papieża Pawła VI 6
71-459 Szczecin
szczecin@kuria.pl

Zespół ds. Kontaktów ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską

Współprzewodniczący:
bp Roman PINDEL

Członkowie:
bp Marek SOLARCZYK
ks. Józef BUDNIAK

Adres korespondencyjny:
bp Roman PINDEL
ul. Żeromskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
sekretariat.kuria@kuria.bielsko.pl

Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatolicką

Przewodniczący:
bp Jacek JEZIERSKI

Członkowie:
o. Zdzisław KIJAS OFMConv
ks. dr Paweł RABCZYŃSKI
ks. Krzysztof WOJTKIEWICZ

Adres korespondencyjny:
bp Jacek JEZIERSKI
ul. Mostowa 17
82-200 Elbląg
kuria@diecezja.elblag.pl

Zespół ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną

Adres korespondencyjny:
bp Jacek JEZIERSKI
ul. Mostowa 17
82-300 Elbląg
tel. 55 232 77 14
fax 55 232 54 09
e-mail

Zakres działań: Troska o to, aby Radio Maryja pełniło wychowawczą misję w stosunku do swych słuchaczy, a treści duszpasterskie, które przekazuje rozgłośnia były zgodne z nauczaniem Kościoła i z bieżącym programem duszpasterskim Episkopatu Polski. Celem pracy Zespołu jest współpraca w oparciu o życzliwy dialog, a nie sprawowanie nadzoru cenzorskiego. Zespół Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja rozpoczął pracę w 2002 r.

Przewodniczący:
bp Wiesław ŚMIGIEL

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
abp Marian GOŁĘBIEWSKI

Rada Programowa Radia Maryja

Współprzewodniczący:
ks. Krzysztof KONECKI
o. Witold Hetnar CSsRR

Członkowie:
ks. Daniel BRZEZIŃSKI
ks. Rafał DETTLAFF
ks. Tomasz DUTKIEWICZ
o. Kazimierz PIOTROWSKI CSsR
o. Bolesław SŁOTA CSsR
o. Marek URBAN CSsR

Adres korespondencyjny:
bp Wiesław ŚMIGIEL
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
kuria@diecezja.torun.pl

Zakres działań: Kierowanie kościelną działalnością trzeźwościową w Polsce. Przygotowywanie bieżących i perspektywicznych programów apostolstwa trzeźwości. Koordynowanie prac diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości (organizacja dwóch sesji w ciągu roku: spotkanie duszpasterskie i sympozjum). Przygotowanie materiałów duszpasterskich i inicjowanie wydarzeń w ramach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu oraz Sierpnia ? miesiąca abstynencji. Organizowanie corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki w intencji trzeźwości i odnowy moralnej narodu na Jasną Górę. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez duszpasterzy trzeźwości, świeckich apostołów trzeźwości, różne ruchy i stowarzyszenia. Szerzenie profilaktycznego ruchu wśród dzieci, zwanego Dziecięcą Krucjatą Niepokalanej (Zastępy Maryi). Współpraca z ośrodkami naukowymi i społecznymi. Opracowanie i wydawanie materiałów duszpasterskich (w tym audiowizualnych), coroczna publikacja i rozpowszechnianie wśród polskich diecezji Vademecum Duszpasterstwa Trzeźwości.

Przewodniczący:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI

Członek honorowy:
ks. prałat Władysław ZĄZEL

Członkowie:
abp Adam SZAL
bp Krzysztof WŁODARCZYK
ks. Marek DZIEWIECKI
ks. Henryk GRZĄDKO
o. Zdzisław KLAFKA CSsR
ks. Piotr KULBACKI
s. Justyna PAPIEŻ BDNP
o. Oskar Józef PUSZKIEWICZ OFM
o. Jan SEREMAK CSMA
Krzysztof WOJCIESZEK

Konsultorzy:
o. Mirosław ADASZKIEWICZ OFMConv
o. Ryszard BORTKIEWICZ OSPPE
ks. Zbigniew GUZY
ks. Wojciech IGNASIAK
ks. Zbigniew KANIECKI
ks. Wiesław KONDRATOWICZ
ks. Robert KRZYWICKI MIC
Wacław MALEC
o. Adam MICHALSKI OFMCap
Agnieszka MUZYK
ks. Grzegorz POLOK
Rafał PORZEZIŃSKI
Małgorzata SOJKA
Augustyn WIERNICKI
ks. Tomasz WILGA
Bohdan WORONOWICZ

Sekretariat Zespołu:
o. Oskar PUSZKIEWICZ OFM

Adres korespondencyjny:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
ul. Sadowa 3a
18-400 Łomża
sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl

www.duszpasterstwotrzezwosci.pl

Zakres działań: Podstawowym celem Zespołu jest inspiracja działalności duszpasterskiej służby zdrowia w Polsce. Obejmuje ona opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, hospicjów, domów opieki społecznej, farmaceutami, osobami chorymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Koordynacja działań duszpasterskich na rzecz służby zdrowia i chorych, promowanie współpracy między duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym oraz osobami konsekrowanymi. Inicjowanie apostolatu modlitwy w intencji chorych i pracowników służby zdrowia. Upowszechnianie dokumentów Kościoła na temat duszpasterstwa służby zdrowia. Poszukiwanie nowych form duszpasterstwa służby zdrowia w kraju i zagranicą i inicjowanie ich na terenie Polski. Przygotowywanie programów i materiałów duszpasterstwa służby zdrowia. Formacja pracowników służby zdrowia, chorych i kapelanów. Wspieranie działalności informacyjnej związanej z prowadzeniem duszpasterstwa służby zdrowia. Podejmowanie – w porozumieniu z biskupami diecezjalnymi – ogólnopolskich inicjatyw duszpasterstwa służby zdrowia. Udział w sympozjach, konferencjach i pracach organizowanych przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Przewodniczący:
bp Romuald KAMIŃSKI

Członkowie:
Beata CHOLEWKA
k
s. Radosław HORBATOWSKI
Małgorzata KRAJNIK
Marek KROBICKI
o. Hubert MATUSIEWICZ OH
ks. Łukasz STAWARZ
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI (sekretarz)

Konsultorzy:
Beata Baliszewska
Ks. Wojciech Bartoszek
S. Milena Kamieniecka
Dominik Krzyżanowski
Maria Ochman
Ks. Tomasz Wielebski

Sekretarz Zespołu:
ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

Adres korespondencyjny:
ul. Ratuszowa 5
03-461 Warszawa
tel.: 22 518 15 00
wawpraga-dsz@wp.pl

www.kdsz.pl

Zakres działań: Relacje z Konferencją Episkopatu Francji.

Adres korespondencyjny:
bp Jan PIOTROWSKI
ul. Jana Pawła II 3
25-025 Kielce

Zakres działań: Dzielenie się doświadczeniem Kościołów lokalnych w duchu dialogu podczas organizowanych dwa razy do roku spotkań (raz w Polsce, raz na Litwie (lub Łotwie, Białorusi). Kontakty na płaszczyźnie kościelnej mające na celu wzajemne poznawanie się i odkrywanie tego, co nas łączy, z poszanowaniem tożsamości Kościołów lokalnych. Uczestnictwo w ważniejszych uroczystościach kościelnych organizowanych przez Kościół w Polsce i Kościół na Litwie, Łotwie, Białorusi.

Przewodniczący:
bp Romuald KAMIŃSKI

Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Henryk CIERESZKO
ks. Tomasz NOWACZEK MIC

Adres korespondencyjny:
bp Romuald KAMIŃSKI
ul. Floriańska 2A
03-707 Warszawa
tel.: 22 518 15 00

Zakres działań: W zakresie działania Zespołu leży utrzymywanie relacji z Zespołem ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Polski w Niemieckiej Konferencji Biskupów. Relacje te mają charakter systematyczny w ramach corocznych, trzydniowych sesji plenarnych. Ich treścią są zasadniczo zagadnienia, nad którymi pracują Episkopaty Polski i Niemiec. Zwykle ubogacane są możliwością wzajemnego poznawania realiów życia i działalności Kościoła w naszych krajach. Przewodniczący obu Zespołów utrzymują kontakty na bieżąco i podejmują aktualne sprawy – kościelne, społeczne i polityczne – uwzględniając konteksty historyczne i rocznice ważne dla obu Kościołów i narodów.

Sekretarz Zespołu:
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Adres korespondencyjny:
bp Jan KOPIEC
ul. Łużycka 1
44-101 Gliwice

Zakres działań: Podejmowanie inicjatyw mających na celu bliższe poznanie siebie, odmienności własnych obrzędów, różnorodności kulturowych. Budowanie wspólnych relacji w oparciu o dążenie do prawdy, osobliwie tej związanej z faktami historycznymi, jakie miały miejsce w dalszej i bliższej przeszłości obu narodów i ludzi mieszkających na terenach współczesnej Ukrainy i Polski.

Zakres działań: Podejmowanie inicjatyw mających na celu bliższe poznanie siebie, odmienności własnych obrzędów, różnorodności kulturowych. Budowanie wspólnych relacji w oparciu o dążenie do prawdy, osobliwie tej związanej z faktami historycznymi, jakie miały miejsce w dalszej i bliższej przeszłości obu narodów i ludzi mieszkających na terenach współczesnej Ukrainy i Polski.

Przewodniczący:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI
Członkowie:
bp Mieczysław CISŁO
bp Włodzimierz JUSZCZAK OSBM
bp Romuald KAMIŃSKI
Konsultorzy:
ks. Leszek ADAMOWICZ
Piotr CYWIŃSKI

Sekretarz Zespołu:
ks. Leszek ADAMOWICZ

Adres korespondencyjny:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI
ul. Lubelska 12
10-405 Olsztyn

Zakres działań: Zespół ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym jest owocem podpisanego 17 sierpnia 2012 roku „Wspólnego przesłania do Narodów Polski i Rosji”. Celem tego Zespołu jest nawiązywanie kontaktów i usprawnianie współpracy między Konferencją Episkopatu Polski a Patriarchatem w Moskwie. Głównym zadaniem jest kontynuowanie rozpoczętego dialogu poprzez organizowanie międzynarodowych konferencji, współpracę z różnymi środowiskami Kościoła prawosławnego w Rosji, planowanie wspólnych inicjatyw i działań zmierzających do poszerzenia praktycznych kontaktów pomiędzy oboma Kościołami. 

Przewodniczący:
abp Wojciech POLAK

Członkowie:
ks. Radosław KIMSZA
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI
Marcin PRZECISZEWSKI

Adres korespondencyjny:
abp Wojciech POLAK
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

Zakres działań: Rozpoznanie poszczególnych nurtów ruchów intronizacyjnych i zapewnienie ich członkom stosownej formacji oraz opieki duszpasterskiej. 

Zakres działań: Kontakt z kustoszami sanktuariów, coroczne spotkanie kustoszów sanktuariów polskich w ramach sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Adres korespondencyjny:
bp Henryk CIERESZKO
ul. Warszawska 46
15-077 Białystok

Zakres działań: Współpraca z fundacją Renovabis w celu pozyskiwania środków finansowych na stypendia naukowe dla księży diecezjalnych studiujących poza granicami kraju oraz na stypendia językowe dla księży diecezjalnych studiujących w Polsce, pragnących odbyć miesięczny kurs językowy w innym kraju europejskim.

Przewodniczący:
bp Henryk WEJMAN

Członkowie:
bp Andrzej CZAJA
bp Piotr LIBERA
ks. Jarosław MRÓWCZYŃSKI

Sekretarz Zespołu:
ks. Jarosław Mrówczyński

Adres korespondencyjny:
Zespół KEP ds. Stypendiów Naukowych i Językowych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
skep3@episkopat.pl
tel.: 22 530 48 93

Zakres działań: Monitorowanie procesów legislacyjnych i wyrażanie opinii Kościoła na tematy bioetyczne, głos w dyskusji w sferze publicznej na ten temat, np. w formie oświadczeń bądź konferencji prasowych; śledzenie procesu ratyfikacji konwencji bioetycznej Rady Europy. Podstawowa działalność Zespołu to głos doradczy, ekspercki w Konferencji Episkopatu Polski; Zespół współpracuje z Radą KEP ds. Rodziny.

Przewodniczący:
bp Józef WRÓBEL SCJ

Członkowie:
bp Jacek GRZYBOWSKI
ks. Zdzisław JANCEWICZ
ks. Piotr KIENIEWICZ MIC
Andrzej KOCHAŃSKI
ks. Franciszek LONGCHAMPS DE BÉRIER
Alina MIDRO
ks. Andrzej MUSZALA
Małgorzata PRUSAK
ks. Krzysztof SMYKOWSKI
ks. Piotr STĘPNIEWSKI
KS. Lucjan SZCZEPANIAK SCJ

Adres korespondencyjny:
Bp Józef WRÓBEL SCJ
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
02-105 Lublin
j.wrobel@diecezja.lublin.pl

Delegat KEP ds. Egzorcystów w Polsce:
bp Henryk WEJMAN

Członkowie:
ks. Sławomir BUKALSKI
ks. Bogdan CZĘSZ
ks. Wojciech NOWACKI
ks. Mariusz ROSIK
ks. Marek SZYMULA

Zakres działań: Organizowanie i niesienie pomocy duchowej i materialnej katolikom na Wschodzie. przygotowanie Dnia modlitwy i zbiorki ofiar, który przypada w II Niedzielę Adwentu i jest obchodzony w Polsce i w placówkach polonijnych, organizowanie spotkań przygotowawczo – formacyjnych dla osób duchownych, konsekrowanych i wolontariuszy świeckich skierowanych do pomocy Kościołowi katolickiemu na Wschodzie. Rozpatrywanie i realizacja próśb napływających z ośrodków duszpasterskich na Wschodzie, potwierdzonych przez Biskupa Diecezjalnego.Bazę finansową Zespołu stanowi zbiórka do puszek w II Niedzielę Adwentu we wszystkich diecezjach polskich oraz w ośrodkach polonijnych.

Przewodniczący:
bp Antoni Pacyfik DYDYCZ OFMCap

Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Marian ROJEK
ks. Leszek KRYŻA TChr

Sekretarz Zespołu:
Ks. Leszek Kryża TChr

Adres korespondencyjny:
Biuro Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 72
wschod@misje.pl

www.wschod.misje.pl

Zakres działań: Koordynuje udział poszczególnych diecezji w sprawowaniu Mszy Świętej transmitowanej przez TVP w niedziele o godz. 7:00 z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Każda diecezja – mając per turnum do dyspozycji cztery niedziele – wyznacza celebransa, ewentualnie asystę klerycką, scholę, chór. Wcześniej kuria diecezjalna otrzymuje szczegółowe wskazania na temat celebracji Mszy Świętej.

Przewodniczący:
abp Józef GÓRZYŃSKI

Członkowie:
ks. Andrzej BANASZEK
o. Michał LEGAN OSPPE
ks. Maciej MAKUŁA SDB
ks. Jarosław PATER
Bogdan SADOWSKI
ks. Rafał STANIEC

Sekretarz Zespołu:
ks. Jarosław PATER

Adres korespondencyjny:
abp Józef GÓRZYŃSKI
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
kuriaol@olsztyn.opoka.org.pl

Przewodniczący:
bp Krzysztof WĘTKOWSKI

Członkowie:
bp Artur G. MIZIŃSKI
ks. Leszek ADAMOWICZ
ks. Dariusz KONIECZNY
ks. Piotr MAJER
ks. Mirosław SITARZ
ks. Zbigniew TRACZ
ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI
s. Katarzyna WIĘCEK FMA

Informacje Episkopatu

Sekretariat generalny Synodu przekazał tekst przygotowawczy i Vademecum ukierunkowujące drogę Synodu na temat synodalności, który zostanie otwarty w Rzymie 9-10 października, a w Kościołach...

Z głębokim bólem i smutkiem zapoznałem się z wynikami prac Komisji eksperckiej badającej sprawę o. Pawła M. oraz postępowania przełożonych zakonnych. Pragnę przede wszystkim...

Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, członka Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, doroczne zebranie rozpoczęli przedstawiciele Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej...

BRAK KOMENTARZY