Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa charytatywnego, współpraca z zarządem Caritas Polska oraz dyrektorami Caritas poszczególnych diecezji przez udział w ich spotkaniach formacyjnych i patronat nad organizacją ogólnopolskich pielgrzymek.

Przewodniczący:
bp Wiesław SZLACHETKA

Członkowie:
bp Edward DAJCZAK
bp Edward FRANKOWSKI
bp Andrzej JEŻ
bp Jerzy MAZUR SVD

Konsultorzy:
Małgorzata DUDA
ks. Marcin IŻYCKI
ks. Artur JANIEC
Ireneusz KRAUSE
ks. Piotr POTYRAŁA
ks. Tomasz RODA
o. dr Janusz SOK CSsR
s. Dolores ZOK SSpS

Adres korespondencyjny:
Ireneusz Krause
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa

komisjacharytatywna@episkopat.pl

Zakres działań: Promocja życia konsekrowanego. Otwarcie wspólnot życia konsekrowanego na potrzeby Kościoła lokalnego. Koordynacja działań apostolskich. Podtrzymywanie więzi i współpraca z instytucjami życia konsekrowanego dla realizacji misji Kościoła z uwzględnieniem właściwych charyzmatów.

Przewodniczący:
bp Jacek KICIŃSKI

Członkowie:
bp Łukasz BUZUN OSPPE
bp Antoni Pacyfik DYDYCZ OFMCap
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Damian MUSKUS
bp Arkadiusz OKROJ
bp Rudolf PIERSKAŁA
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
ks. Bogdan GIEMZA SDS
br. Izaak KAPAŁA OSB
o. Wiesław KIWIOR OCD
o. Kazimierz MALINOWSKI OFMConv (sekretarz)
s. Jolanta OLECH USJK
ks. Czesław PARZYSZEK SAC
ks. Tomasz RUSIECKI
o. Janusz SOK CSsR
m. Weronika SOWULEWSKA OSBCam
Joanna Wójtowicz IS
s. Danuta WRÓBEL SNMPN
s. Dolores ZOK  SSpS

Sekretarz Komisji:
o. Kazimierz Malinowski OFMConv

Adres korespondencyjny:
o. Kazimierz Malinowski OFMConv
Skwer. kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: sekretariat@zakony.com.pl

Podkomisja ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

ks. Tomasz Rusiecki
Przewodniczący

Członkowie:
bp. Jacek KICIŃSKI CMF
bp Arkadiusz OKROJ
ks. Bogdan GIEMZA SDS
ks. Jerzy GOŁĘBIEWSKI
ks. Piotr KORDULA
o. Wiesław ŁYKO OMI
Elżbieta PŁODZIEŃ
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Henryk ŚMIAROWSKI
Małgorzata TARNACHOWICZ
ks. Piotr WALKIEWICZ

Zakres działań: Wspomaganie Konferencji Episkopatu w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję. Kierowanie opracowaniem przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii. Poprawianie wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, melodii itp. Opracowywanie projektów dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów, roku kościelnego, Liturgii Godzin oraz różnych form pobożności ludowej (pia exercitia). Adaptowanie w ramach uprawnień przysługujących Konferencji Biskupów i na jej zlecenie tekstów i obrzędów zawartych w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich. Przygotowywanie lub opiniowanie formy i treści obrzędów i modlitw, które mają być używane w publicznej służbie Bożej w ramach zwyczajnego duszpasterstwa. Konsultowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania w czasie liturgii, przygotowanych przez inne struktury Konferencji Episkopatu. Sprawdzanie i aprobowanie w razie potrzeby polskich przekładów tekstów formularzy mszalnych oraz własnych oficjów Zakonów. Czuwanie nad formacją liturgiczną służby liturgicznej w całym kraju przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej. Czuwanie nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych przez Podkomisję ds. Muzyki Kościelnej. Utrzymywanie kontaktów z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Udzielanie wyjaśnień dotyczących liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu.

Przewodniczący:
bp Piotr GREGER

Członkowie:
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Adam BAŁABUCH
bp Stefan CICHY
bp Rudolf PIERSKAŁA

Konsultorzy:
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Andrzej FILABER
ks. Julian GŁOWACKI
Stanisław KALINKOWSKI
ks. Krzysztof KONECKI
ks. Czesław KRAKOWIAK
ks. Erwin MATEJA
ks. Jacek NOWAK SAC
ks. Dominik OSTROWSKI
ks. Stanisław SZCZEPANIEC

Sekretarz Komisji:
ks. Jacek Nowak SAC

Adres korespondencyjny:
bp Piotr GREGER
ul. Żeromskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
fax 33 819 12 02

kkbids@episkopat.pl
www.kkbids.episkopat.pl

 

Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej

Przewodniczący:
bp Piotr GREGER

Konsultorzy:
ks. Andrzej FILABER
o. Nikodem KILNAR OSPPE
ks. Antoni REGINEK
ks. Michał SZULIK
ks. Robert TYRAŁA

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej

Przewodniczący:
abp Józef GÓRZYŃSKI

Konsultorzy:
ks. Mirosław DZIEGIŃSKI
s. Iwona KOPACZ PDDM
ks. Andrzej MAGDZIARZ
ks. Krzysztof ORA
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Sławomir ZAWADA

Zespół ds. weryfikacji Materii Eucharystii

Członkowie zespołu:
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Krzysztof KONIECKI
ks. Bartłomiej MATCZAK

Wykaz win dopuszczonych przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów do sprawowania Eucharystii

Zakres działań: Zasadniczym celem Komisji jest budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wszystkich katolików polskich, popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji oraz ich koordynowanie dla dobra Kościoła powszechnego i lokalnego. Komisja we współpracy z delegatami biskupa ds. Misji koordynuje współpracę diecezjalnych dzieł misyjnych w Polsce; koordynuje przygotowanie misjonarzy do ich przyszłej pracy; organizuje i czuwa nad działalnością Centrum Formacji Misyjnej, w miarę możliwości udziela misjonarzom finansowego wsparcia, opiekuje się misjonarzami przybywającymi na urlop do Polski.

Przewodniczący:
bp Jerzy MAZUR SVD

Członkowie:
abp Adam SZAL
abp Tadeusz WOJDA SAC
bp Andrzej JEŻ
bp Leszek LESZKIEWICZ
bp Janusz OSTROWSKI
bp Jan PIOTROWSKI
bp Szymon STUŁKOWSKI
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
ks. Maciej BĘDZIŃSKI
ks. Franciszek JABŁOŃSKI
ks. Zbigniew SOBOLEWSKI
s. Elżbieta SOŁTYSIK SSPC
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD
ks. Tomasz SZYSZKA SVD
Barbara USZKO-DUDZIŃSKA
o. Marcin WRZOS OMI

Sekretarz:
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD

Adres korespondencyjny:
Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4
tel.: 22 679 32 35
fax: 22 679 68 95
e-mail: km@misje.pl
www.misje.pl

Agendy Komisji Misyjnej:
Centrum Formacji Misyjnej
Dzieło Pomocy “Ad Gentes”
MIVA Polska

Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących za granicą, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej i KEP, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, rozeznawanie i rozwiązywanie problemów personalnych i organizacyjnych polonijnego duszpasterstwa, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach, jak i w skali międzynarodowej, współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Przewodniczący:
bp Wiesław LECHOWICZ

Członkowie:
abp Józef KUPNY
abp Tadeusz WOJDA SAC
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Robert CHRZĄSZCZ
bp Adrian GALBAS SAC
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Wiesław ŚMIGIEL
bp Krzysztof ZADARKO

Konsultorzy:
ks. Bogusław BRZYŚ
ks. Bogusław BURGAT TChr
s. Ewa KACZMAREK MChr
ks. Leszek KRYŻA TChr
ks. Krzysztof OLEJNIK TChr
ks. Michał WILKOSZ
ks. Stefan WYLĘŻEK

Sekretarz Komisji:
ks. Michał WILKOSZ
Adres korespondencyjny:
bp Wiesław LECHOWICZ

Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 74
emigracja@episkopat.pl
www.emigracja.episkopat.pl

Zakres działań: Badanie problemów związanych z duszpasterstwem, powołaniem człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim. Inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich. Koordynacja duszpasterstw specjalistycznych. Przy komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.

Przewodniczący:
abp Wojciech POLAK

Członkowie:
abp Wacław DEPO
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Damian BRYL
bp Ryszard KASYNA
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Roman PINDEL
bp Marek SOLARCZYK
bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
ks. Piotr KOT
ks. Wojciech MLECZKO CR
ks. Krzysztof PAWLINA
ks. Wojciech RZESZOWSKI
ks. Marek TATAR
ks. Tomasz TRZASKAWKA
ks. Włodzimierz WOŁYNIEC
o. Adam ŻAK SJ

Sekretarz Komisji:
ks. Wojciech RZESZOWSKI

Adres korespondencyjny:
ul. Seminaryjna 2
62-200 Gniezno
tel.: 61 424 98 77
wojtas@gniezno.opoka.org.pl

Zakres działań: Badanie problemów związanych z duszpasterstwem, powołaniem człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim. Inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich. Koordynacja duszpasterstw specjalistycznych. Przy komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.

Przewodniczący:
bp Andrzej CZAJA

Członkowie:
abp Wiktor Skworc
abp Adam SZAL
bp Edward DAJCZAK
bp Jacek KICIŃSKI CFM
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Marek MENDYK
bp Wiesław ŚMIGIEL
bp Henryk TOMASIK

Konsultorzy:
ks. Tomasz ATŁAS
ks. Jan BARTOSZEK
o. Jerzy BRUSIŁO OFMConv
ks. Roman CHROMY
ks. Przemysław DRĄG
ks. Stanisław DYK
ks. Jarosław GRZEGORCZYK
Jacek KUREK
Krzysztof OŻÓG
ks. Krystian PIECHACZEK
ks. Wiesław PRZYGODA
Jadwiga PULIKOWSKA
Jacek PULIKOWSKI
Zbigniew TRYBUŁA
ks. Tomasz WIELEBSKI
ks. Bogusław WOLAŃSKI

Adres korespondencyjny:

bp Andrzej CZAJA
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
duszpasterstwo@katowicka.pl
www.duszpasterstwo.episkopat.pl

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Przewodniczący:
bp Grzegorz RYŚ

Członkowie:
bp Adam WODARCZYK
ks. Krzysztof CZERWIONKA CR
ks. Bogusław DROŻDŻ
o. Jacek DUBEL CSsR
Marek FILAR
Andrzej GRZESZUK
Iwona GRZESZUK
ks. Alojzij OBERSTAR
o. Michał OLSZEWSKI SCJ
ks. Eugeniusz PLOCH
s. Radosława PODGÓRSKA FSK
ks. Artur POTRAPELUK
Zbigniew SŁUP
Piotr SOWA
Antoni TAMPOLSKI

www.nowaewangelizacja.org

Przewodniczący:
Abp Wacław DEPO

Członkowie:
Bp Łukasz BUZUN OSPPE
Bp Henryk CIERESZKO
Bp Andrzej JEŻ
Bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
o. Grzegorz BARTOSIK OFMConv
Ks. Marek CHMIELEWSKI
ks. Marcin CHODOROWSKI CRL
o. Azariasz HESS OFM
ks. Zdzisław JANIEC
ks. Jerzy KARBOWNIK
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
ks. Janusz KUMALA MIC
ks. Janusz LEKAN
ks. Marian MUCHA SAC
ks. Teofil SIUDY
o. Mariusz TABULSKI OSPPE

Adres:
Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 10 44
34 324 33 75
fax 34 365 11 82
e-mail

Zakres działań: Treść nauczania teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, ascetycznej. Poprawność teologiczna programów nauczania teologii na studiach uniwersyteckich i w kolegiach, a także nauczania homiletycznego i katechetycznego. Przepowiadanie słowa Bożego – treściowe propozycje programów homiletycznych, komentarzy liturgicznych. Publikacje – plan wydawniczy uwzględniający potrzeby duszpasterskie, propozycje dotyczące zespołów autorskich, wskazywanie propozycji obcojęzycznych godnych przetłumaczenia. Zagadnienia dotyczące filozofii w instytucjach kształcenia katolickiego. Troska o doktrynalną czystość tekstów publikowanych przez Konferencję Episkopatu.

Przewodniczący:
abp Stanisław BUDZIK

Członkowie:
bp Andrzej CZAJA
bp Jacek KICIŃSKI CMF
bp Marek MARCZAK
bp Piotr TURZYŃSKI

Konsultorzy:
ks. Krzysztof Bardski
ks. Marek Chmielewski
ks. Bogdan Częsz
ks. Tadeusz Dola
ks. Bogdan Ferdek
ks. Marek Gilski
ks. Krzysztof Góźdź
ks. Krystian Kałuża
ks. Jacek Kempa
ks. Antoni Nadbrzeżny
ks. Jan Perszon
o. Mateusz Przanowski OP
o. Maciej Roszkowski OP
ks. Kazimierz Wolsza
ks. Mirosław Wróbel

Sekretarz Komisji:
ks. Antoni Nadbrzeżny

Adres korespondencyjny:
Abp Stanisław BUDZIK
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin, skr. poczt. 198
tel.: 81 532 34 68
fax: 81 534 61 35
knw@episkopat.pl

Zakres działań: Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski wybiera Komisję Rewizyjną składającą się z 3-5 członków, która zatwierdza ogólne i szczegółowe sprawozdania przedłożone przez ekonoma; odpowiada za przeprowadzenie kontroli działalności ekonoma oraz jednostek organizacyjnych powołanych przez Konferencję Episkopatu Polski pod względem zgodności z prawem kanonicznym i państwowym; odpowiada za przeprowadzenie innych zadań kontrolnych w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Zebrania plenarnego, na zlecenie Prezydium lub na zlecenie Przewodniczącego Konferencji.

Przewodniczący:
abp Stanisław BUDZIK

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
bp Stefan REGMUNT

Konsultorzy:
ks. Konrad ZYGMUNT

Adres korespondencyjny:
abp Stanisław BUDZIK
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin, skr. poczt. 198
tel. 81 532 34 68
fax 81 534 61 35
e-mail

Przewodniczący:
bp Wojciech OSIAL

Członkowie:
bp Damian BRYL
abp Marek JĘDRASZEWSKI
bp Marek MENDYK
bp Andrzej PRZYBYLSKI
bp Marek SOLARCZYK
bp Grzegorz SUCHODOLSKI
bp Krzysztof ZADARKO

Konsultorzy:
ks. Stanisław DZIEKOŃSKI
ks. Sylwester JEŻ
ks. Marek KORGUL
ks. Jarosław KOWALCZYK
ks. Zbigniew MAREK SJ
ks. Tadeusz PANUŚ
Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA
Marek STUDENSKI
ks. Jan SZPET
ks. Piotr TOMASIK
ks. Marian ZAJĄC
Anna ZELLMA

Sekretarz Komisji:
ks.  Marek Korgul

Adres korespondencyjny:
pl. Jana Pawła II
58-100 Świdnica
katecheza@diecezja.swidnica.pl

bp Wojciech T. Osial
ul. Stary Rynek 20
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 47 90

www.katecheza.episkopat.pl

Informacje Episkopatu

Blisko 3 miliony zł – to dotychczasowy bilans prowadzonej przez Caritas zbiórki na rzecz uchodźców z Afganistanu. Środki pochodzące z kwesty pod kościołami przeprowadzonej...

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego jest niezwykle istotna nie tylko dla Kościoła, ale i dla całej społeczności Polaków w kraju i za granicą - mówił abp....

W następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska – działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz motu proprio Vos estis lux mundi – przeprowadziła postępowanie...

NO COMMENTS