Zakres działań: Rada podejmuje refleksję nad aktualnymi wyzwaniami duszpasterskimi, stara się inspirować świeckich do zaangażowania w apostolstwo.

Przewodniczący
bp Ignacy DEC

Wiceprzewodniczący
bp Józef GUZDEK

Członkowie
ks. Sławomir AUGUSTYNOWICZ
Urszula FURTAK
Stanisław GROCHMAL
ks. Tomasz JAKLEWICZ
Piotr JAROSZYŃSKI
Hanna KARP
Barbara KIEREŚ
Magdalena KORZEKWA
ks. Zbigniew KUCHARSKI
o. Kazimierz LUBOWICKI OMI
Andrzej MIKULSKI
Zbigniew TRYBUŁA
Elżbieta WROTEK

Zakres działań: Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego koordynuje pracę trzech komitetów: ds. Dialogu z Judaizmem, ds. Dialogu z Islamem, ds. Dialogu z Niewierzącymi. Każdy komitet jest autonomiczny w realizacji swoich zadań. Przewodniczący Rady reprezentuje te trzy komitety na zewnątrz, zwłaszcza w kontaktach z dykasterią rzymską.

Przewodniczący
bp Rafał MARKOWSKI

Członkowie
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Wiesław MERING

Konsultorzy
ks. Waldemar CHROSTOWSKI
ks. Łukasz KAMYKOWSKI
ks. Grzegorz PAWŁOWSKI
Eugeniusz SAKOWICZ
ks. Marek SZYMAŃSKI

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem

Przewodniczący
bp Rafał MARKOWSKI

Członkowie
ks. Tomasz ADAMCZYK
Monika ADAMCZYK-GRABOWSKA CFSF
ks. Wiesław DAWIDOWSKI OSA
Jan GROSFELD
ks. Łukasz KAMYKOWSKI
ks. Grzegorz MICHALCZYK
Ryszard MONTUSIEWICZ
ks. Jerzy STRANZ
Barbara SUŁEK-KOWALSKA
ks. Alfred WIERZBICKI
Sławomir ŻUREK

Komitet ds. Dialogu z Niewierzącymi

Przewodniczący
bp Wiesław ŚMIGIEL

Członkowie
ks. Arkadiusz DRZYCIMSKI
o. Marek FIJAŁKOWSKI OFMConv
ks. Tomasz HUZAREK
Jolanta STEFANOWSKA

Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi

Przewodniczący
bp Henryk CIERESZKO

Członkowie
ks. Marek DANIELEWSKI
o. Wojciech KLUJ OMI
o. Ireneusz Sławomir LEDWOŃ OFM
bp Rafał MARKOWSKI
o. Jacek PAWLIK SVD
Aldona Maria PIWKO
o. Jarosław RÓŻAŃSKI OMI
Eugeniusz SAKOWICZ
o. Adam WĄS SVD

Zakres działań: Analiza postaw młodzieży, inspirowanie pracy formacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem treści orędzi papieskich do młodych, patronowanie corocznemu Krajowemu Forum Duszpasterstwa Młodzieży, współpraca z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży. Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży stanowi forum wymiany doświadczeń pracy duszpasterskiej wśród młodych pomiędzy diecezjami, ruchami i stowarzyszeniami.

Przewodniczący
bp Marek SOLARCZYK

Członkowie
bp Andrzej CZAJA
bp Marian FLORCZYK
abp Marek JĘDRASZEWSKI
bp Marek MENDYK
bp Damian MUSKUS OFM

Konsultorzy
Dorota ABDELMOULA
ks. Marek ADAMCZYK
ks. Adam BAB
o. Jan GÓRA OP
Katarzyna OBRĘBSKA
ks. Emil PARAFINIUK
ks. Robert PATRO
ks. Adam POLAK
Katarzyna PUCHACZ
ks. Artur PYTEL
Monika RYBCZYŃSKA
Anna SALAWA
Jakub SOBECKI
ks. Grzegorz SUCHODOLSKI
ks. Piotr WAWRZYNEK
ks. Albert WOŁKIEWICZ
ks. Andrzej WOŁPIUK

Zakres działań: Analiza sytuacji ekumenicznej w Polsce, organizowanie ogólnopolskiego zjazdu diecezjalnych referentów ekumenicznych, współredagowanie materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i współorganizowanie centralnych obchodów tego Tygodnia, wydawanie “Biuletynu Ekumenicznego”, współorganizowanie ekumenicznych sesji naukowych, służenie pomocą ekspercką w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów.

Przewodniczący
bp Krzysztof NITKIEWICZ

Członkowie
bp Andrzej CZAJA
bp Bronisław DEMBOWSKI
bp Jacek JEZIERSKI
bp Janusz STEPNOWSKI

Konsultorzy
ks. Zygfryd GLAESER
ks. Wojciech HANC
ks. Tadeusz KAŁUŻNY SCJ
ks. Radosław KIMSZA
ks. Jarosław MOSKAŁYK
o. Celestyn NAPIÓRKOWSKI OFMConv
ks. Sławomir PAWŁOWSKI SAC

Zakres działań: Zapoznanie się z dokumentami Stolicy Apostolskiej odnośnie ochrony dóbr kultury, wypowiedziami związanymi z kulturą, współpraca ze służbami konserwatorskimi, czynne uczestnictwo przedstawicieli Rady w wydarzeniach kulturowych o zasięgu ogólnonarodowym, krajowym i lokalnym, utrzymywanie kontaktów ze swoimi odpowiednikami w innych Konferencjach Episkopatu, współudział w przygotowaniu konferencji, szkoleń, warsztatów przeznaczonych dla konserwatorów diecezjalnych i dyrektorów muzeów kościelnych.

Przewodniczący
bp Michał JANOCHA

Członkowie
bp Włodzimierz JUSZCZAK
bp Grzegorz RYŚ
bp Adam WODARCZYK

Konsultorzy
s. Natanaela BŁAŻEJCZYK CSSF (sekretarz)
ks. Piotr MANIURKA
ks. Grzegorz MICHALCZYK
ks. Mirosław NOWAK
ks. Wincenty PYTLIK
o. Stanisław RUDZIŃSKI OSPPE
ks. Andrzej RUSAK
ks. Aleksander SENIUK
ks. Jan SOCHOŃ
ks. Marek WOJNAROWSKI

Dane kontaktowe:

Zakres działań: Przekazywanie i realizacja wskazań Stolicy Apostolskiej odnoszących się do duszpasterstwa migrantów i podróżnych w zakresie ogólnopolskim, wspieranie i koordynowanie wszelkich inicjatyw promujących pomoc migrantom. Kontakty z Papieską Radą ds. Migrantów i Podróżnych, współpraca z równorzędnymi organizacjami na arenie międzynarodowej przez Radę Konferencji Episkopatów Europy. Monitorowanie legislacji państwowej w zakresie migracji i uchodźctwa. Coroczne ogólnopolskie spotkanie formacyjne z przewodnikami turystycznymi, ogólnopolskie rekolekcje dla przewodników pieszych pielgrzymek.

Przewodniczący
bp Krzysztof ZADARKO

Członkowie
bp Łukasz BUZUN OSPPE
bp Paweł STOBRAWA
bp Henryk TOMASIK

Konsultorzy
ks. Janusz BALICKI
ks. Damian CICHY SVD
ks. Marian JANUS
Franciszek MRÓZ
ks. Stanisław OPOCKI
ks. Maciej OSTROWSKI
ks. Roman TKACZ SAC
Marta WALASIK-SAŁEK

Sekretarz
Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
ks. Maciej OSTROWSKI

Zakres działań: Zadaniem Rady jest “troska o rodzinę i o jej prawa, promocja godności rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona życia poczętego” i związane z tym sprawy. “Rada, w ramach określonych przez Zebranie Plenarne KEP, studiuje należące do zakresu jej działania problemy, podejmuje inicjatywy i opracowuje materiały duszpasterskie oraz projekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy związane z jej kompetencją przesłane przez przewodniczącego KEP lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwiązaniu”.

Przewodniczący
bp Jan WĄTROBA

Członkowie
bp Damian BRYL
abp Andrzej DZIĘGA
abp Henryk HOSER SAC
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Grzegorz KASZAK
bp Stanisław STEFANEK SChr
bp Jan SZKODOŃ
bp Wiesław ŚMIGIEL
Konsultorzy
ks. Przemysław DRĄG
ks. Wacław GUBAŁA
Mieczysław GUZEWICZ
Kazimierz KAPERA
ks. Jacek KONIECZNY
Maria SMERECZYŃSKA
Grażyna STRUG
Roman STRUG
ks. Władysław SZEWCZYK
ks. Sławomir SZNURKOWSKI SSP
Barbara WIATER

Zakres działań: Rada pogłębia społeczną doktrynę Kościoła i stara się ją rozpowszechnić w życiu ludzi i wspólnot. Zachęca i inspiruje do działania zgodnego z etycznymi zasadami społecznymi objawionymi chrześcijanom przez Ewangelię. Rada zbiera i ocenia informacje dotyczące życia społecznego w Polsce. W stosownych okazjach, w czasie posiedzeń plenarnych, dzieli się wnioskami. Zajmuje się także przygotowaniem dokumentów społecznych KEP. Rada utrzymuje stałe kontakty z biskupami odpowiedzialnymi za sprawy społeczne w europejskich konferencjach biskupów.

Przewodniczący
abp Józef KUPNY

Członkowie
bp Marian FLORCZYK
bp Jan TYRAWA

Konsultorzy
Aniela DYLUS
ks. Stanisław FEL
Jan KLIMEK
ks. Andrzej KOBYLIŃSKI
ks. Marek ŁUCZAK
Krzysztof MOTYKA
Sławomir SOWIŃSKI
Wojciech ŚWIĄTKIEWICZ

Zakres działań: Zapewnienie właściwej opieki duszpasterskiej ludziom mediów katolickich i mediów w ogóle. Troska o to, by w diecezjach stworzono duszpasterstwa ludzi mediów, czy to w ramach istniejących duszpasterstw środowisk twórczych czy odrębnych. Zajęcie się ze szczególną troską postulatem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w sprawie organizacji pielgrzymki ludzi mediów na Jasną Górę. Powołanie do życia i działalność Rady ds. Środków Społecznego Przekazu przy Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II. Podstawą funkcjonowania Rady jest działalność Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, która wypracowuje, zajmuje i przedstawia stanowisko Kościoła w istotnych kwestiach dotyczących szeroko pojętych środków społecznej komunikacji, ich osiągnięć i zagrożeń.

Przewodniczący
abp Wacław DEPO

Członkowie
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
bp Adam LEPA
bp Józef SZAMOCKI
Konsultorzy
Andrzej DRZYCIMSKI
Lidia DUDKIEWICZ
ks. Marek GANCARCZYK
Adam HLEBOWICZ
ks. Józef KLOCH
o. Andrzej MAJEWSKI SJ
ks. Robert NĘCEK
Marcin PRZECISZEWSKI
Sylwia SUŁKOWSKA
ks. Maciej SZCZEPANIAK
ks. Piotr ZABORSKI
ks. Henryk ZIELIŃSKI

Rada Ekonomiczna

Zakres działań: opiniowanie sprawozdania gospodarczego i finansowego Sekretariatu Episkopatu w celu uzyskania rocznego absolutorium, przyjmowanie wykonania budżetu w zakresie działalności statutowej i gospodarczej KEP, udział doradczy w przygotowaniu budżetu na rok następny, wspomaganie doradcze pracy ekonoma Episkopatu.

Przewodniczący
kard. Kazimierz NYCZ

Członkowie
Stanisław KLUZA
abp Stanisław BUDZIK
bp Jacek JEZIERSKI
Michał ROMANOWSKI

Zakres działań: Troska o właściwe funkcjonowanie uczelni kościelnych i wydziałów teologicznych oraz innych wydziałów nauk kościelnych na uczelniach państwowych w warunkach określonych prawem państwowym, przy zachowaniu tożsamości kościelnej. Zapoznawanie się oraz tłumaczenie dokumentów kościelnych. Opiniowanie dokumentów szkolnictwa wyższego dla potrzeb KEP. Utrzymywanie roboczych kontaktów z organami szkolnictwa wyższego. Monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich. Opiniowanie wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora.

Przewodniczący
bp Andrzej Franciszek DZIUBA

Członkowie
bp Ignacy DEC
abp Marian GOŁĘBIEWSKI
bp Jan KOPIEC
bp Stanisław NAPIERAŁA
abp Edward OZOROWSKI
bp Tadeusz PIERONEK
bp Kazimierz RYCZAN
Konsultorzy
ks. Arkadiusz BARON
ks. Antoni BARTOSZEK
ks. Krzysztof BIEL SJ
ks. Józef BREMER SJ
ks. Radosław CHAŁUPNIAK
ks. Antoni DĘBIŃSKI
ks. Kazimierz DULLAK
ks. Stanisław DZIEKOŃSKI
ks. Tomasz HOMA SJ
ks. Mirosław KALINOWSKI
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
Anna LATAWIEC
ks. Janusz MĄCZKA SDB
ks. Mieczysław OZOROWSKI
ks. Krzysztof PAWLINA
ks. Jan PERSZON
ks. Andrzej PRONIEWSKI
ks. Tomasz ROZKRUT
ks. Piotr STANISZ
ks. Henryk STAWNIAK
ks. Jan SZCZEPANIAK
ks. Antoni ŚWIERCZEK
ks. Piotr TOMASIK
Monika WALCZAK
ks. Stanisław WARZESZAK
ks. Włodzimierz WOŁYNIEC
ks. Paweł WYGRALAK
ks. Wojciech ZYZAK
ks. Marek ŻMUDZIŃSKI

Przewodniczący
bp Ryszard KASYNA

Członkowie
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
abp Andrzej DZIĘGA
abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Ireneusz PĘKALSKI
abp Eugeniusz POPOWICZ
bp Piotr SAWCZUK
bp Krzysztof WĘTKOWSKI

Konsultorzy
o. Witold ADAMCZEWSKI SJ
ks. Leszek ADAMOWICZ
o. Wiesław BAR OFMConv
ks. Sławomir FUNDOWICZ
ks. Tomasz GIERAŁTOWSKI
ks. Adam KAŁDUŃSKI (sekretarz)
ks. Grzegorz LESZCZYŃSKI
ks. Józef LISOWSKI
ks. Andrzej MAĆKOWSKI
ks. Piotr MAJER
ks. Tomasz ROZKRUT
o. Marek SAJ CSsR
ks. Piotr STANISZ
ks. Lucjan ŚWITO
ks. Zbigniew TRACZ
ks. Dariusz WALENCIK
ks. Krzysztof WARCHAŁOWSKI
s. Katarzyna WIĘCEK FMA

Informacje Episkopatu

Czym różni się chrześcijańska „ekologia integralna” od tego, co proponuje świecki ruch ekologiczny? Czy Kościół w Polsce się „zieleni”? – na te i inne...

Życząc nieustannego wypełniana woli Bożej i coraz pełniejszego upodobniania się do Chrystusa – Najwyższego Kapłana – zapewniam o naszej modlitwie i serdecznej pamięci - napisał...

Komunikat z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

NO COMMENTS