Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w ramach przygotowań do 1050-lecia Chrztu Polski wygłosił w katedrze poznańskiej katechezę na temat piątego przykazania dekalogu. Metropolita poznański zauważył, że jest ono jednym z najbardziej ważkich tekstów Starego Testamentu, w którym religia Izraela wyraziła swoją jednoznaczną troskę o ochronę życia.

Abp Gądecki zastanawiał się, dlaczego Mojżesz, choć pod Synajem były zgromadzone tysiące ludzi, zamiast powiedzieć „Nie zabijajcie”, powiedział „Nie zabijaj”, tak jakby Pan Bóg zwracał się nie do całego tłumu, ale tylko do jednego człowieka.

„Mojżesz – powie Filon Aleksandryjski – chciał dać czytelnikom Pisma Świętego wspaniałą naukę, że mianowicie każdy poszczególny człowiek, jeśli przestrzega Prawa i jest posłuszny Bogu, jest tak wartościowy jak cały i bardzo liczny naród, a nawet więcej, jak wszystkie narody, a jeżeli wolno iść dalej – jak cały wszechświat” – przekonywał abp Gądecki.

Rozważając znaczenie hebrajskich terminów biblijnych metropolita poznański zauważył, że wskazują one na prowokowanie śmierci, na przelewanie niewinnej krwi oraz umyślne spowodowanie śmierci bliźniego. „Ten wyraz oznacza zawsze samowolne, wypływające z pobudek czysto osobistych, nierzadko zaplanowane i będące wyrazem egoizmu lub zemsty uśmiercenie drugiego człowieka”, dlatego właściwy polski przekład piątego przykazania winien brzmieć: „Nie będziesz mordował!”.

Przewodniczący KEP wyraził opinię, że faktyczne morderstwo nie jest jedynym przedmiotem piątego przykazania. „Człowieka można przecież zabić także w sensie duchowym, można zabić go słowem, można w nim zabić dobro, można go pozbawić nadziei, można w nim zabić poczucie sprawiedliwości” – przekonywał abp Gądecki.

Metropolita poznański szczegółowo rozważał aspekty moralne związane z przestrzeganiem piątego przykazania dekalogu. Podkreślił, że diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia.

Przewodniczący KEP przypomniał, że negatywny osąd moralny sztucznego zapłodnienia ma charakter antropologiczny, medyczny i teologiczny. Zauważył, że życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny, a istota ludzka, już od pierwszej chwili swego istnienia, powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich prawo do życia.

„Niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa” – podkreślił abp Gądecki.

Wśród zagadnień związanych z ochroną życia metropolita poznański poruszył temat zabójstwa, niebezpieczeństwa na drodze, niebezpieczeństwa związanego ze sportem i z pracą, a także zjawisko nikotynizmu, alkoholizmu i toksykomanii.

„Poważnym obowiązkiem moralnym pracodawcy jest trwałe zabezpieczenie pracownikowi systemu ubezpieczeń obejmujących leczenie i podstawowe świadczenia socjalne, i stworzenie takich warunków pracy i wypoczynku, aby praca nie działa się z uszczerbkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego zarówno pracownika, jak i jego rodziny” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył też, że piąte przykazanie każe zastanowić się nad naszym stosunkiem do dzieła stworzenia i wzywa nas do naśladowania Boga, który nie jest tyranem i nie ma w sobie nic niszczycielskiego.

Metropolita poznański poruszył także w katechezie negatywne konsekwencje wojen, samobójstwa, eutanazji, czy stosowania kary śmierci. Obszerny tekst katechezy na temat piątego przykazania dekalogu opublikowano na stronie www.archpoznan.pl.

Katechezy na temat przykazań dekalogu wygłaszane są co miesiąc w katedrze poznańskiej w ramach cyklu Verba Sacra „Dekalog 966 – 2016” przygotowanego z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

KAI / ms / Poznań

Tekst katechezy