Wezwanie do modlitwy w oczekiwaniu na wizytę apostolską Ojca Świętego w Ojczyźnie

24-04-1999

List Konferencji Episkopatu Polski

1470

Umiłowani bracia i siostry,

Dobiega kresu nasze oczekiwanie na spotkanie z Ojcem Świętym. Wkrótce będziemy gościć w Polsce z kolejną wizytą apostolską Papieża Jana Pawła II. Jego pielgrzymka będzie nawiązaniem do uroczystego wspomnienia tysiąclecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, a także naszą polską wigilią Wielkiego Jubileuszu Wcielenia, wigilią milenium istnienia Kościoła hierarchicznego w Polsce, oraz 600 – lecia śmierci św. Jadwigi Królowej.


1. Papieskie orędzie


Program tej apostolskiej wizyty jest wyjątkowo bogaty. Obejmuje wiele diecezji i miejsc, wiele wydarzeń i spotkań, ważnych dla społeczności lokalnych i środowisk zawodowych. Wpiszą się one z pewnością w jedno wielkie przesłanie, jakie Następca Piotra zostawi Kościołowi w Polsce i wszystkim tym, którzy Polskę stanowią. Będzie to przesłanie zakorzenione w Bogu, który jest miłością. Przesłanie, wyrastające z historycznego doświadczenia Kościoła, który w dobiegającym końca stuleciu zdolny był zrodzić na naszych ziemiach dojrzałe owoce świętości i miłości społecznej, nawet w najbardziej dramatycznych warunkach wojny i obozów zagłady. Kanonizacja błogosławionej Kingi, beatyfikacje: 108 męczenników totalitarnych systemów, księdza Frelichowskiego, Edmunda Bojanowskiego i siostry Reginy Protman, których dokona Papież w tych dniach, staną się dla nas jednoznacznym świadectwem miłości, która wszystko zwycięża.

Wierzymy, że – podobnie jak w minionych latach, tak i teraz – w klimacie papieskiej wizyty odnajdziemy na nowo i bardziej wyraziście to wszystko, co nas łączy, co czyni z nas wspólnotę wiary i nadziei; co czyni nas i prawdziwą wspólnotą Kościoła i Narodem przez wieki ciągle na nowo jednoczonym korzeniami chrześcijańskiej kultury.


2. Przygotować się na spotkanie z Ojcem Świętym


Aby mieć udział w duchowych owocach, jakich spodziewa się Kościół w Polsce w związku z tą wizytą, wszyscy potrzebujemy przygotowania. Potrzebuje go zwłaszcza młode pokolenie, które w następnym tysiącleciu będzie przekazywało Dobrą Nowinę, że „Bóg jest miłością”. Pokolenie to nie może być pozostawione samemu sobie. Powinno ono wejść w Trzecie Tysiąclecie we wspólnocie kościelnej gromadzącej wszystkie pokolenia. Z przebiegu poprzednich wizyt papieskich w Polsce i tylu innych Jego spotkań na wszystkich kontynentach świata wiemy, że młodzież żywo reaguje na treści papieskiego przesłania. Odnajduje w nim bowiem motywy wiary i nadziei, a także treści wyzwalające poczucie więzi i wspólnoty. Żywimy nadzieję, że będzie tak i tym razem, że polska młodzież uda się na spotkanie z Janem Pawłem II, który umocni i ożywi jej wiarę. Ufamy, że i dzieci i dorośli, a zwłaszcza chorzy i cierpiący znajdą w słowach Ojca Świętego pokrzepienie i siłę do realizowania swojego chrześcijańskiego powołania.

Spotkanie z Namiestnikiem Chrystusa będzie dla całego Kościoła w Polsce czasem wewnętrznej odnowy w kroczeniu drogą wiary we wspólnocie braterskiej, w poczuciu współodpowiedzialności jeden za drugiego, by nikt nie czuł się odrzucony, pominięty i zapomniany. By budowanie polskiego domu było wyrazem troski o k a ż d e g o człowieka. By dokonywane było przez ludzi sumienia, w oparciu o trwałe fundamenty etyczne inspirowane Ewangelią i oparte na Dekalogu.

Obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie się do tej wizyty apostolskiej przez modlitwę i zadumanie tak, by nie zatracić niczego, co ona wniesie w nasze doświadczenie wiary i w nasze doświadczenie Kościoła.

Niech papieska katecheza ożywi w nas ciekawość wiary i pragnienie stałego jej pogłębiania. Niech Eucharystia sprawowana w tylu miejscach na trasie czerwcowej pielgrzymki spotęguje w nas głód spotkań sakramentalnych z Chrystusem, z Tym, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Niech słuchanie Słowa Bożego ożywi w nas radość z przynależności do wspólnoty Kościoła i pozwoli bardziej przylgnąć do Chrystusa. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Ucztę Baranka, który gładzi grzechy świata… Ileż tych grzechów jest do zgładzenia. W życiu każdego z nas, w życiu polskich rodzin, w naszym życiu społecznym, w życiu świata, co chwila rozdrapującego krwawe rany, jak te na Bałkanach.

Najdrożsi! Częścią naszego wspólnego doświadczenia jest głębia, z jaką Ojciec Święty mówi o sprawach codziennego życia, także tych najtrudniejszych, wydawałoby się nie do rozwiązania. Wiemy, że mówiąc, ukazuje światło Chrystusa, moc i pociągającą świeżość Ewangelii wszystkim, także obojętnym i stojącym na obrzeżach Kościoła. Jego obecność wśród nas jest bowiem obecnością Bożego proroka, który głosi nam słowa Życia.

Niech spotkania, w których będziemy uczestniczyli odnowią w nas poczucie więzi i wzbudzą zadumę nad źródłami tej więzi. Niech będą okazją do wzajemnego porozumienia i zbliżenia osób i środowisk dotąd podzielonych. Niech tworzą klimat ekumenicznego spotkania z braćmi innych Kościołów. Obyśmy w oparciu o doświadczenie wiary i jedności eklezjalnej mogli kształtować życie narodu lepiej i bardziej po chrześcijańsku w nowym Tysiącleciu. Bardziej świadomi, że Bóg jest miłością.


3. Duszpasterskie wskazania


Zapraszamy Was wszystkich do przygotowania się na spotkanie z Papieżem przez dni czuwania, jakie odbędą się we wszystkich polskich parafiach bezpośrednio przed przyjazdem Ojca Świętego. W dniach od poniedziałku, 31 maja do piątku 4 czerwca odprawiane będą Msze św., zwłaszcza wieczorne. Podczas nabożeństw majowych i czerwcowych nastąpi dłuższa adoracja Najświętszego Sakramentu. Osobistą modlitwę wspierać będą rozważania wprowadzające nas głębiej w myśl i serce Następcy św. Piotra. Owocem tych refleksji będzie odnowienie naszej łączności z Chrystusem i przyjęcie bardziej chrześcijańskiego stylu życia.

W poniedziałek 31 maja rozważymy, co znaczy prawda, że „Bóg jest miłością”. Tematem wtorkowym będzie „grzeszność człowieka”; w środę 2 -go czerwca „Jezus Chrystus – Odkupiciel człowieka”; w czwartek, w uroczystość Bożego Ciała – zgłębimy misterium obecności Chrystusa w Kościele przez dar Eucharystii; wreszcie, w piątek, 4 czerwca, w przeddzień przyjazdu Ojca Świętego do Polski we wszystkich kościołach Ojczyzny odbędzie się całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, któremu towarzyszyć będzie refleksja na temat: „Piotr umacnia braci w wierze”. Zachęcamy, by ten dzień bezpośredniego oczekiwania przeżyć w duchu szczególnej modlitwy, postu i umartwienia w intencji apostolskiej skuteczności pielgrzymki papieskiej.

Tak drodzy Bracia i Siostry, chcemy przygotować się do spotkania z Piotrem naszych czasów, by z Nim wejść w Wigilię Wielkiego Jubileuszu, Roku Łaski, Roku odnowienia w Chrystusie i odnowienia w więzi międzyludzkiej.

Wszystkich Was, w sposób szczególny młodzież, zachęcamy do modlitewnego przygotowania, byśmy mogli usłyszeć, co Bóg przez Papieża powie Kościołowi w Polsce i przekształcić to w czyn.


Na trud pielgrzymowania i na radość spotkania wokół Ojca Świętego z serca Wam wszystkim błogosławimy.

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 299. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Gniezno, 24 kwietnia 1999 r.