Biskup Kruszyłowicz przechodzi na emeryturę

11-05-2013

Biskup Marian Błażej Kruszyłowicz kończy posługę biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i przechodzi na emeryturę. Decyzję o przyjęciu rezygnacji przez papieża Franciszka ogłosiła 11 maja Nuncjatura Apostolska w Polsce.

1460

Na przestrzeni 23 lat pełnienia posługi biskupa pomocniczego, bp Marian Kruszyłowicz pełnił obowiązki wikariusza generalnego diecezji szczecińsko-kamieńskiej, członka Komisji Episkopatu ds. Wydawnictw Katolickich, Komisji ds. Radia Maryja i Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego. Uczestniczył w Radzie Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu, przewodniczył Zespołowi Komisji Episkopatu Polski ds. Synodu Biskupów, brał udział w IX Zgromadzeniu Synodu Biskupów (1994). Uczestniczył w organizowaniu Radia Niepokalanów, TV Niepokalanów i TV Familijnej. W ostatnim czasie pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polsko-Katolicką.

Z racji na wielki wkład biskupa Kruszyłowicza w odradzanie się Kościoła w krajach Europy Wschodniej, z okazji jego złotego jubileuszu kapłaństwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowano 20 maja 2010 r. konferencję naukową „Odradzanie się struktur i działalności Kościoła Katolickiego w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej”.

Biskup Marian Kruszyłowicz urodził się 6 maja 1936 r. we wsi Gliniszcze koło Wołkowyska (dziś Białoruś). Uczył się w Małym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. 30 sierpnia 1952 r. wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, w Łagiewnikach koło Łodzi przywdział habit św. Franciszka i otrzymał imię zakonne Błażej. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1953 r., natomiast śluby wieczyste – 8 grudnia 1957 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w Łagiewnikach z rąk bp. Jana Wawrzyńca Kulika 7 lutego 1960 r.

Był katechetą szkół średnich w Koszalinie, ekonomem prowincji zakonnej, definitorem i wikariuszem prowincji, wykładowcą zagadnień z teologii ekumenicznej i pryncypiów teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Krakowie, prowadził wykłady zlecone z prawosławnej teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, był gwardianem Niepokalanowa, a następnie w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie był definitorem generalnym, wikariuszem generalnym, a także pełnił obowiązki generała zakonu.

W czasie pracy w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, jako członek Papieskiej Komisji ds. Rosji opiekował się franciszkanami w krajach Europy Wschodniej, gdzie zlikwidowano struktury zakonne.

Po zakończeniu posługi w Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie, został wybrany przełożonym prowincji zakonnej w Warszawie, a następnie – przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

9 grudnia 1989 r. został mianowany sufraganem szczecińsko-kamieńskim i biskupem tytularnym Hadrumetum. Na dewizę biskupią nominat wybrał łacińskie zawołanie „Obedientia et Pax” (Posłuszeństwo i Pokój), kojarzące się z franciszkańskim „Pax et Bonum”. Święceń biskupich udzielił mu 6 stycznia 1990 r. w Rzymie papież Jan Paweł II.

11 maja 2013 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Mariana Błażeja Kruszyłowicza OFMConv z pełnienia posługi, złożoną w związku z ukończeniem 75. roku życia (zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

Zobacz także:

Komunikat Nuncjatury