Komunikat Rady Stałej i Biskupów Diecezjalnych z Jasnej Góry

03-05-2009

Częstochowa, 3 maja 2009 r.

1233

Dnia 2 maja, w przeddzień Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i biskupów diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. Gościem szczególnym zebrania był kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, który 3 maja przewodniczył także głównym uroczystościom na Szczycie Jasnogórskim.

1. Głównym tematem spotkania było kapłaństwo, w tym stała formacja kapłanów oraz przygotowanie kandydatów do kapłaństwa. Ma to związek z zapowiedzią Ojca Świętego Benedykta XVI, że w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca br., rozpocznie się w Kościele powszechnym Rok Kapłański. Bezpośrednią okazją ogłoszenia tego Roku jest 150. rocznica śmierci św. Jana Marii Vianney’a, proboszcza z Ars. Przyjmując z wdzięcznością tę inicjatywę Ojca Świętego biskupi otaczają swoją modlitwą Benedykta XVI. Wyrażają w ten sposób także swoją jedność i solidarność z Ojcem Świętym, zwłaszcza w obliczu bezprecedensowych i nieuzasadnionych ataków niektórych mediów. Proszą też o modlitwę wszystkich wiernych. Trwające nabożeństwa majowe niech będą okazją do żarliwej modlitwy przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kapłanów, za Papieża, pasterzy Kościoła, kapłanów i przygotowujących się do święceń.

2. Rada Stała i biskupi diecezjalni zapoznali się ze stanem prac nad specjalnym dokumentem Episkopatu Polski na temat walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jego publikacja przewidziana jest na 2010 rok. Natomiast już teraz, gdy kryzys gospodarczy dotyka w naszej Ojczyźnie setek tysięcy ludzi, biskupi modlą się i zachęcają do modlitwy w intencji bezrobotnych oraz zagrożonych utratą pracy. Modlą się także za sprawujących władzę w Polsce i decydujących o losach zakładów pracy, by w swoich decyzjach troszczyli się o dobro polskich obywateli i całych rodzin. Pomoc nieustannie niesiona ludziom głodnym i potrzebującym wsparcia przez Caritas, przez wspólnoty parafialne i inne instytucje, niech będzie wyrazem ewangelicznej miłości bliźniego i prawdziwej solidarności w myśl zasady św. Pawła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2).

3. Dnia 4 czerwca przypadnie 20. rocznica wyborów do Sejmu i Senatu, które w zasadniczy sposób wpłynęły na procesy przemian społecznych i gospodarczych w naszej Ojczyźnie. Z tej perspektywy można już dostrzec stopniowe kształtowanie się w Polsce postaw charakterystycznych dla społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w obszarze aktywności samorządowej i gospodarczej. Niestety, ten czas stał się również dla wielu okazją do poważnego nadużycia zaufania społecznego, a nawet do określonych manipulacji prawnych i ekonomicznych. Nierzadko prowadziło to do rozczarowań a nawet cierpień, co dzisiaj przejawia się m.in. zauważalną niechęcią do angażowania się i brania odpowiedzialności za życie społeczne. Jedyną szansą do zmiany tej sytuacji jest powrót do trwałych wartości i zasad z zakresu etyki życia gospodarczego i politycznego. W tym kontekście biskupi podkreślają, że także nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego są okazją do opowiedzenia się za takim systemem zasad i wartości. Apelują więc do wszystkich wiernych, by w tych wyborach wskazywali osoby w pełni reprezentujące stanowisko Kościoła katolickiego w sprawach etycznych oraz społecznych, szczególnie w kwestii ochrony życia ludzkiego oraz troski o małżeństwo i rodzinę. W ten sposób każdy z nas może w jakiejś mierze przyczynić się do odnowy chrześcijańskiego oblicza kultury Europy.

4. Bez wątpienia duchowym początkiem przemian w Polsce i całej Europie Środkowowschodniej stała się już 30 lat temu pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny i treść jego nauczania. Szczególną wartość dla Narodu miała wtedy również modlitwa, której syntezą są pamiętne słowa: ”Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi; tej ziemi.” Przywołując tamto wydarzenie ponawiamy to wielkie wołanie o moce Ducha Świętego i odnowę moralną całego Narodu. Niech nas w tej modlitwie wspiera Jasnogórska Królowa Polski. Okazją do ogólnopolskiego dziękczynienia za 20 lat wolnej Polski oraz za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II w 1979 roku będzie II Dzień Dziękczynienia, obchodzony w Warszawie-Wilanowie dnia 7 czerwca br.

Liturgicznym zwieńczeniem zebrania Rady Stałej i biskupów diecezjalnych była uroczysta Msza św. koncelebrowana na wałach Jasnej Góry, podczas której Prymas Polski kard. Józef Glemp ponowił ze wszystkimi obecnymi Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Ta uroczystość zakończyła też Jubileusz 700-lecia zakonu paulinów, kustoszów Jasnogórskiego Sanktuarium.

Ze szczytu Jasnej Góry biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa wszystkim Polakom w kraju i zagranicą.

 

Podpisali: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

oraz biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

 

Częstochowa, 3 maja 2009 r.

 

Za zgodność:

+ Stanisław Budzik

Sekretarz Generalny KEP