Komunikat z 303. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

02-03-2000

Warszawa, 2 marca 2000 r.

1377

W dniach 1-2 marca br. odbyło się w Warszawie 303. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, któremu przewodniczył Kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

W obradach uczestniczył Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1. Biskupi Polscy, po raz pierwszy w Roku Jubileuszowym, zgromadzili się na Plenarnym Zebraniu, stąd też pierwszym tematem ich pasterskiej refleksji stało się znaczenie Jubileuszu w przeżywaniu wiary i w posłudze Kościoła. Do wszystkich wiernych kierują zachętę, by Rok Wielkiego Jubileuszu Zbawienia stał się czasem uwielbienia Boga za ogrom łask zsyłanych na każdego człowieka i ludzkość, szczególnie od momentu przyjścia na świat Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Rok Jubileuszowy zbiega się w Polsce z 1000-leciem powołania pierwszej Metropolii w Gnieźnie. Naszym dziękczynieniem obejmujemy tysiącletnią posługę Kościoła w jego strukturach hierarchicznych, odnowionych 25 marca 1992 r. W to dziękczynienie narodowe biskupi włączają kanonizację bł. Faustyny, zapowiedzianą na 30 kwietnia w Rzymie oraz beatyfikację Sióstr Nazaretanek, Męczennic z Nowogródka (5 marca br.).

Biskupi apelują, by Rok Święty był czasem wdzięczności za Kościół – znak i narzędzie nadprzyrodzonej jedności człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Rok Jubileuszowy – szczególny czas łaski – powinien stać się okresem radosnego wyboru Boga, Ojca wszystkich ludzi, który wzywa i uzdalnia do komunii z sobą przez swojego Syna w Duchu Świętym oraz do pojednania z bliźnimi. Jest to jedyna droga prowadząca do doczesnego i wiecznego szczęścia.

Pasterze Kościoła apelują do wszystkich wiernych, by obficie korzystali z bogactwa łaski Roku Jubileuszowego. Zachęcają do uczestnictwa i głębokiego przeżywania pielgrzymek – zarówno do Ziemi Świętej jak też do Rzymu, polskich sanktuariów i świątyń jubileuszowych, wyznaczonych w diecezjach. Niech one będą świadectwem wiary i drogą prowadzącą do wewnętrznej przemiany. Biskupi proszą duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o korzystanie z wielkiego daru odpustu jubileuszowego, który jest wyrazem Bożego Miłosierdzia i skarbca Kościoła, którym ostatecznie jest Jezus Chrystus. Przestrzegają jednak przed powierzchownym podejściem do tego daru.

Biskupi przyjęli program Narodowej Pielgrzymki Roku Jubileuszowego do Rzymu, która odbędzie się na początku lipca 2000 r. oraz zachęcili młodzież do udziału w XV Światowym Dniu Młodzieży w Rzymie. Wyznaczyli też trzy wota Jubileuszowe Kościoła Katolickiego w Polsce. Są nimi: Świątynia Świętej Opatrzności Bożej wznoszona w Warszawie, Świątynia Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach oraz Świątynia Matki Bożej w Lichemu. Wszystkich wiernych w Polsce proszą o modlitewne i materialne wsparcie tych jubileuszowych dzieł.

2. Biskupi Polscy z troską ustosunkowali się do głównych wydarzeń w życiu naszej Ojczyzny, które niepokoją społeczeństwo. Zwracają uwagę, że dobro wspólne jest zadaniem wszystkich i każdego, i nikt nie powinien ograniczać się tylko do samej krytyki rzeczywistości społecznej, czy proponowanych rozwiązań. Zachęcają poszczególnych ludzi i środowiska społeczne do twórczego udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, rozumiejąc je jako służbę braciom i Ojczyźnie. Jednocześnie przypominają, że racją istnienia władzy politycznej jest zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego oraz że wykorzystywanie struktur życia publicznego a zwłaszcza instytucji Państwa dla indywidualnych czy grupowych korzyści, jest zaprzeczeniem właściwie rozumianej polityki. W imię troski o etos społeczny oraz dobro narodu i państwa biskupi apelują do wszystkich środowisk politycznych, by naszej młodej demokracji nie ograniczali tylko do sformalizowanych procedur. Przy takiej bowiem koncepcji, demokracja przeradza się jedynie w walkę wszystkich ze wszystkimi, a jej ofiarą staje się osoba ludzka i Ojczyzna. Demokracja tylko proceduralna, bez wartości i zasad moralnych, prowadzi do zablokowania samej siebie.

Wspominając z wdzięcznością pielgrzymkę Ojca Świętego na górę Synaj, biskupi podejmują jego wezwanie i proszą wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce, by Dekalog uczynili fundamentem życia indywidualnego i społecznego. Niech te treści staną się programem w procesie wychowania, zwłaszcza młodego pokolenia. Zachęcają też wiernych do duchowej łączności z Ojcem św. podczas jego pielgrzymki do Ziemi Świętej, śladami historii zbawienia.

3. Doceniając wszelkie wysiłki, zmierzające do naprawy polskiego domu poprzez wdrażane reformy społeczne, biskupi apelują, by główną ich zasadą stała się troska o każdego człowieka – szczególnie tego najbardziej potrzebującego pomocy – o sprawiedliwość społeczną, równość szans życiowych oraz integralny rozwój narodu. Biskupi mają świadomość, z jak wielkimi problemami borykają się rodacy w dobie nieodzownych przemian, wystarczy wymienić: rolnictwo, służbę zdrowia, oświatę, sądownictwo oraz inne dziedziny życia. Tematy te omawiane były podczas ostatniego spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. Przypominają, że głoszona przez Kościół opcja preferencyjna na rzecz ubogich powinna wyrażać się w organizowaniu pomocy charytatywnej biednym, bezdomnym, uzależnionym, bezrobotnym, zagubionym życiowo i wszystkim, którzy znaleźli się na marginesie życia. Według zasady solidarności i pomocniczości, w to dzieło pomocy powinni aktywnie włączyć się także sami potrzebujący. Za Soborem Watykańskim II biskupi przypominają, że zasadą, celem, centrum i podmiotem wszystkich urządzeń społecznych, a więc także systemów naprawy, jest człowiek (KDK 63). Za encykliką “Centesimus annus” zaś przypominają, że “naczelnym zadaniem Państwa jest (…) zagwarantowanie bezpieczeństwa tak, by człowiek, który pracuje i wytwarza, mógł korzystać z owoców tej pracy, a więc znajdował bodziec do wykonywania jej skutecznie i uczciwie. Brak tego poczucia bezpieczeństwa, korupcja władz publicznych i mnożenie się niewłaściwych źródeł wzbogacania i łatwych zysków na działaniach nielegalnych, czy po prostu spekulacji, jest dla rozwoju i dla porządku gospodarczego jedną z głównych przeszkód” (CA 48). Wskazania te nabierają szczególnej wymowy w Roku Świętym Wielkiego, Jubileuszu Zbawienia.

4. Uświadamiając sobie, że coraz większą rolę we współczesnej cywilizacji odgrywają środki społecznego przekazu, biskupi apelują do wszystkich braci i sióstr, by odpowiedzialnie korzystali z oferowanych im programów. Rodzicom przypominają o obowiązku czuwania nad właściwym korzystaniem z mediów przez ich dzieci. Twórców programów i wszystkich decydujących o kształcie mediów wzywają, by kierowali się odpowiedzialnością za dobro człowieka i społeczeństwa, promując kulturę wyższych wartości. Biskupi wspierają wysiłki tych wszystkich, którzy podejmują walkę z poniżającą godność człowieka i deformującą jego osobowość pornografią. Ludzi wierzących zachęcają, by w Roku Jubileuszowym ograniczyli oglądanie telewizji, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, zastępując je lekturą i medytacją Pisma św., dobrą książką, katolicką prasą, modlitwą czy rozmową z bliskimi. Zachęcają, by w Roku Świętym ludzie wierzący częściej wybierali programy religijne oferowane w radiu i telewizji.

5. Biskupi wysłuchali świadectwa Chiary Lubich – założycielki ruchu “Focolari” oraz podjęli refleksję nad rolą zrzeszeń w Kościele. Z wdzięcznością uświadomili sobie, jak wielkim bogactwem charyzmatów i posług obdarza Chrystus swój Kościół. Pasterze Kościoła zapraszają wiernych do ożywienia aktywności w Kościele, brania zań odpowiedzialności oraz włączania się w jego apostolską misję. Służyć temu będzie aktywne członkostwo w różnych grupach, ruchach i stowarzyszeniach – szczególnie w Akcji Katolickiej – która według słów Ojca Św. Jana Pawła II “jest szkołą ludzi odpowiedzialnych za Kościół”(Sopot, 5.06.1999r.).

6. Biskupi zwrócili uwagę na zagrożenia dotyczące postaw społecznych i patriotycznych oraz na konieczność wychowywania narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, w duchu zdrowej miłości Ojczyzny, poprzez pogłębianie znajomości historii narodu, kultywowanie narodowych tradycji, a także zaangażowanie i poświęcenie dla bliźnich.

Zbliża się 60. Rocznica narodowej tragedii, jaką była zbrodnia katyńska. Episkopat zwraca się z apelem do całego narodu, by rok bieżący uczynić czasem refleksji i modlitwy w intencji tych, którzy złożyli daninę życia na Golgocie Wschodu, a której wymownym znakiem pozostaje Katyń. Biskupi zachęcają wiernych, by dnia 14 kwietnia, podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, ofiarować modlitwy w intencji pomordowanych w Katyniu i innych miejscach straceń.

W momencie przekraczania progu Wielkiego Postu Roku Jubileuszowego, biskupi Polscy proszą Boga, by cała posługa duchowa, religijna i moralna Kościoła wydała owoc pogłębienia i uautentycznienia wiary człowieka i narodu, by coraz bardziej stawała się ona wiarą działającą przez czyny miłości (Ga 5,6).

Na owocne przeżywanie Roku Wielkiego Jubileuszu Zbawienia biskupi polscy, zawierzając wszystko co Kościół i Ojczyznę stanowi Matce Najświętszej, Królowej Polski, wszystkim z serca błogosławią.

 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 303. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 2 marca 2000 r.