Komunikat z 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

27-11-2008

Jasna Góra, 27 listopada 2008 r.

1761

W dniach 24-26 listopada 2008 roku na Jasnej Górze biskupi odprawili doroczne rekolekcje. Modląc się za Ojczyznę oraz Kościół w Polsce i na świecie, zwłaszcza w tych krajach, gdzie wierni cierpią prześladowania, biskupi dziękują wszystkim za solidarność modlitewną w rekolekcyjne dni. Po zakończeniu rekolekcji, 27 listopada, odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

1. W trakcie tego zebrania Episkopat zapoznał się z informacjami na temat prac XII Zwyczaj-nego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o „Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła”, który odbywał się w Rzymie w dniach od 5 do 26 października. Synod w swoim orędziu ukazał znaczenie Słowa Bożego w Kościele posługując się czterema obrazami. Głosem Słowa jest objawienie Boże, twarzą Słowa jest Jezus Chrystus, dom Słowa to Kościół a drogą Słowa jest misja, którą chrześcijanin realizuje w świecie. Odpowiedzią wiernych na przesłanie Synodu powinna być większa wrażliwość na Słowo Boże w duszpasterstwie a także w codziennym życiu chrześcijan. Jednym z konkretnych sposobów jest włączenie się wiernych w prace Dzieła Biblijnego w diecezjach.

2. Konferencja Episkopatu Polski z uwagą analizuje wyniki prac zmierzających do prawnego uporządkowania problemów bioetycznych w Polsce. Jest ono konieczne zwłaszcza w kontekście dotychczasowego braku podstawowych regulacji prawnych w tej dziedzinie. Kościół konsekwen-tnie naucza nienaruszalnych zasad dotyczących niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Zasady te są zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej, szczególnie w „Evangelium vitae” oraz „Donum vitae”. W świetle tej nauki oraz oczekiwanego w grudniu nowego dokumentu Stolicy Apostolskiej, biskupi dokonają szczegółowej oceny etycznej przygotowywanego projektu ustawy parla-mentarnej.

3. Biskupi przyjęli sprawozdanie ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 19 listopada w Warszawie. Pasterze Kościoła wyrażają nadzieję, że sprawa wliczania oceny z religii do średniej zostanie utrzymana w dotychczasowej formie, a religię będzie można wybierać jako dodatkowy przedmiot na maturze. Nawiązując do spraw rodziny, która była ważnym tematem spotkania, Episkopat oczekuje na kontynuację długofalowej polityki prorodzinnej, realizowanej w duchu wspólnego dokumentu strony rządowej i kościelnej. Podejmując kwestie Komisji Majątkowej biskupi wyrazili nadzieję, że powołany przez Komisję Wspólną zespół ekspertów przygotuje rozwiązania umożliwiające szybkie i sprawiedliwe zakończenie prac.

4. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła drugą niedzielę listopada „Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym”. W tym dniu, poczynając od listopada przyszłego roku, Kościół w Polsce, przez modlitwę i czyny pokutne, będzie w sposób szczególny wyrażał solidarność i duchową bliskość z chrześcijanami prześladowanymi w świecie.

5. Biskupi wyrazili ubolewanie z powodu odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. Episkopat Polski wielokrotnie wyrażał poparcie dla tej inicjatywy, która ma też wielkie poparcie społeczne. Szczególnym zaskoczeniem było zastosowanie dyscypliny partyjnej w kwestii doty-czącej spraw sumienia.
Na rozpoczynający się nowy rok liturgiczny, który będzie przeżywany w Polsce pod hasłem „Otoczmy troską życie”, biskupi udzielają z Jasnej Góry pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 346. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 27 listopada 2008 r.