Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XVI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2016 r.

26-01-2016

26 stycznia 2015 r.

0
1864

Już po raz szesnasty obchodzimy w Polsce Dzień Islamu w Kościele katolickim. Dzień ten Konferencja Episkopatu Polski w 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Mu­zułmanów wpisała do oficjalnego kalendarza Kościoła w naszym kraju. Temat tegorocznych obchodów pochodzi, jak co roku, z ostatniego przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Mię­dzyreligijnego do muzułmanów na zakończenie ramadanu i brzmi: „Chrześcijanie i muzuł­manie: razem wobec przemocy popełnianej w imię religii”.

Jeśli ma się w pamięci wydarzenia ostatniego roku, widać wyraźnie, że wezwanie to jest jak najbardziej na czasie. Światem zachodnim i światem muzułmańskim wstrząsały zamachy, ginęli ludzie. Są to przerażające wydarzenia, a tymczasem, jak pisze w swoim przesłaniu Pa­pieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego: „Życie jakiegokolwiek człowieka nie jest cen­niejsze niż życie innego z powodu przynależności do danej rasy czy religii. Dlatego nikomu nie wolno zabijać. Nikomu nie wolno zabijać w imię Boga; taki czyn byłby podwójną zbrod­nią: przeciwko Bogu i przeciw tej osobie”.

W naszym kraju miały ostatnio miejsce także ataki na miejsca kultu muzułmańskiego, na osoby o ciemniejszym kolorze skóry, wypowiadano negatywne opinie na temat wyznawców islamu przy okazji debaty na temat uchodźców. Rada z całą stanowczością potępia mowę nienawiści i stoi na stanowisku, że miejsca kultu wszystkich religii powinny być otoczone szacunkiem. Takie negatywne zjawiska naruszają zasady dobrosąsiedzkich relacji, tworzą atmosferę nieufności, a do tego naruszają prawo do wolności religijnej w Polsce

Muzułmanie i chrześcijanie, jak zauważyło w liście do chrześcijan Jednakowe słowo dla nas i dla was 138 uczonych i przywódców muzułmańskich, „stanowią razem ponad połowę ludności całego świata. Bez pokoju i sprawiedliwości między tymi dwiema społecznościami religijnymi nie może być mowy o pokoju na świecie.” Dlatego dla przezwyciężania nienawi­ści i przemocy konieczna jest właściwa edukacja młodzieży. Jak pisze Papieska Rada „Wszy­scy zaangażowani w kształcenie i wychowanie młodzieży na różnych polach edukacji po­winni uczyć świętości życia i wynikającej z niej godności każdej osoby ludzkiej – bez względu na pochodzenie etniczne, religię, kulturę, pozycję społeczną czy jej orientację poli­tyczną”.

W imieniu Rady pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w rozwój dialogu międzyreligijnego w naszym kraju, a także życzyć błogosławieństwa Bożego dla dalszej, wspólnej pracy na rzecz wzajemnego poznawania się wyznawców różnych religii w Polsce i na świecie oraz w podejmowaniu prac na rzecz zwalczania nienawiści i przemocy.

w imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów:

Agata Skowron-Nalborczyk – współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Andrzej Saramowicz – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

NO COMMENTS