Dzisiaj chcemy Bogu dziękować za zbawienny zamysł o utworzeniu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, za ludzi, którzy byli u jej początków i za kilkanaście lat ich ofiarnego zaangażowania – powiedział bp Artur Miziński, przewodnicząc 17 października Mszy św. będącej podziękowaniem za posługę ks. Jana Droba jako prezesa Fundacji i Andrzeja Cehaka, członka jej zarządu.

Bp Miziński podkreślił w homilii, że “naszą odpowiedzią na dar łaski ma być nasze życie i uczynki, a na nieskończoną miłość Bożą powinniśmy odpowiadać miłosierdziem wobec innych”. Zaznaczył, że “Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia jest taką odpowiedzią. Jest też owocem pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r.”.

Sekretarz Generalny Episkopatu przypomniał, że Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została ustanowiona po wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1999 r. “jako odpowiedź na papieskie nauczanie i jako żywy pomnik Papieża”. Dzięki niej – podkreślił – miłość Boga może docierać do jak najszerszych kręgów młodych uzdolnionych osób z różnych środowisk, które dzięki pomocy Fundacji mogą wzbogacać swoje zdolności i przygotowywać się do dojrzałego życia”.

Podkreślił następnie, że ks. Jan Drob jest jednym ze współzałożycieli Fundacji, członkiem jej zarządu od samego początku, a później prezesem. Przypomniał jego aktywność w budowaniu Fundacji, co “umożliwiła jego niezwykła energia i liczne kontakty zarówno w środowiskach rządowych, instytucji publicznych, jak i środowisku biznesu”. Podziękował też mu za troskę o dobrą, chrześcijańską i zawodową formację młodych ludzi pozostających w kręgu oddziaływania Fundacji.

“Dzisiaj chcemy Bogu dziękować za tę zbawienną myśl i zamysł o utworzeniu tej Fundacji, jak i za ludzi, którzy byli u jej początków i za kilkanaście lat ofiarnego zaangażowania” – zakończył biskup.

Ks. Jan Drob gorąco podziękował Konferencji Episkopatu i wszystkim pracownikom Sekretariatu Episkopatu oraz KAI za pomoc, jakiej na co dzień udzielali jemu osobiście i Fundacji. Stypendystów i absolwentów Fundacji zapewnił, że “stara się na nich patrzeć przez serce św. Jana Pawła II”, bo – podkreślił – jesteście jego dziećmi. Życzył, aby Fundacja nadał rozwijała się dla dobra Kościoła i ojczyzny jako żywy pomnik św. Jana Pawła II. Zapewnił, że sam Jan Paweł II się tym pomnikiem “naprawdę bardzo, bardzo cieszy”.

Na zakończenie uroczystości odczytany został list do ks. Jana Droba od Konferencji Episkopatu Polski, podpisany przez jej przewodniczącego abp. Stanisława Gądeckiego oraz sekretarza generalnego bp. Artura Mizińskiego.

“Z wdzięcznością wspominamy posługę ks. prałata Jana Droba jako Ekonoma KEP w l. 1998-2008, za zaangażowanie w przygotowanie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. oraz Benedykta XVI w 2016 r., a szczególne podziękowanie kierujemy za pracę włożoną w tworzenie i prowadzenie Fundacji Dzieło Nowego Tysiącleci” – napisali hierarchowie.

“Pan Bóg obdarował Ks. Prałata licznymi darami: dobroć serca, kreatywność. łatwość nawiązywania kontaktu, przedsiębiorczość oraz poczucie odpowiedzialności za życie i przyszłość młodych ludzi” – dodali.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób raz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest od 5 października br. ks. Dariusz Kowalczyk. Zastąpił on na tym stanowisku ks. Jana Droba. Siedziba Fundacji znajduje się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego oraz – niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski jako Fundator.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz postanowień statutu, a także jako osoba prawna posiadająca status organizacji pożytku publicznego, na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ciągu szesnastu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski, zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. 2300 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji regulamin.

Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka dokonuje się także poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Osoby i instytucje, które w sposób szczególny przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka, mają szansę zdobyć wówczas podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie najważniejszą nagrodę Kościoła katolickiego w Polsce – Nagrodę TOTUS. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody od 2000 r.

KAI

NO COMMENTS