Więcej przyjmujących Komunię św., mniej uczestniczących we Mszy św.

10-07-2014

Więcej wiernych niż w roku poprzednim przystępuje do Komunii św., ale mniej o blisko 1% uczestniczy we Mszach św. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał dziś dane statystyczne za 2013 rok na ten temat.

2794

Wskaźnik communicantes, określający liczbę osób przystępujących podczas Mszy św. do Komunii św., po raz kolejny nieznacznie wzrósł i w 2013 wyniósł 16,3%. Natomiast liczba osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii zmniejszyła się o blisko 1%. Spadek wskaźnika dominicantes dotyczy niemal wszystkich diecezji w Polsce. – W 2013 roku wskaźnik dominicantes zmniejszył się do poziomu 39,1%. Oznacza to, że kolejny już rok z rzędu Polacy rzadziej przychodzą na niedzielną Mszę św. – podkreśla ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Zwraca też uwagę, że po raz pierwszy od początku prowadzonych badań poziom dominicantes spadł poniżej 40%.
 Zobacz

Najwięcej wiernych uczestniczy w Eucharystii w niedzielę w południowych diecezjach: tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, krakowskiej i bielsko-żywieckiej. Choć i w pierwszej piątce widać duże różnice – w diecezji tarnowskiej uczestniczy we Mszy św. 69% wiernych, a w diecezji bielsko-żywieckiej – 49,3%. Najmniej wiernych uczestniczy we Mszach św. w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie do kościoła chodzi mniej niż jedna czwarta (24,3%) oraz w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (25%) i łódzkiej (25,6%).

Do Komunii św. najwięcej wiernych przystępuje w diecezjach: tarnowskiej, przemysko-warszawskiej, opolskiej, pelplińskiej i zamojsko-lubaczowskiej. Najrzadziej Komunię św. przyjmują wierni z diecezji: sosnowieckiej, szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej.

Zauważalna jest także zmiana związana z porą uczestniczenia we Mszy św. – Tę przemianę potwierdza dynamika wybieranych przez Polaków godzin Mszy św. Chociaż wciąż około 80% Polaków przychodzi do kościoła przed południem, to jednak wzrasta grupa tych, którzy przekładają udział w Eucharystii na godziny popołudniowe i wieczorne – wskazuje ks. Sadłoń.
 Zobacz

Praktyki religijne są oznaką wiary i związku z Kościołem. Regularne statystyczne ich badania obejmujące wszystkie parafie w Polsce, prowadzone są już od ponad trzydziestu lat przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Statystyki_2013

Dominicantes i communicantes 2013 wg diecezji

Dominicantes_Communicantes_2013_alfabetycznie

Zestawienie dominicantes i communicantes 2013

Dominicantes_Communicantes_2013_ranking

Statystyka powołaniowa Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań 2014/2015

1. Wykaz liczebny kleryków w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce

a) Seminaria diecezjalne:

586 kleryków diecezjalnych na dzień 1 października 2014 roku rozpoczęło przygotowanie do święceń kapłańskich. W 2013 roku było ich 589,  a w 2012 roku – 664.

W seminariach duchownych diecezjalnych, na koniec września 2014 roku było łącznie 2851 kleryków, a w roku 2013  – 3024.  W 2009 roku, a więc 5 lat temu w seminariach było 3732 kleryków, a więc jest obecnie o 881 mniej.

Pod względem ilości kleryków w seminariach diecezjalnych w roku 2014/15:
– nadal przewodzi diecezja tarnowska  – 197,
– dalej jest diecezja katowicka i warszawska – 129,
– diecezja krakowska – 109, przemyska –100, pelplińska – 94 i poznańska – 90.

Najmniej kleryków jest w seminariach diecezji:

– łowickiej – 28,
– bydgoskiej – 31,
– elbląskiej – 36,
drohiczyńskiej – 37,
– sosnowieckiej – 41
oraz ełckiej i gnieźnieńskiej po 43.

Największą liczbą kleryków przyjętych na pierwszy rok ma diecezja:

– tarnowska – 36,
– 
dalej katowicka – 32,
– radomska i warszawska – 26,
– przemyska – 24,
– krakowska i pelplińska – 22,
– poznańska – 20, kielecka i siedlecka po 18,
gdańska, gliwicka i warszawsko – praska po 17,
lubelska i zielonogórsko – gorzowska – 16,
szczecińska – 15,
– bielsko – żywiecka – 14,
rzeszowska i wrocławska – 13,
białostocka, opolska i płocka – 12,
częstochowska, łódzka, świdnicka, toruńska i zamojsko – lubaczowska – 11.

Najmniej przyjętych kleryków na pierwszy rok ma seminarium w diecezji:

– bydgoskiej i drohiczyńskiej – 3,
– następnie w ełckiej i sosnowieckiej – 5,
koszalińsko – kołobrzeskiej – 6,
– olsztyńskiej i sandomierskiej – 7,
– elbląskiej, legnickiej i łowickiej – 8
oraz gnieźnieńskiej, łomżyńskiej i włocławskiej – 9.

Najwięcej katolików na jednego seminarzystę przypada w diecezji:

– łódzkiej  (wszystkich katolików jest  1.410.000 – Instytut Statystyki Kościoła w Polsce, dane z 2012 roku) –  na jednego kleryka przypada 25.636  (przy ogólnej liczbie 55 kleryków),
– łowickiej (wszystkich katolików jest  607.825) – na jednego kleryka przypada 21.708 ( przy 28 klerykach),
– bydgoskiej (katolików jest 589.570) – na jednego kleryka przypada 19.018  (przy 31 klerykach)
– warszawsko -praskiej (wszystkich katolików jest 1.113.000) na jednego kleryka przypada 18.555 (przy 60 klerykach w seminarium).

Najlepszą sytuacja pod względem liczby katolików na jednego kleryka ma diecezja:

– białostocka – na jednego kleryka przypada 5.177 katolików (przy łącznej liczbie 352.030
katolików w diecezji i przy sumie 68 kleryków w seminarium),
– tarnowska – na jednego kleryka przypada 5.643 katolików (przy łącznej liczbie 1.111.678  katolików w diecezji i przy sumie 197 kleryków w seminarium),
– drohiczyńska – na jednego kleryka przypada 5.675 katolików (przy łącznej liczbie 210.000 katolików w diecezji i przy sumie 37 kleryków w seminarium).

b) seminaria zakonne:

W seminariach zakonnych przeżywających formację jest 1703 mężczyzn. W roku 2013 było 1810. Narodowości polskiej jest 1405 kandydatów i 298 obcokrajowców. W postulacie rozpoczęło formację 262 chętnych, a do kolejnego etapu formacji przystąpiło 310 nowicjuszy (polacy i obcokrajowcy). W seminariach zakonnych na pierwszym roku jest 198 kleryków, a wszystkich  – 970.

Największą liczbę kandydatów w formacji mają:

Franciszkanie OFM – 206,
dalej Franciszkanie OFMConv – 143,
Salezjanie – 123,
Kapucyni – 112,
– Oblaci MN – 111,
Dominikanie – 99,
Jezuici – 98,
– Pallotyni – 77,
Paulini – 62,
Salwatorianie – 52,
– Redemptoryści – 48,
– Karmelici Bosi – 42,
Chrystusowcy – 41,
Saletyni – 40,
– Michalici – 33,
Klaretyni – 32,
– Misjonarze CM – 29,
Misjonarze św. Rodziny – 25,
Benedyktyni – 23,
– Marianie i Sercanie po 22,
Cystersi – 20,
– Pijarzy i Zgromadzenie Ducha Św. – 19,
Werbiści – 17.

 Pozostałe dane z zakonów i zgromadzeń oraz szczegółowy stan formujących się na kolejnych latach  i etapach formacji obrazuje tabela na: www.zyciezakonne.pl (statystyki)

Łącznie formację kandydatów do kapłaństwa w seminariach diecezjalnych i zakonnych rozpoczęło w roku 2014 – 784 kleryków, a w 2013 roku – 759 kleryków. Porównując te dwa lata, to formację do kapłaństwa rozpoczęło w roku 2014 w seminariach diecezjalnych i zakonnych o 25 kleryków więcej, niż w roku 2013. W roku 2012 było ich –  848, a w roku 2011 – 804 kleryków.

2. Zakony i zgromadzenia żeńskie

a)  Zgromadzenia żeńskie czynne

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych reprezentuje 101 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych w Polsce, mających 18.899 sióstr w 2276 domach zakonnych obecnych we wszystkich diecezjach. Ponadto 2100 sióstr pracuje poza granicami Polski: 376 sióstr w krajach na Wschodzie, 574 w krajach misyjnych i 1150 – w innych krajach. Nadal spada liczba ogólna sióstr, ze względu na małą liczbę powołań, która nie może zrównoważyć liczby sióstr odchodzących do wieczności. Liczba postulantek w 2014 roku – 221, tzn. tych dziewcząt, które wstąpiły do zgromadzeń i przynajmniej na tym etapie przeszły wstępną próbę powołania. W roku 2013 postulantek było 247.

Tak więc w dniu 31 grudnia 2014 roku było: 17.595 profesek wieczystych, 807 profesek
o ślubach czasowych, 276 nowicjuszki i 221 postulantek. W 2013 roku było: 17849 profesek wieczystych, 888 profesek o ślubach czasowych, 262 nowicjuszki i 247 postulantek.

Dane zaczerpnięte z Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Więcej szczegółowych  informacji na stronie: www.zakony-zenskie.pl  (statystyki)

 b)  Zgromadzenia żeńskie kontemplacyjne

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych skupia 83 klasztory
z 13 „rodzin zakonnych” (np. klaryski, karmelitanki, benedyktynki, wizytki, itd..). Żyje w nich 1319 sióstr, w tym: 1189 wieczystek,65 profesek czasowych, 33 nowicjuszki, 32 postulantki.

W 2013 roku wszystkich sióstr w klasztorach kontemplacyjnych było 1349, a w 2012 roku 1355. Warto zwrócić uwagę, że wstępujących kandydatek do sióstr kontemplacyjnych jest z roku na rok więcej, np. w 2012 roku było 24, w 2013 roku – 28, a w 2014 roku jest 32 postulantki.

Dane zaczerpnięte z Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych. Więcej szczegółowych  informacji na stronie: www.klauzura.katolik.pl  (statystyki)

 3.  Instytuty Świeckie

 Wśród nowych form życia konsekrowanego Ojciec Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej „Vita consecrata” wymienia także instytuty świeckie. Mimo iż formalnie biorąc jest to nowa forma życia konsekrowanego w Kościele, licząca zaledwie pół wieku, to jednak na tyle już dojrzała, że Adhortacja poświęca jej osobny punkt dziesiąty i ponadto o instytutach świeckich wzmiankuje w innych miejscach siedem razy, głównie w kontekście apostolstwa (por. VC 2, 11, 32, 42, 54, 78, 99).

 Obecnie wszystkich instytutów zrzeszonych w Światowej Konferencji Instytutów Świeckich jest 169. Z niezrzeszonymi na świecie jest 182 instytuty świeckie, w tym 151 żeńskich, 17 kapłańskich i 4 z różnymi gałęziami. Są 4 instytuty podlegające Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Wszystkie skupiają ponad 38 tysięcy członków.

Informacje zaczerpnięte z  Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich.
Więcej na: www.kkis.pl

4. Indywidualne Formy Życia Konsekrowanego

Do stanu dziewic konsekrowanych należą 193 panie (stan z grudnia 2014 r.). W Polsce jest też 239 wdów i 1 wdowiec (stan z grudnia 2014 r.). Do stanu życia pustelniczego należy 5 osób.

Informacje za: www.konsekrowane.org

Oprac.  ks. Przemysław Tyblewski – Poznań/ BPKEP