Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla nowego dyrektora Renovabis

29-09-2016
1144

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki złożył gratulacje Ks. Dr. Christianowi Hartlowi, który od pierwszego października 2016 roku obejmie funkcję dyrektora wykonawczego niemieckiej fundacji Renovabis.

Renovabis jest najmłodszym katolickim dziełem pomocy w Niemczech. Powołał je do życia w 1993 episkopat niemiecki z inicjatywy Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK). Swoją nazwę wywodzi od słów Psalmu 104: „Emitte spiritum tuum… et renovabis faciem terrae” („Ześlij swego Ducha… i odnowisz oblicze ziemi” – Ps 104,30).

Dr HartlUtworzenie tej akcji solidarności biskupi Niemiec uważają za jedną z najważniejszych swych odpowiedzi na wielki przełom, jaki dokonał się w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-90. Od tamtego czasu Renovabis pomaga w budowie kościołów, w sferze socjalnej, a także w kształceniu duchowieństwa. Zgodnie z zasadą „pomoc w samopomocy” współpracuje z organizacjami pomocy, diecezjami i innymi instytucjami kościelnymi przy realizacji projektów duszpasterskich i socjalnych w różnych krajach. Dotychczas wykonano ponad 21 tys. projektów łącznej wartości ponad 630 mln euro. Pieniądze pochodzą głównie ze zbiórek do puszek w całych Niemczech w ramach tzw. akcji zielonoświątkowej, a także ze środków rządowych.

Ks. Christian Hartl urodził się w 1964 r. w Herrschingu, a święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. Przez pewien czas pracował jako wikariusz w kilku parafiach diecezji augsburskiej, a od 1993 r. był sekretarzem ówczesnego biskupa tej diecezji Victora Josefa Dammertza. Po ukończeniu studiów i doktoracie w Innsbrucku w 2000 r. został zastępcą rektora, a trzy lata później rektorem diecezjalnego seminarium duchownego. Od 2009 r. był proboszczem i duszpasterzem szpitala w Bad Heilbrunn oraz wykładowcą kaznodziejstwa w wyższej szkole filozoficzno-teologicznej salezjanów w Benediktbeuern. Od 2012 r. jest ojcem duchownym w seminarium dla późnych powołań kapłańskich w Lantershofen w Nadrenii-Palatynacie.

Na stanowisku dyrektora wykonawczego Renovabis ks. Hartl jest oficjalnym następcą jezuity ks. Stefana Dartmanna, który latem ub,r. został mianowany rektorem Papieskiego Kolegium Niemiecko-Węgierskiego ( Germanico-Hungaricum) – międzynarodowego niemieckojęzycznego seminarium duchownego w Rzymie. Od tamtego czasu pracami dzieła kierował komisarycznie dr Gerhard Albert jako wicedyrektor Renovabis.

BP KEP
Idziemy.pl