Życzę Księdzu Biskupowi, aby Jego posługa była codziennie proroczym posłaniem nadziei; aby była nieustanną troską o pogłębienie wiary Ludu Bożego, aby wreszcie owocowała codziennie pasterską miłością w trosce o powierzoną sobie owczarnię – napisał przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki w życzeniach skierowanych do nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej Krzysztofa Chudzio, który w dniu dzisiejszym przyjął święcenia biskupie.

„Zadaniem każdego biskupa jest w rzeczywistości głoszenie światu nadziei (…) Należy do niego w szczególności zadanie, by być prorokiem, świadkiem i sługą nadziei. (…). Biskup jest prorokiem, świadkiem i sługą tej nadziei przede wszystkim tam, gdzie silniejsza jest presja kultury immanentystycznej, spychającej na margines każde otwarcie na transcendencję. Tam, gdzie brak nadziei, sama wiara podawana jest w wątpliwość” – napisał w życzeniach abp Gądecki przywołując słowa Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores Gregis „O Biskupie Słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla Nadziei Świata”.

Na koniec Przewodniczący Episkopatu zawierzył życie i posługę nowego biskupa Matce Bożej Królowej Polski, w której uroczystość bp. Chudzio przyjął święcenia biskupie w przemyskiej katedrze.

BP KEP

Publikujemy pełną treść życzeń:

Warszawa, dnia 2 maja 2020 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Dzisiejszy dzień jest szczególny nie tylko dla Archidiecezji Przemyskiej, ale i dla całego Kościoła, który jest w Polsce.

W imieniu Konferencji Episkopatu składam Waszej Ekscelencji jak najserdeczniejsze życzenia z okazji przyjęcia sakry biskupiej, zapewniając o naszej gorącej modlitwie i duchowej bliskości.

W Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores Gregis – O Biskupie Słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla Nadziei Świata czytamy „Zadaniem każdego biskupa jest w rzeczywistości głoszenie światu nadziei (…) Należy do niego w szczególności zadanie, by być prorokiem, świadkiem i sługą nadziei. Powinien wzbudzać ufność i uzasadniać wobec wszystkich nadzieję chrześcijańską (por. 1 P 3, 15). Biskup jest prorokiem, świadkiem i sługą tej nadziei przede wszystkim tam, gdzie silniejsza jest presja kultury immanentystycznej, spychającej na margines każde otwarcie na transcendencję. Tam, gdzie brak nadziei, sama wiara podawana jest w wątpliwość. Zanik tej cnoty pociąga za sobą również osłabienie miłości. Nadzieja, szczególnie w czasach wzrastającego niedowierzania i obojętności, jest bowiem ważną podporą dla wiary i skutecznym bodźcem dla miłości” .

W ostatnich tygodniach doświadczyliśmy wyraźnie, jak bardzo człowiek cały czas potrzebuje nadziei.

Życzę Księdzu Biskupowi, aby Jego posługa – czerpiąca z życiodajnego źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa – była codziennie proroczym posłaniem nadziei; aby była nieustanną troską o pogłębienie wiary Ludu Bożego, na której fundamentach buduje się nadzieja; aby wreszcie owocowała codziennie pasterską miłością w trosce o powierzoną sobie owczarnię.

Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski życie i posługę Księdza Biskupa zawierzam, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)