Biograf Apostoła Miłosierdzia Bożego – biskupem pomocniczym w Białymstoku

17-11-2012

Ks. dr Henryk Ciereszko został biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej. Biskup nominat jest wykładowcą Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, specjalistą z zakresu teologii fundamentalnej, autorem książek o bł. ks. Michale Sopoćce. Ma 57 lat. Decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI ogłosiła dziś (17 listopada) w południe Nuncjatura Apostolska.

1485

Ks. prał. Henryk Ciereszko urodził się 9 września 1955 r. w Hermanówce k. Białegostoku. W roku 1974 zdał maturę w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Sześcioletnie studia i formację kapłańską ukończył obroną pracy magisterskiej pt. „Zjawiska nadprzyrodzone i ich wyjaśnianie. Studium na podstawie polskiej polemiki wokół Teresy Neumann” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1981 r. w prokatedrze białostockiej z rąk bp. Edwarda Kisiela. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Kazimierza i Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach. W roku 1983 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski na studia specjalistyczne w zakresie teologii fundamentalnej. W roku 1985 uzyskał licencjat, a w roku 1988 obronił pracę doktorską pt.: „Metoda apologetyczna Pawła Swietłowa”.

Po powrocie do archidiecezji w latach 1988-1990 był wikariuszem w parafii pw. św. Rocha w Białymstoku, pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego. W 1990 roku otrzymał nominację na prefekta alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wykładowcę propedeutyki teologii i teologii życia wewnętrznego. Zlecono mu także prowadzenie proseminarium.

Od roku 1991 jest wykładowcą teologii fundamentalnej w białostockim Seminarium Duchownym. Wykłady prowadził również w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku, w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie, w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Białymstoku oraz w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie. Od roku 1994 ks. Ciereszko jest w archidiecezji cenzorem publikacji o treści związanej z religioznawstwem i naukami humanistycznymi.

W latach 1995-1998 oraz 2001-2008 był ojcem duchownym alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, a od 2000 roku ojcem duchownym kapłanów archidiecezji białostockiej. Pełni też funkcję rzecznika sprawiedliwości białostockiego Sądu Metropolitalnego oraz jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej. W roku 2003 otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, a w roku 2008 został kanonikiem gremialnym Białostockiej Kapituły Metropolitalnej. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii fundamentalnej, religiologii i teologii duchowości.

W 1998 roku ks. Henryk Ciereszko został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Apostoła Miłosierdzia Bożego ks. Michała Sopoćki. Badania nad postacią ks. Sopoćki otworzyły nową sferę naukowych zainteresowań biskupa nominata. W sposób szczególny są nimi zagadnienia Miłosierdzia Bożego, jego teologia i kult oraz problematyka studium świętości na przykładzie postaci błogosławionych i świętych. Owocem tych badań są liczne publikacje książkowe m.in. „Sługa Boży ks. Michał Sopoćko”, „Droga świętości ks. Michała Sopoćki”, „Bo na wieki Miłosierdzie jego”, „Ksiądz Michał Sopoćko o Miłosierdziu Bożym”, „Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego”. Biskup nominat opracował i przygotował redakcyjnie do druku również „Dziennik” bł. ks. Michała Sopoćki, wydany w Białymstoku w 2010 r.

17 listopada 2012 roku papież Benedykt XVI mianował ks. prał. dr. Henryka Ciereszko biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Dices.

Zobacz także:

DOKUMENT