DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej

Ksiądz Biskup Antoni Długosz w swej długoletniej posłudze i pracy dla społeczeństwa wyróżnia się działalnością katechetyczną, dydaktyczną, naukową, społeczną oraz publicystyczno-medialną. Ustawicznie pogłębia wiedzę, którą przekłada na rozwój, programowanie i realizowanie modelu edukacji i wychowania opartego na tożsamości chrześcijańskiej, patriotyzmie, profilaktyce uzależnień i zagrożeń bezpieczeństwa oraz na kształtowaniu wrażliwości na los drugiego człowieka. W polu jego szczególnej troski znajdują się osoby i grupy społeczne zagrożone wykluczeniem, wymagające pomocy i wsparcia. Już podczas odbywania studiów podjął działania związane z różnymi formami pomocy grupom społecznie najsłabszym.

Pełniąc posługę parafialną w diecezji częstochowskiej, wspierał również katechetów, prowadząc spotkania konsultacyjne, wykłady i wizytacje oraz organizując dni skupienia, kursy i sympozja. Swoją wiedzą służył jako wykładowca w Metropolitarnym Krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym (1977-1979) oraz w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Aby wzmocnić ścieżkę oddziaływań katechetyczno-edukacyjnych i wychowawczych, rozpoczął drogę naukową, zwieńczając ją otrzymaniem tytułu doktora teologii (1976), habilitacją (1994) oraz tytułem profesora Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej „Ignatianum” (2000).

Dostrzegając potrzebę promowania i wzmacniania w społeczeństwie stylu życia wolnego od nałogów oraz udzielania koniecznej pomocy, zorganizował w roku 1982 dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu ośrodek Betania w Mstowie, gdzie wraz z wychowawcami prowadzi zajęcia terapeutyczne. Mając na uwadze potrzebę rozwijania zorganizowanej pomocy dzieciom głuchoniemym, chorym i niepełnosprawnym, założył w roku 1973 Wspólnotę Dzieci Bożych oraz rozwija zintegrowaną współpracę z rodzicami, katechetami, liturgicznymi formacjami dzieci oraz licznymi ośrodkami wyspecjalizowanymi w udzielaniu pomocy takim osobom.

Inną formą jego społecznych oddziaływań jest wdrażanie modelu profilaktyki edukacyjnej skorelowanej z nauką świętego Jana Pawła II, ukierunkowanej na organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży. Działalność tę aktywnie realizuje poprzez zakładanie i rozwijanie sieci placówek rekreacyjnych, takich jak świetlice dziecięco-młodzieżowe, obozy, kolonie, pielgrzymki, wycieczki krajoznawcze. Z potrzeby niesienia pomocy młodym osobom podjął się pełnienia posługi i funkcji duszpasterza Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci oraz duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy (1999-2006). W 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Pragnąc dotrzeć do jak najszerszego grona adresatów, Ksiądz Biskup podejmuje również działalność medialno-publicystyczną oraz literacką. Zaowocowała ona licznymi publikacjami naukowymi i publicystycznymi dotyczącymi profilaktyki społecznej, zagadnień egzystencji i duchowego rozwoju, a także wydawnictwami audialnymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Innym przejawem Jego wybitnych zasług w tym zakresie jest działalność w telewizyjnym programie katolickim dla dzieci Ziarno, w programach Radia MaryjaTV Trwam oraz publikowanie artykułów w miesięczniku Mały Przewodnik KatolickiW Rodzinie. W 2007 wydał płytę z piosenkami dla dzieci pt. „Chrześcijanin tańczy”. Biskup śpiewa na niej wiele znanych i lubianych piosenek chrześcijańskich z towarzyszeniem dzieci. Klip do tej piosenki, przedstawiający biskupa tańczącego z dziećmi na tle kolorowych wzorów został umieszczony na portalu Youtube.com. Powstało także wiele przeróbek, m.in. wstawiających do klipu muzykę klubową. Na podstawie melodii piosenki powstała również popularna w Internecie animacja przedstawiająca tzw. „tańczące parabole”.

Ulubione lektury bp. Długosza to dzieła Fiodora Dostojewskiego, Nicholasa Sparksa, Ericha Segala, Jamesa Baldwina, Haliny Poświatowskiej. Zainteresowania to malarstwo, muzyka, teatr i kino.

Jego działania, umiejętności i doświadczenie zaowocowały zmianą i ugruntowieniem prospołecznych postaw dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

Bp Długosz za dewizę posługiwania przyjął słowo – służyć. W 2007 r. za to, że służy z radością został Kawalerem Orderu Uśmiechu, co jest międzynarodowym odznaczeniem przyznawanym osobom, których działania przynoszą dzieciom radość.

POSŁUCHAJ: Wypowiedź Biskupa Seniora Antoniego Długosza

 


 

Życzenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 6 maja 2016 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Nuncjusz Apostolskie w Polsce Jego Ekscelencja Abp Celestino Migliore przekazał mi informację, że Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Księdza Biskupa z posługi biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym serdecznie podziękować za lata zaangażowania w naszej konferencji episkopatu, a ostatnio, jako Delegat KEP ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia „Arka” oraz jako Delegat KEP ds. Młodzieży Nieprzystosowanej Społecznie.

Wierzę głęboko, że posługa, którą Wasza Ekscelencja pełnił jako biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej oraz posługa w ramach naszej konferencji episkopatu dała wiele okazji, aby realizować biskupią dewizę Servire i przyniesie obfity plon tak w życiu Księdza Biskupa, jak i w życiu Kościoła, któremu Ksiądz Biskup służył.

Chciałbym życzyć, aby kolejne lata życia Waszej Ekscelencji dawały jeszcze wiele sposobności do pełnienia misji, do której został Ksiądz biskup wyznaczony przez Ducha Świętego.

Łączę wyrazy szacunku i braterskich pozdrowień Chrystusie,

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_______________________________

Jego Ekscelencja
Ks. bp Antoni DŁUGOSZ
Biskup Pomocniczy Senior
Archidiecezji Częstochowskiej

CZĘSTOCHOWA