Łódź, dnia 5 października 2020

Umiłowany Ojcze Święty!

Biskupi polscy zgromadzeni na sesji plenarnej w Łodzi, w dniu wspomnienia Świętej Faustyny, Apostołki Miłosierdzia Bożego, przesyłają Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i zapewnienia o nieustannej modlitewnej więzi.

Z wielką wdzięcznością przyjęliśmy, najnowszą Encyklikę Następcy Świętego Piotra „Fratelli tutti”, która przypomina Kościołowi i światu, że wszyscy tworzymy wspólnotę sióstr i braci powołanych do obalania murów i budowania mostów.

Razem z naszymi wiernymi pragniemy wychodzić z cienia zamkniętego świata i tworzyć nowy styl życia w duchu Ewangelii. Dziękujemy za przypomnienie, że jesteśmy stworzeni dla miłości i wezwani do rozpoznawania Chrystusa na obliczu każdego człowieka odrzuconego.

Zapewniając o wsparciu dla pasterskiego trudu Waszej Świątobliwości prosimy o błogosławieństwo dla Kościoła w Polsce.

-Następują podpisy księży biskupów-

Łódź, lì 5 di ottobre 2020

Amatissimo Santo Padre,

I vescovi polacchi riuniti nella sessione plenaria a Łódź, nel giorno della memoria liturgica di Santa Faustina Kowalska, Apostola della Divina Misericordia, inviano a Vostra Santità espressioni della devozione filiale e assicurazioni di un costante vincolo di preghiera.

Con grande gratitudine abbiamo ricevuto l’ultima Lettera Enciclica del Successore di Pietro “Fratelli tutti”, che ricorda alla Chiesa e al mondo intero che tutti noi formiamo una sola comunità di sorelle e fratelli chiamati ad abbattere i muri e a costruire i ponti.

Insieme ai nostri fedeli desideriamo uscire dall’ombra di un mondo chiuso e creare un nuovo stile di vita nello spirito del Vangelo. Vorremo ringraziarLa per averci ricordato che siamo creati per amore e chiamati a riconoscere Cristo nel volto di ogni persona scartata.

Assicurando il nostro appoggio per lo sforzo pastorale della Vostra Santità, chiediamo la Sua benedizione apostolica per la Chiesa in Polonia.

-Segiono le fimre dei vescovi-

NO COMMENTS