Inauguracja roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

17-10-2016
1979

W trzecią niedzielę października, 16 października 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017.

Tegoroczna Inauguracja zakończyła obrady V. Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który trwał na KUL w dniach 13-16 października 2016 r.

Inauguracja roku akademickiego z udziałem Sekretarza Generalnego KEP, KUL, 16 X 2016

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Akademickim, której przewodniczył abp Gintaras Grušas, metropolita wileński. W homilii nawiązując do czytania z Księgi Wyjścia opisującego walkę Izraelitów z Amelekitami przypomniał nam o ważności modlitwy, podczas bitwy jaką jest nasze życie. Ta bitwa toczy się w świecie: „który chce ograniczyć to, co realne, do tego, co dostępne rozumowo, który chce ograniczyć doświadczenie religijne do przestrzeni osobistej i prywatnej, który chce oddzielić wiarę od rozumu w dążeniu do prawdy”. Przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w czasie pielgrzymki na Litwę do przedstawicieli świata kultury i nauki: „Na was zatem, bardziej niż na innych, ciąży odpowiedzialność, by nie dopuścić do zamykania przestrzeni myśli na Tajemnicę”.

Ks. Arcybiskup przedstawił również wizję działalności katolickiej uczelni, na podstawie „błogosławionego doświadczenia życia uniwersyteckiego”, jakie było jego udziałem podczas studiów na franciszkańskim uniwersytecie w Steubenville w stanie Ohio.

W przemówieniu inauguracyjnym Rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński przypomniał, że uroczystość rozpoczyna obchody jubileuszu 100-lecia KUL – Uczelni będącej jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków po odzyskaniu niepodległości. W kolejnym roku akademickim Uniwersytet na czterdziestu kierunkach kształcić będzie prawie trzynaście tysięcy studentów i doktorantów, w tym ponad sześciuset cudzoziemców, pochodzących między innymi z Ukrainy, Białorusi, Nigerii, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Pakistanu, Stanów Zjednoczonych czy Meksyku. Jest to możliwe dzięki rozwojowi bazy materialnej uczelni  –  w ubiegłym roku akademickim na KUL realizowana była największa liczba inwestycji od ponad dwudziestu lat. Zaplecze infrastrukturalne – to niezbędny element funkcjonowania uczelni, jednak jej bogactwem są oczywiście ludzie. To dzięki zaangażowaniu pracowników nastąpił znaczący wzrost w zakresie uzyskanych grantów naukowo-badawczych. Wielu z nich otrzymało odznaczenia i nagrody, zostało wybranych do prestiżowych instytucji lub zaszczyconych ważnymi stanowiskami. awansowani. Sukcesy odnosili również studenci, zdobywając laury w konkursach naukowych i zawodach sportowych.

Ks. Rektor przypomniał również, że uroczysta inauguracja roku akademickiego jest zarazem zwieńczeniem wydarzenia wielkiej rangi, jakim był trwający od 13 października V Kongres Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”.

Studentom i doktorantom życzył, aby optymalnie wykorzystali ten czas na rozwój intelektualny i duchowy. Natomiast mówiąc o tym, co przed Uniwersytetem zapewnił, że: „mimo dynamicznie zmieniających się realiów nasze plany na przyszłość budowane będą niezmiennie zgodnie z dewizą wybraną przez ks. Idziego Radziszewskiego i zapisaną w Statucie KUL – Deo et Patriae”.

Ważnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ich przedstawiciele zobowiązali się, że: „Jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będę sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i mojej Ojczyzny. Kierując się zasadami moralności chrześcijańskiej, będę strzec godności studenta i dbać o dobre imię Uczelni, a także przestrzegać wszelkich zarządzeń jej władz.Tak mi dopomóż Bóg”.

Inaugurację zakończył wykład prof. dra hab. Wojciecha Roszkowskiego „Polska w postchrześcijańskiej Europie”. Jak mówił profesor dechrystianizacja Europy jest rezultatem długiego procesu historycznego, który przebiegał w dwóch postaciach. „Pierwszą można nazwać wypieraniem chrześcijaństwa przez działania, drugą zaś „zapominaniem chrześcijaństwa”. W pierwszym przypadku mamy świadome akcje mające na celu ograniczanie wpływu chrześcijaństwa na wybory moralne i wypieranie go z życia publicznego, po to by je osłabić w życiu prywatnym. W drugim przypadku mamy do czynienia z wpływem materializmu i konsumpcjonizmu, współczesnego trybu życia, świeckich rozrywek zajmujących czas dawniej przeznaczony na praktyki religijne”.

Na zakończenie abp. Stanisław Budzik przedstawił przesłanie końcowe V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Możemy w nim przeczytać m.in.: „Wolność jawi się dziś wyraziście jako dar i zadanie, domaga się ona konsekwentnej etyki odpowiedzialności i solidarności. Z jednej strony należy odrzucać pokusę utopii, czy to o charakterze technologicznym czy politycznym, obiecujących drogi na skróty do osiągnięcia pełni wolności, z drugiej zaś strony nie wolno wyzbywać się pragnienia lepszego świata, w którym w duchu wolności rozwija się ludzkie braterstwo, dialog religii, poszanowanie praworządności, bezpieczeństwo i integralność terytorium każdego kraju, otwartość na obcych i uchodźców, kultura integracji i zaufania”.

Źródło: www.kul.pl