Wykaz publikacji

I. Publikacje książkowe

 1. Ruolo preminente dell’Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del Codice di Diritto Canonico del 1983, Roma 1996, ss. 356, ISBN brak.
 2. Status prawny adwokata w Kościele łacińskim, Lublin 2011, ss. 669, ISBN 978-83-89659-51-4.

II. Artykuły

 1. Ruolo preminente dell’Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del CIC del 1983, w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2000, s. 123-158, ISBN 88-465-0064-4.
 2. L’indagine previa (CC. 1717-1719), w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2000, s. 159-198, ISBN 88-465-0064-4.
 3. Ruolo preminente dell’Ordinario nel processo penale canonico secondo la normativa del CIC del 1983, w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 131-167, ISBN 88-465-0270-1.
 4. L’indagine previa (CC. 1717-1719), w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 169-211, ISBN 88-465-0270-1.
 5. L’irrogazione o la dichiarazione delle pene canoniche secondo la procedura amministrativa, w: “Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza Prof. Henryka Misztala”, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz, Lublin 2001, s. 601-633, ISBN 83-228-0834-8.
 6. Natura, Przedmiot i Podmioty Dochodzenia Wstępnego w Kanonicznym Postępowaniu Karnym, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(5)/2001, s. 53-89, ISBN 83-228-0811-9.
 7. Czynności Prawne w Dochodzeniu Wstępnym Kanonicznego Postępowania Karnego, „Prawo, Administracja, Kościół” 2/3(6/7)/2001, s. 119-158, ISBN 83-228-0948-4.
 8. Gli Elementi costitutivi del delitto, „Apollinaris”, LXXIV(2001), s. 633-658, ISBN 88-465-0247-7.
 9. Normy własne kanonicznego procesu karnosądowego, „Prawo, Administracja, Kościół” 2-3(10-11)/2002, s. 141-174, ISSN 1644-9924.
 10. Elementy kanonicznego procesu karno-administracyjnego, „Roczniki Nauk Prawnych” 13/2(2003), s. 127-159, ISSN 1507-7896.
 11. Weryfikacja racji ustanowienia urzędu Obrońcy stałego w kontekście trudności jego praktycznych zastosowań, „Prawo, Administracja, Kościół” 3(14)/2003, s. 63-80, ISSN 1644-9924.
 12. Instytucja Obrońcy stałego w KPK z 1983 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 14/2(2004), s. 161-190, ISSN 1507-7896.
 13. Il Ruolo dell’Ordinario nell’ambito penale, „Apollinaris” LXXVII (2004) 1-2, s. 319-355, ISBN 88-465-0460-7.
 14. La pena canonica come mezzo a difesa della comunione della Chiesa e dei diritti dei fedeli, “Apollinaris” LXXVII (2004)3-4, s. 859–883, ISBN 88-465-0461-5.
 15. Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, “Roczniki Nauk Prawnych” 15/1(2005), s. 417-435, ISSN 1507-7896.
 16. Adwokat gwarantem prawa do obrony w procesie kanonicznym, w: “Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku”, red. T Rozkrut, Tarnów 2005, s. 35–64, ISBN 83-73332-268–X.
 17.  Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim, “Prawo, Administracja, Kościół” 1/2(20-21)/2005, s. 139-167, ISSN 1644-9924.
 18. Motyw rekursu sądowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 15/2(2005), s. 233-247, ISSN 1507-7896.
 19. Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., w: „Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, red. K. Burczak, Lublin 2006, s. 61-92, ISBN 83-7363-365–0.
 20. Wymierzanie kar dekretem pozasądowym – między normą a jej aplikacją, „Roczniki Nauk Prawnych” 16/1(2006), s. 219-243, ISSN 1507-7896.
 21. Ochrona praw oskarżonego w Kościele, w szczególności w kanonicznym procesie karno-sądowym, „Roczniki Nauk Prawnych” 17/1(2007), s. 141-165, ISSN 1507-7896.
 22. Dyspensa w prawie kodeksowym Kościoła łacińskiego, w: „Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi”, red. T. Płoski, J. Krzywkowska, Olsztyn 2008, s. 143-162, ISBN 978–83-7299-560-5.
 23. Katedra Kościelnego Prawa Karnego, w: „Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, red. A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak, Lublin 2008, s. 437-452, ISBN 978-83-7363-700-9.
 24. Kary poprawcze w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, w: „Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa”, red. S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek, , Lublin 2009, s. 573-591, ISBN 978-83-7363-827-3.
 25. Ustanie kar w prawie Kościoła łacińskiego, w: „Finis legis Christus. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin”, red. J. Wroceński, J. Krajczyński,  t. 1, Warszawa 2009, s. 203–220, ISBN 978-83-7072-542-6.
 26. Prawo wiernych do obrony w procesie kanonicznym, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 2(2009), s. 76-93, ISSN 1899-7694.
 27. «Communicatio in sacris» w prawie powszechnym Kościoła łacińskiego i w przepisach Konferencji Episkopatu Polski, w: „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświecającej Kościoła”, red. J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub,  Lublin 2010, s. 75-96, ISBN 978-837306-469-0.
 28. Strony w kanonicznym procesie karno-sądowym według aktualnych przepisów Kościoła łacińskiego, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 3(2010), s. 123-142, ISSN 1899-7694.
 29. Pojęcie kościelnego aktu administracyjnego, w: „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele”, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 109-142, ISBN 978-83-231-2707-9.
 30. Poradnictwo i obrona prawna w procesie o nieważność małżeństwa, w: „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, t. 2, red. S. Bębas, E. Jasiuk,  Radom 2011, s. 141-160, ISBN 978-83-62491-13-1.
 31. Rekurs do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej z tytułu nielegalności aktu administracyjnego, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 4(2011), s. 102-117, ISSN 1899-7694.
 32. Wiara rodzi się ze słuchania – przepowiadanie Słowa Bożego w prawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego, w: „Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła”, red. A. Kaczor, Lublin 2012, s. 27-52, ISBN 978-83-63761-01-1.
 33. Adwokat kościelny w aktualnych przepisach prawa kanonicznego, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 5(2012), s. 102-121, ISSN 1899-7694.
 34. Polubowne rozstrzyganie sporów administracyjnych według przepisów Kościoła łacińskiego, „Prawo Kanoniczne” 2012, s. 3-20, ISSN: 0551-911X.
 35. Il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica per motivo di illegitimità dell’atto amministrativo, w: „La Funcione Amministrativa nell’Ordinamento Canonico”,  a cura di J. Wroceński, M. Stokłosa, t. 2, Warszawa 2012, s. 935-950, ISBN 978-83-7072-800-7.
 36. Proces o stwierdzenie nieważności święceń w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, „Roczniki Nauk Prawnych”, Tom XXII, 4(2012), s. 167-183, ISSN 1507-7896.
 37. Podmiot sankcji karnych w Kościele łacińskim, w: „Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD”, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, s. 1069-1082, ISBN 978-83-7702-624-3.
 38. Udział adwokata w kanonicznych procesach małżeńskich, w: „Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej”, red. M. Różański, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, s. 51-69, ISBN 978-83-62383-27-6.
 39. Okoliczności modyfikujące odpowiedzialność karną w przepisach Kościoła łacińskiego, w: „Fides-Veritas-Iustitia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Stankiewiczowi”, red. P. Stanisz, L. Adamowicz, M. Greszata-Telusiewicz, Lublin 2013, s. 163-175, ISBN 978-83-63761-12-7
 40. Prawnokanoniczne konsekwencje sprzecznych z doktryną Kościoła decyzji i wypowiedzi związanych z pełnieniem funkcji publicznych przez katolików, w: Annales Canonici. Monograpiae. Numer I: „Wiara a prawo: między wolnością a posłuszeństwem”, red. P. Kroczek, Kraków 2013, s. 5-48, ISBN 978-83-7438-349-3.
 41. Wina podstawą odpowiedzialności karnej w prawie Kościoła łacińskiego, w: „Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin”, red. A. Zakręta CM, A. Sosnowski CR, Kraków 2013, s. 373-384, ISBN 978-83-7438-355-4.
 42. Problematiche circa la difesa della vita e la ricerca scientifica, „Teka Komisji Prawniczej-OL PAN” 6(2013), s. 112-126, ISSN 1899-7694.
 43. Dowodzenie w rekursie sporno-administracyjnym według przepisów «Lex Propria» Sygnatury Apostolskiej, w: „Dowodzenie w procesach kościelnych”, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, s. 9-31, ISBN 978-83-62383-45-0.
 44. Zasada celowości w ustanawianiu kar w przepisach Kościoła łacińskiego, w: „Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB”, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 371-380, ISBN 978-83-7702-883-4.
 45. Przestępstwo bluźnierstwa w prawie kanonicznym, w: „Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych”, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 34-47, ISBN 978-83-940214-5.
 46. Prawnokarna ochrona obowiązku rezydencji wynikającego z racji sprawowania urzędu kościelnego w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, w: „Reddite ergo quae sunt Caesare Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej”, red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak, Lublin 2014, s. 489-501, ISBN 978-83-7306-667-0.
 47. Relacje między państwem a Kościołem na Soborze Watykańskim II, w: „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie”, red. J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak, Lublin 2015, s. 43-74, ISBN 978-83-7306-684-7.
 48. Obowiązki i uprawnienia katolików świeckich w życiu gospodarczym i politycznym, w: „II Polski Synod Plenarny a Synody Diecezjalne”, red. J. Krukowski, M. Sitarz, A. Pastwa, Lublin 2015, s. 119- 147, ISBN 978-83-7306-694-6.

III. Recenzje

 1. Z. Suchecki, Le sanzioni penali nella Chiesa, Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), LEV, Città del Vaticano 1999, ss. 284, „Prawo, Administracja, Kościół” 2/3(6/7)/2001, s. 296-303, ISBN 83-228-0948-4.
 2. Z. Suchecki, Chiesa e Massoneria, LEV, Città del Vaticano 2000, ss. 133, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 408-411, ISBN 88-465-0238-8.
 3. Z. Suchecki, Kościół a Masoneria, Wydawnictwo “M”, Kraków 2002, ss. 160, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 411-415, ISBN 88-465-0238-8.
 4. Z. Suchecki, Le sanzioni penali nella Chiesa, Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), LEV, Città del Vaticano 1999, ss. 284, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 415-420, ISBN 88-465-0238-8.
 5. M. Sitarz, Kolegium Konsultorów, TN KUL, Lublin 1999, ss. 216, „Apollinaris” LXXV (2002), s. 423-426, ISBN 88-465-0238-8.
 6. Z. Suchecki, Kościół a Masoneria, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002, ss. 160, „Roczniki Nauk Prawnych” 13/2(2003), s. 270-273, ISSN 1507-7896.
 7. A. G. Urru, Punire per salvare. Il Sistema penale nella Chiesa, Wydawnictwo „Vivere In”, Roma 2002, s. 268, „Roczniki Nauk Prawnych” 14/2(2004), s. 257-261, ISSN 1507-7896.
 8. A. Józwowicz, L’imputabilità penale nella legislazione canonica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, ss. 201, „Roczniki Nauk Prawnych” 16/1(2006), s. 379-382, ISSN 1507-7896.
 9. P. Malecha, Edifici di culto nella legislazione canonica: studio sulle chiese – edifici, Gregorian Biblical BookShop, Roma 2002, ss. 147, „Roczniki Nauk Prawnych” 16/1(2006), s. 385-389, ISSN 1507-7896.

IV. Sprawozdania

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Unitas in varietate z uroczystą prezentacją polskiego przekładu Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(9)/2002, s. 282-287, ISSN 1644-9924.
 2. Sprawozdanie z Konferencji, w: Unitas in varietate, red. L. Adamowicz,  Lublin 2003, s. 7-16, ISBN 83-7270-169-5.

V. Tłumaczenia

Z języka włoskiego:

 1. G. Feliciani, Finansowanie Instytucji Kościelnych i utrzymanie duchowieństwa doświadczenia włoskie, w: „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie”, red. J. Krukowski,  TN KUL Lublin 2000, s. 45-64, ISBN: 83-7306-011-1.
 2. J. I. Arrieta, Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych, „Prawo Kanoniczne” 43(2000), n. 3-4, s. 85-115, ISSN-0551-911X.
 3. Z. Grocholewski, „Munus docendi” biskupa, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(5)/2001, s. 5-32, ISBN 83-228-0811-9.
 4. A. Eszer, Autentyczna opinia świętości i jej fundament, w: „Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001r.)”, red. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 45-53, ISBN 83-7300-122-0.
 5. J. L. Gutiérrez, Procesowy charakter instrukcji diecezjalnej w sprawach kanonizacyjnych, w: „Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001r.)”, red. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 75-94, ISBN 83-7300-122-0.
 6. J. I. Arrieta, Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych, „Roczniki Nauk Prawnych” 12/2(2002), s. 103-137, ISSN 1507-7896.

Z języka polskiego:

 1. J. W. Syryjczyk, Alcune garanzie di una giusta inflizione delle pene nel codice di diritto canonico del 1983, w: “Il processo penale canonico”, red. Z. Suchecki, Roma 2003, s. 279-295, ISBN 88-465-0270-1.

VI. Hasła w Słowniku i Encyklopedii

 1. Proces administracyjny w prawie kanonicznym, „Encyklopedia Katolicka”, t. 16, Lublin 2011, ISBN 978-83-7306-518-5, kol. 420-421.
 2. Proces karny w prawie kanonicznym, „Encyklopedia Katolicka”, t. 16, Lublin 2011, ISBN 978-83-7306-518-5, kol.421-423.
 3. Przestępstwo w prawie kanonicznym, „Encyklopedia Katolicka”, t. 16, Lublin 2011, ISBN 978-83-7306-518-5, kol. 701-706.
 4. Culpa, „Dizionario Generale di Diritto Canónico”, t. II, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 838-840, ISBN 978-84-9014-174-8 (całość), 978-84-9014-264-6 (t. II).
 5. Cómplice, “Dizionario Generale di Diritto Canonico”, t. II, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 300-302, ISBN 978-84-9014-174-8 (całość), 978-84-9014-264-6 (t. II).
 6. Dolo en el delito, “Dizionario Generale di Diritto Canonico” t. III, pod red. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona 2012, s. 472-473, ISBN 978-84-9014-174-8 (całość), 978-84-9014-265-3 (t. III).
 7. Solicytacja, „Encyklopedia Katolicka”, t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 574-575.
 8. Studium Rotalne, „Encyklopedia Katolicka”, t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 1086.
 9. Suspensa, „Encyklopedia Katolicka”, t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 1229-1231.
 10. Sygnatura Apostolska, „Encyklopedia Katolicka”, t. 18, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-614-4, kol. 1267-1268.
 11. Talionu prawo, „Encyklopedia Katolicka”, t. 19, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-651-9, kol. 464-465.
 12. Upomnienie, „Encyklopedia Katolicka”, t. 19, Lublin 2013, ISBN 978-83-7306-651-9, kol. 1370-1371.
 13. Apostazja, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 19-20.
 14. Bezprawna alienacja dóbr kościelnych, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 25.
 15. Bluźnierstwo, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2, s. 32.
 16. Herezja, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 111.
 17. Krzywoprzysięstwo, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 111.
 18. Naruszanie swobód kościelnych, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 130-131.
 19. Nieposłuszeństwo wobec władzy kościelnej, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 131-132.
 20. Profanacja rzeczy świętych, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 169-170.
 21. Przestępstwo oddania dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 182-183.
 22. Przestępstwo odwołania się od decyzji Biskupa Rzymskiego, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 183.
 23. Przestępstwo profanacji postaci eucharystycznych, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 183-184.
 24. Przestępstwo zakazanego communicatio in sacris, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 188-189.
 25. Przynależność do stowarzyszeń spiskujących przeciw Kościołowi, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 189-190.
 26. Schizma, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 213.
 27. Wzniecanie niechęci i nienawiści wobec władzy, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 259-260.
 28. Zniewaga papieża, biskupa, duchownego lub zakonnika, „Wielka Encyklopedia Prawa”, t. 2, Prawo kanoniczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-64556-01-2 (t. II), s. 271.
 29. Zabójstwo, „Encyklopedia Katolicka”, t. 20, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-65978-83-7306-654-0, kol. 1147-1148.
 30. Zniewaga, „Encyklopedia Katolicka”, t. 20, Lublin 2014, ISBN 978-83-7306-65978-83-7306-654-0, kol. 1472.