Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa charytatywnego, współpraca z zarządem Caritas Polska oraz dyrektorami Caritas poszczególnych diecezji przez udział w ich spotkaniach formacyjnych i patronat nad organizacją ogólnopolskich pielgrzymek.

Przewodniczący:
bp Wiesław SZLACHETKA

Członkowie:
bp Edward DAJCZAK
bp Edward FRANKOWSKI
bp Andrzej JEŻ
bp Jerzy MAZUR SVD

Konsultorzy:
br. Paweł Tomasz FLIS CFA
m. Renata Agnieszka KIJOWSKA SSCJ
ks. Jarosław KORAL SDB
ks. Wiesław PRZYGODA

Adres korespondencyjny:
bp Wiesław SZLACHETKA
ul. Bp. E. Nowickiego 1
80-330 Gdańsk Oliwa
kuria@diecezja.gda.pl

Zakres działań: Promocja życia konsekrowanego. Otwarcie wspólnot życia konsekrowanego na potrzeby Kościoła lokalnego. Koordynacja działań apostolskich. Podtrzymywanie więzi i współpraca z instytucjami życia konsekrowanego dla realizacji misji Kościoła z uwzględnieniem właściwych charyzmatów.

Przewodniczący:
bp Jacek KICIŃSKI

Członkowie:
bp Łukasz BUZUN
bp Antoni Pacyfik DYDYCZ OFMCap
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Damian MUSKUS
bp Rudolf PIERSKAŁA
bp Arkadiusz OKROJ
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
Elwira FERTACZ OKB
ks. Bogdan GIEMZA SDS
br. Izaak KAPAŁA OSB
o. Wiesław KIWIOR OCD
o. Kazimierz MALINOWSKI OFMConv (sekretarz)
s. Jolanta OLECH USJK
ks. Czesław PARZYSZEK SAC
m. Maksymilla PLISZKA BDNP
ks. Tomasz RUSIECKI
o. Janusz SOK CSsR
m. Weronika SOWULEWSKA OSBCam
s. Danuta WRÓBEL SNMPN

Sekretarz Komisji:
o. Kazimierz Malinowski OFMConv

Adres korespondencyjny:
o. Kazimierz Malinowski OFMConv
Skwer. kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: sekretariat@zakony.com.pl

Podkomisja ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

ks. Tomasz Rusinek
Przewodniczący

Członkowie:
ks. Jerzy GOŁĘBIEWSKI
ks. Piotr KORDULA
o. Wiesław ŁYKO OMI
ks. Tomasz RUSIECKI
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Henryk ŚMIAROWSKI

Zakres działań: Wspomaganie Konferencji Episkopatu w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję. Kierowanie opracowaniem przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii. Poprawianie wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, melodii itp. Opracowywanie projektów dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów, roku kościelnego, Liturgii Godzin oraz różnych form pobożności ludowej (pia exercitia). Adaptowanie w ramach uprawnień przysługujących Konferencji Biskupów i na jej zlecenie tekstów i obrzędów zawartych w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich. Przygotowywanie lub opiniowanie formy i treści obrzędów i modlitw, które mają być używane w publicznej służbie Bożej w ramach zwyczajnego duszpasterstwa. Konsultowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania w czasie liturgii, przygotowanych przez inne struktury Konferencji Episkopatu. Sprawdzanie i aprobowanie w razie potrzeby polskich przekładów tekstów formularzy mszalnych oraz własnych oficjów Zakonów. Czuwanie nad formacją liturgiczną służby liturgicznej w całym kraju przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej. Czuwanie nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych przez Podkomisję ds. Muzyki Kościelnej. Utrzymywanie kontaktów z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Udzielanie wyjaśnień dotyczących liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu.

Przewodniczący:
bp Adam BAŁABUCH

Członkowie:
bp Stefan CICHY
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Piotr GREGER
bp Rudolf PIERSKAŁA

Konsultorzy:
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Andrzej FILABER
ks. Julian GŁOWACKI
Stanisław KALINKOWSKI
ks. Krzysztof KONECKI
ks. Czesław KRAKOWIAK
ks. Erwin MATEJA
ks. Mateusz MATUSZEWSKI
ks. Jacek NOWAK SAC
ks. Dominik OSTROWSKI
ks. Stanisław SZCZEPANIEC

Sekretarz Komisji:
ks. Jacek Nowak SAC

Adres korespondencyjny:
bp Adam Bałabuch
Pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica
kkbids@episkopat.pl
www.kkbids.episkopat.pl

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej

Przewodniczący:
abp Józef GÓRZYŃSKI

Konsultorzy:
ks. Mirosław DZIEGIŃSKI
s. Iwona KOPACZ PDDM
ks. Andrzej MAGDZIARZ
ks. Krzysztof ORA
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Sławomir ZAWADA

Zespół ds. weryfikacji Materii Eucharystii

Członkowie zespołu:
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Krzysztof KONIECKI
ks. Bartłomiej MATCZAK

Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej

Przewodniczący:
bp Piotr GREGER

Konsultorzy:
ks. Andrzej FILABER
o. Nikodem KILNAR OSPPE
ks. Antoni REGINEK
ks. Michał SZULIK
ks. Robert TYRAŁA

Zakres działań: Zasadniczym celem Komisji jest budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wszystkich katolików polskich, popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji oraz ich koordynowanie dla dobra Kościoła powszechnego i lokalnego. Komisja we współpracy z delegatami biskupa ds. Misji koordynuje współpracę diecezjalnych dzieł misyjnych w Polsce; koordynuje przygotowanie misjonarzy do ich przyszłej pracy; organizuje i czuwa nad działalnością Centrum Formacji Misyjnej, w miarę możliwości udziela misjonarzom finansowego wsparcia, opiekuje się misjonarzami przybywającymi na urlop do Polski.

Przewodniczący:
bp Jerzy MAZUR SVD

Członkowie:
abp Henryk HOSER SAC
abp Adam SZAL
abp Tadeusz WOJDA SAC
bp Andrzej JEŻ
bp Leszek LESZKIEWICZ
bp Janusz OSTROWSKI
bp Jan PIOTROWSKI
bp Paweł STOBRAWA
bp Szymon STUŁKOWSKI
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
ks. Tomasz ATŁAS
ks. Franciszek JABŁOŃSKI
ks. Zbigniew SOBOLEWSKI
s. Elżbieta SOŁTYSIK SSPC
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD
ks. Tomasz SZYSZKA SVD
Barbara USZKO-DUDZIŃSKA
o. Marcin WRZOS OMI

Sekretarz Komisji:
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD

Adres korespondencyjny:
Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4
tel.: 22 679 32 35
fax: 22 679 68 95
km@misje.pl
www.misje.pl

Agendy Komisji Misyjnej:
Centrum Formacji Misyjnej
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
MIVA Polska

Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa wśród Polaków żyjących za granicą, planowanie i programowanie kierunków pracy duszpasterskiej wśród polskiej emigracji, zgodnie ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej i KEP, pobudzanie, promowanie i animacja stosownych inicjatyw duszpasterskich, rozeznawanie i rozwiązywanie problemów personalnych i organizacyjnych polonijnego duszpasterstwa, troska o strukturalne jednostki duszpasterstwa polonijnego w poszczególnych krajach, jak i w skali międzynarodowej, współpraca z instytucjami i organizacjami polonijnymi.

Przewodniczący:
bp Wiesław LECHOWICZ

Członkowie:
bp Tadeusz BRONAKOWSKI
abp Sławoj Leszek GŁÓDŹ
bp Edward JANIAK
abp Józef KUPNY
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Wiesław ŚMIGIEL
bp Krzysztof ZADARKO

Konsultorzy:
ks. Bogusław BRZYŚ
ks. Stanisław BUDYN
ks. Bogusław BURGAT SChr
ks. Roman DZWONKOWSKI SAC
s. Ewa KACZMAREK MChr
ks. Leszek KRYŻA SChr
ks. Krzysztof OLEJNIK SChr
ks. Stefan WYLĘŻEK

Sekretarz Komisji:
ks. Stanisław BUDYN
Gellertstr. 42
HANNOVER (Polska Misja Katolicka)
tel. +49 511 649 85 04, +49 511 235 39 95
fax +49 511 235 39 96
Adres korespondencyjny:
bp Wiesław LECHOWICZ

Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 48 74
emigracja@episkopat.pl
www.emigracja.episkopat.pl

Zakres działań: troska o początkową i permanentną formację diakonów (czasowych i stałych) oraz prezbiterów; analiza problemów dotyczących roku propedeutycznego, wyższych seminariów duchownych oraz diakonów i prezbiterów w Polsce; przekazywanie zasadniczych informacji i wniosków w związku z w/w sprawami do wiadomości Konferencji Episkopatu Polski; zapoznawanie się z dokumentami Stolicy Apostolskiej dotyczącymi formacji do diakonatu i prezbiteratu oraz troska o recepcję tych dokumentów w Kościele; opracowywanie Zasad formacji kapłańskiej w Polsce oraz Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce; przygotowywanie corocznego Listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek.
Komisji podlegają: Sekcja (Konferencja) Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, Sekcja Ojców Duchownych WSD Diecezjalnych i Zakonnych oraz Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej. Każda z Sekcji wydaje własny Biuletyn.
Komisja współpracuje z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań oraz z Centrum Ochrony Dziecka Akademii Ignatianum w Krakowie.
Komisja sprawuje patronat nad:
– kwartalnikiem Pastores poświęconym formacji kapłańskiej,
– Szkołą Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych im. Jana Pawła II prowadzoną przez Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie,
– Szkołą dla Spowiedników prowadzoną przez Krakowską Prowincję Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
– corocznym Sympozjum (Sesją formacyjno-rekolekcyjną) dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich organizowanym na Jasnej Górze,
– rocznikiem Dobry Pasterz, wydawanym w związku z w/w Sympozjum (Sesją).

Przewodniczący:
abp Wojciech POLAK

Członkowie:
abp Wacław DEPO
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Damian BRYL
bp Ryszard KASYNA
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Roman PINDEL
bp Marek SOLARCZYK
bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
ks. Wojciech MLECZKO CR
ks. Krzysztof PAWLINA
ks. Wojciech RZESZOWSKI
ks. Marek TATAR
ks. Tomasz TRZASKAWKA
ks. Włodzimierz WOŁYNIEC
o. Adam ŻAK SJ

Sekretarz Komisji:
ks. Wojciech RZESZOWSKI

Adres korespondencyjny:
ul. Seminaryjna 2
62-200 Gniezno
tel.: 61 424 98 77
wojtas@gniezno.opoka.org.pl

Sekcje Komisji Duchowieństwa:
– Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej
– Sekcja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych
– Sekcja Ojców Duchownych

Biuletyn wydawany pod patronatem Komisji Duchowieństwa:
„Dobry Pasterz”

Biuletyn Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej:
„Formatio Permanens”

Zakres działań: Badanie problemów związanych z duszpasterstwem, powołaniem człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim. Inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich. Koordynacja duszpasterstw specjalistycznych. Przy komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.

Przewodniczący:
abp Wiktor SKWORC

Członkowie:
abp Henryk HOSER SAC
abp Adam SZAL
bp Edward DAJCZAK
bp Jacek KICIŃSKI CFM
bp Wiesław LECHOWICZ
bp Marek MENDYK
bp Wiesław ŚMIGIEL
bp Henryk TOMASIK

Konsultorzy:
ks. Tomasz ATŁAS
ks. Jan BARTOSZEK
o. Jerzy BRUSIŁO OFMConv.
ks. Roman CHROMY
ks. Przemysław DRĄG
ks. Stanisław DYK
ks. Jarosław GRZEGORCZYK
Jacek KUREK
Krzysztof OŻÓG
ks. Krystian PIECHACZEK
ks. Wiesław PRZYGODA
Jadwiga PULIKOWSKA
Jacek PULIKOWSKI
Zbigniew TRYBUŁA
ks. Tomasz WIELEBSKI
ks. Bogusław WOLAŃSKI

Adres korespondencyjny:
abp Wiktor SKWORC
ul. Jordana 39
40-950 Katowice skr. poczt. 206
duszpasterstwo@katowicka.pl
www.duszpasterstwo.episkopat.pl

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Przewodniczący:
bp Grzegorz RYŚ

Członkowie:
bp Adam WODARCZYK
ks. Krzysztof CZERWIONKA CR
ks. Bogusław DROŻDŻ
o. Jacek DUBEL CSsR
Marek FILAR
ks. Artur GODNARSKI
Andrzej GRZESZUK
Iwona GRZESZUK
ks. Alojzij OBERSTAR
o. Michał OLSZEWSKI SCJ
ks. Eugeniusz PLOCH
s. Radosława PODGÓRSKA FSK
Zbigniew SŁUP
Piotr SOWA
Antoni TOMPOLSKI

Przewodniczący:
Abp Wacław DEPO

Członkowie:
Bp Łukasz BUZUN OSPPE
Bp Henryk CIERESZKO
Bp Andrzej JEŻ
Bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
o. Grzegorz BARTOSIK OFMConv
ks. Marcin CHODOROWSKI CRL
Ks. Marek CHMIELEWSKI
o. Azariasz HESS OFM
ks. Zdzisław JANIEC
ks. Jerzy KARBOWNIK
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
ks. Janusz KUMALA MIC
ks. Janusz LEKAN
ks. Marian MUCHA SAC
ks. Teofil SIUDY
o. Mariusz TABULSKI OSPPE

Adres:
Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
tel.: 34 324 10 44, 34 324 33 75
fax: 34 365 11 82
kuria@kuriaczestochowa.pl

Zakres działań: Treść nauczania teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, ascetycznej. Poprawność teologiczna programów nauczania teologii na studiach uniwersyteckich i w kolegiach, a także nauczania homiletycznego i katechetycznego. Przepowiadanie słowa Bożego – treściowe propozycje programów homiletycznych, komentarzy liturgicznych. Publikacje – plan wydawniczy uwzględniający potrzeby duszpasterskie, propozycje dotyczące zespołów autorskich, wskazywanie propozycji obcojęzycznych godnych przetłumaczenia. Zagadnienia dotyczące filozofii w instytucjach kształcenia katolickiego. Troska o doktrynalną czystość tekstów publikowanych przez Konferencję Episkopatu.

Przewodniczący:
abp Stanisław BUDZIK

Członkowie:
bp Andrzej Czaja
bp Jacek Kiciński CMF
bp Marek Marczak
bp Piotr Turzyński

Konsultorzy:
ks. Antoni Nadbrzeżny – sekretarz Komisji Nauki Wiary
ks. Krzysztof Bardski
ks. Marek Chmielewski
ks. Bogdan Częsz
ks. Tadeusz Dola
ks. Bogdan Ferdek
ks. Marek Gilski
ks. Krzysztof Góźdź
ks. Krystian Kałuża
ks. Jacek Kempa
ks. Jan Perszon
o. Mateusz Przanowski OP
o. Maciej Roszkowski OP
ks. Kazimierz Wolsza
ks. Mirosław Wróbel

Sekretarz Komisji:
ks. Antoni Nadbrzeżny

Adres korespondencyjny:
Abp Stanisław BUDZIK
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin, skr. poczt. 198
tel.: 81 532 34 68
fax: 81 534 61 35
sekretarz@diecezja.lublin.pl

Przewodniczący:
abp Stanisław BUDZIK

Członkowie:
abp Andrzej DZIĘGA
bp Stefan REGMUNT

Konsultorzy:
ks. Konrad ZYGMUNT

Adres korespondencyjny:
abp Stanisław BUDZIK
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin, skr. poczt. 198
tel.: 81 532 34 68
fax: 81 534 61 35
sekretarz@diecezja.lublin.pl

Zakres działań: Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski wybiera Komisję Rewizyjną składającą się z 3-5 członków, która zatwierdza ogólne i szczegółowe sprawozdania przedłożone przez ekonoma; odpowiada za przeprowadzenie kontroli działalności ekonoma oraz jednostek organizacyjnych powołanych przez Konferencję Episkopatu Polski pod względem zgodności z prawem kanonicznym i państwowym; odpowiada za przeprowadzenie innych zadań kontrolnych w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Zebrania plenarnego, na zlecenie Prezydium lub na zlecenie Przewodniczącego Konferencji.

Zakres działań: opracowywanie programów katechetycznych, katechizmów, katechizacja w przedszkolach, szkołach publicznych i prywatnych, w tym katolickich; wychowanie w rodzinie, w szkole, w organizacjach itp.; formacja katechetów; problemy wychowania młodzieży, także akademickiej; organizowanie spotkań, pielgrzymek, rekolekcji, forum młodzieży, zjazdów krajowych i międzynarodowych.

Przewodniczący:
bp Wojciech Osial

Członkowie:
bp Damian BRYL
abp Marek JĘDRASZEWSKI
bp Wojciech T. OSIAL
bp Marek SOLARCZYK
bp Henryk TOMASIK
bp Krzysztof ZADARKO

Konsultorzy:
ks. Stanisław DZIEKOŃSKI
ks. Sylwester JEŻ
ks. Marek KORGUL
ks. Jarosław KOWALCZYK
ks. Zbigniew MAREK SJ
ks. Tadeusz PANUŚ
Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA
Marek STUDENSKI
ks. Jan SZPET
ks. Piotr TOMASIK
ks. Marian ZAJĄC
Anna ZELLMA

Sekretarz Komisji:
ks. Marek KORGUL

Adres korespondencyjny:
ks. Marek KORGUL
Pl. Jana Pawła II
58-100 Świdnica
katecheza@diecezja.swidnica.pl

www.katecheza.episkopat.pl

Biuro Programowania Katechezy:
Skwer kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa, pok. 314
tel.: 22 530 48 76
forum@katecheza.episkopat.pl

Informacje Episkopatu

„Vieni e vedi” (J 1, 46) czyli „Chodź i zobacz”. „Komunikować spotykając osoby takimi, jakimi są i tam, gdzie są”. - To temat wybrany...

Przewodniczący Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) abp Stanisław Gądecki weźmie udział w  zebraniu plenarnym COMECE, które odbędzie się w środę...

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu przypadającego 4 października będziemy obchodzić Niedzielę św. Franciszka, która kończy „Czas dla Stworzenia”, rozpoczęty 1 września...

BRAK KOMENTARZY