Zakres działań: Koordynacja duszpasterstwa charytatywnego, współpraca z zarządem Caritas Polska oraz dyrektorami Caritas poszczególnych diecezji przez udział w ich spotkaniach formacyjnych i patronat nad organizacją ogólnopolskich pielgrzymek.

Przewodniczący:
bp Wiesław SZLACHETKA

Członkowie:
bp Tadeusz LITYŃSKI
bp Zbigniew ZIELIŃSKI
bp Andrzej JEŻ
bp Jerzy MAZUR SVD

Konsultorzy:
Urszula BEJMA
ks. Wojciech BOROWSKI
Małgorzata DUDA
ks. Marcin IŻYCKI
Małgorzata JAROSZ-JARSZEWSKA
ks. Artur JANIEC
Ludwik KOTECKI
Ireneusz KRAUSE
Radosław MARLĘGA
s. Maria PIĄTKOWSKA CSA
ks. Piotr POTYRAŁA
ks. Tomasz RODA
o. dr Janusz SOK CSsR
ks. Dariusz WILK CSMA
s. Dolores ZOK SSpS

Sekretarz:
Ireneusz KRAUSE 

Adres korespondencyjny:
Ireneusz Krause
Caritas Polska
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
komisjacharytatywna@episkopat.pl

Zakres działań: Promocja życia konsekrowanego. Otwarcie wspólnot życia konsekrowanego na potrzeby Kościoła lokalnego. Koordynacja działań apostolskich. Podtrzymywanie więzi i współpraca z instytucjami życia konsekrowanego dla realizacji misji Kościoła z uwzględnieniem właściwych charyzmatów.

Przewodniczący:
bp Jacek KICIŃSKI

Członkowie:
bp Łukasz BUZUN OSPPE
bp Antoni Pacyfik DYDYCZ OFMCap
bp Romuald KAMIŃSKI
bp Damian MUSKUS
bp Arkadiusz OKROJ
bp Rudolf PIERSKAŁA
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:
ks. Bogdan GIEMZA SDS
br. Izaak KAPAŁA OSB
o. Wiesław KIWIOR OCD
o. Kazimierz MALINOWSKI OFMConv (sekretarz)
s. Jolanta OLECH USJK
ks. Czesław PARZYSZEK SAC
ks. Tomasz RUSIECKI
o. Janusz SOK CSsR
m. Weronika SOWULEWSKA OSBCam
Joanna Wójtowicz IS
s. Danuta WRÓBEL SNMPN
s. Dolores ZOK  SSpS

Sekretarz:
o. Kazimierz Malinowski OFMConv

Adres korespondencyjny:
o. Kazimierz Malinowski OFMConv
Skwer. kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
e-mail: sekretariat@zakony.com.pl

Podkomisja ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego

ks. Tomasz Rusiecki
Przewodniczący

Członkowie:
bp. Jacek KICIŃSKI CMF
bp Arkadiusz OKROJ
ks. Bogdan GIEMZA SDS
ks. Jerzy GOŁĘBIEWSKI
ks. Piotr KORDULA
ks. Wiesław ŁYKO OMI
Elżbieta PŁODZIEŃ
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Henryk ŚMIAROWSKI
Małgorzata TARNACHOWICZ
ks. Piotr WALKIEWICZ

Zakres działań: Wspomaganie Konferencji Episkopatu w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję. Kierowanie opracowaniem przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii. Poprawianie wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, melodii itp. Opracowywanie projektów dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów, roku kościelnego, Liturgii Godzin oraz różnych form pobożności ludowej (pia exercitia). Adaptowanie w ramach uprawnień przysługujących Konferencji Biskupów i na jej zlecenie tekstów i obrzędów zawartych w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich. Przygotowywanie lub opiniowanie formy i treści obrzędów i modlitw, które mają być używane w publicznej służbie Bożej w ramach zwyczajnego duszpasterstwa. Konsultowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania w czasie liturgii, przygotowanych przez inne struktury Konferencji Episkopatu. Sprawdzanie i aprobowanie w razie potrzeby polskich przekładów tekstów formularzy mszalnych oraz własnych oficjów Zakonów. Czuwanie nad formacją liturgiczną służby liturgicznej w całym kraju przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej. Czuwanie nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych przez Podkomisję ds. Muzyki Kościelnej. Utrzymywanie kontaktów z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Udzielanie wyjaśnień dotyczących liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu.

Przewodniczący:
bp Piotr GREGER

Członkowie:
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Adam BAŁABUCH
bp Stefan CICHY
bp Rudolf PIERSKAŁA

Konsultorzy:
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Andrzej FILABER
ks. Julian GŁOWACKI
Stanisław KALINKOWSKI
ks. Krzysztof KONECKI
ks. Czesław KRAKOWIAK
ks. Erwin MATEJA
ks. Jacek NOWAK SAC
ks. Dominik OSTROWSKI
ks. Stanisław SZCZEPANIEC

Sekretarz:
ks. Jacek Nowak SAC

Adres korespondencyjny:
bp Piotr GREGER
ul. Żeromskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
fax 33 819 12 02

kkbids@episkopat.pl
www.kkbids.episkopat.pl

Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej

Przewodniczący:
bp Piotr GREGER

Konsultorzy:
ks. Andrzej FILABER
o. Nikodem KILNAR OSPPE
ks. Antoni REGINEK
ks. Michał SZULIK
ks. Robert TYRAŁA

Podkomisja ds. Służby Liturgicznej

Przewodniczący:
abp Józef GÓRZYŃSKI

Konsultorzy:
ks. Mirosław DZIEGIŃSKI
s. Iwona KOPACZ PDDM
ks. Andrzej MAGDZIARZ
ks. Krzysztof ORA
ks. Stanisław SZCZEPANIEC
ks. Sławomir ZAWADA

Zespół ds. weryfikacji Materii Eucharystii

Członkowie zespołu:
ks. Jakub DĘBIEC
ks. Krzysztof KONECKI
ks. Bartłomiej MATCZAK

Zakres działań: Zasadniczym celem Komisji jest budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród wszystkich katolików polskich, popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz misji oraz ich koordynowanie dla dobra Kościoła powszechnego i lokalnego. Komisja we współpracy z delegatami biskupa ds. Misji koordynuje współpracę diecezjalnych dzieł misyjnych w Polsce; koordynuje przygotowanie misjonarzy do ich przyszłej pracy; organizuje i czuwa nad działalnością Centrum Formacji Misyjnej, w miarę możliwości udziela misjonarzom finansowego wsparcia, opiekuje się misjonarzami przybywającymi na urlop do Polski.

Przewodniczący:
bp Jan Piotrowski

Członkowie:
abp Adam SZAL
bp Andrzej JEŻ
bp Andrzej KALETA
bp Leszek LESZKIEWICZ
bp Janusz OSTROWSKI
bp Szymon STUŁKOWSKI
bp Józef SZAMOCKI

Konsultorzy:

o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD – Sekretarz
ks. Maciej BĘDZIŃSKI – konsultor z urzędu
o. Andrzej DANILEWICZ SVD
ks. Franciszek JABŁOŃSKI
s. Irena KARCZEWSKA FMM
ks. Jerzy KRAŚNICKI
ks. Zbigniew SOBOLEWSKI
s. Elżbieta SOŁTYSIK SSPC
ks. Tomasz SZYSZKA SVD
Barbara USZKO-DUDZIŃSKA
o. Marcin WRZOS OMI

Sekretarz:
o. Kazimierz SZYMCZYCHA SVD

Adres korespondencyjny:
Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4
tel.: 22 679 32 35
fax: 22 679 68 95
km@misje.pl
www.misje.pl

Agendy Komisji Misyjnej:
Centrum Formacji Misyjnej
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
MIVA Polska

Zakres działań: troska o początkową i permanentną formację diakonów (czasowych i stałych) oraz prezbiterów; analiza problemów dotyczących roku propedeutycznego, wyższych seminariów duchownych oraz diakonów i prezbiterów w Polsce; przekazywanie zasadniczych informacji i wniosków w związku z w/w sprawami do wiadomości Konferencji Episkopatu Polski; zapoznawanie się z dokumentami Stolicy Apostolskiej dotyczącymi formacji do diakonatu i prezbiteratu oraz troska o recepcję tych dokumentów w Kościele; opracowywanie Zasad formacji kapłańskiej w Polsce oraz Wytycznych dotyczących formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce; przygotowywanie corocznego Listu biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek.
Komisji podlegają: Sekcja (Konferencja) Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, Sekcja Ojców Duchownych WSD Diecezjalnych i Zakonnych oraz Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej. Każda z Sekcji wydaje własny Biuletyn.
Komisja współpracuje z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań oraz z Centrum Ochrony Dziecka Akademii Ignatianum w Krakowie.
Komisja sprawuje patronat nad:
– kwartalnikiem Pastores poświęconym formacji kapłańskiej,
– Szkołą Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych im. Jana Pawła II prowadzoną przez Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie,
– Szkołą dla Spowiedników prowadzoną przez Krakowską Prowincję Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
– corocznym Sympozjum (Sesją formacyjno-rekolekcyjną) dla ojców duchownych, spowiedników i rekolekcjonistów kapłańskich organizowanym na Jasnej Górze,
– rocznikiem Dobry Pasterz, wydawanym w związku z w/w Sympozjum (Sesją).

Przewodniczący:
abp Wojciech POLAK

Członkowie:
abp Wacław DEPO
abp Józef GÓRZYŃSKI
bp Damian BRYL
bp Ryszard KASYNA
bp Roman PINDEL
bp Andrzej PRZYBYLSKI
bp Wojciech SKIBICKI 
bp Piotr TURZYŃSKI
bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
o. Krzysztof DUDZIAK OFMCap
ks. Jan FRĄCKOWIAK
ks. Krzysztof PAWLINA
ks. Wojciech RZESZOWSKI
ks. Marek TATAR
ks. Tomasz TRZASKAWKA
o. Adam ŻAK SJ

Sekretarz Komisji:
ks. Wojciech RZESZOWSKI

Adres korespondencyjny:
ul. Seminaryjna 2
62-200 Gniezno
tel.: 61 424 98 77
wojtas@gniezno.opoka.org.pl

Sekcje Komisji Duchowieństwa:
– Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej
– Sekcja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych
– Sekcja Ojców Duchownych

Biuletyn wydawany pod patronatem Komisji Duchowieństwa:
„Dobry Pasterz”

Biuletyn Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej:
„Formatio Permanens”

Zakres działań: Badanie problemów związanych z duszpasterstwem, powołaniem człowieka do świętości w życiu świeckim, zakonnym i kapłańskim. Inspirowanie działalności na rzecz rozeznania, rozwijania i doskonalenia powołania chrześcijańskiego. Wypracowanie koncepcji całości pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Przygotowanie rocznych, ramowych planów duszpasterskich. Koordynacja duszpasterstw specjalistycznych. Przy komisji działa Zespół ds. Nowej Ewangelizacji.

Przewodniczący:
bp Andrzej CZAJA

Członkowie:
abp Wiktor SKWORC
bp Jacek KICIŃSKI
bp Wojciech OSIAL
bp Marek SOLARCZYK
bp Szymon STUŁKOWSKI
bp Wiesław ŚMIGIEL
bp Waldemar MUSIOŁ

Konsultorzy:
ks. Maciej BĘDZIŃSKI
o. Jerzy BRUSIŁO OFMConv.
ks. Marek CHMIELEWSKI
ks. Roman CHROMY
ks.  Stanisław DYK
Marcin GOMUŁKA
Monika GOMUŁKA
ks. Krzysztof MIELNICKI
ks. Krzysztof ORA
Krzysztof OŻÓG
ks.  Krystian PIECHACZEK
ks. Eugeniusz PLOCH
ks. Wiesław PRZYGODA
ks. Robert SADLAK
Wioletta SZYMCZAK
Zbigniew TRYBUŁA

Sekretarz:
bp Waldemar MUSIOŁ

Adres korespondencyjny:
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
tel.: 882 066 166
w.musiol@diecezja.opole.pl
www.duszpasterstwo.episkopat.pl

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Przewodniczący:
bp Artur WAŻNY

Członkowie:
bp Robert CHRZĄSZCZ
bp Adam WODARCZYK
o. Wit CHLONDOWSKI OFM
ks. Krzysztof CZERWIONKA CR
o. Jacek DUBEL CSsR
Marek FILAR
Iga GRZYBOWSKA
Konrad GRZYBOWSKI
o. Michał LEGAN OSPPE
ks. Artur MULARZ
o. Michał OLSZEWSKI SCJ
ks. Eugeniusz PLOCH
ks. Krzysztof POROSŁO
ks. Artur POTRAPELUK
ks. Artur SEPIOŁO
Zbigniew SŁUP
ks. Piotr SPYRA
Antoni TAMPOLSKI
Iwona ZIELONKA
s. Judyta ŻOŁNA CMBB

www.nowaewangelizacja.org

Przewodniczący:
Abp Wacław DEPO

Członkowie:
Bp Łukasz BUZUN OSPPE
Bp Henryk CIERESZKO
Bp Andrzej JEŻ
Bp Jan WĄTROBA

Konsultorzy:
o. Grzegorz BARTOSIK OFMConv
Ks. Marek CHMIELEWSKI
o. Azariasz HESS OFM
ks. Jerzy KARBOWNIK
ks. Janusz KRÓLIKOWSKI
ks. Janusz KUMALA MIC
ks. Janusz LEKAN
ks. Marian MUCHA SAC
ks. Teofil SIUDY
o. Ryszard SZMYDKI OMI
o. Mariusz TABULSKI OSPPE
ks. Kamil ZADROŻNY

Sekretarz:
o. Mariusz TABULSKI OSPPE

Adres:
Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa
tel.: 34 324 10 44, 34 324 33 75
fax: 34 365 11 82
kuria@kuriaczestochowa.pl

Zakres działań: Treść nauczania teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, ascetycznej. Poprawność teologiczna programów nauczania teologii na studiach uniwersyteckich i w kolegiach, a także nauczania homiletycznego i katechetycznego. Przepowiadanie słowa Bożego – treściowe propozycje programów homiletycznych, komentarzy liturgicznych. Publikacje – plan wydawniczy uwzględniający potrzeby duszpasterskie, propozycje dotyczące zespołów autorskich, wskazywanie propozycji obcojęzycznych godnych przetłumaczenia. Zagadnienia dotyczące filozofii w instytucjach kształcenia katolickiego. Troska o doktrynalną czystość tekstów publikowanych przez Konferencję Episkopatu.

Przewodniczący:
abp Stanisław BUDZIK

Członkowie:
bp Andrzej CZAJA
bp Jacek KICIŃSKI CMF
bp Marek MARCZAK
bp Piotr TURZYŃSKI

Konsultorzy:
ks.  Krzysztof BARDSKI
ks. Marek CHMIELEWSKI
ks. Bogdan CZĘSZ
ks. Tadeusz DOLA
ks. Bogdan FERDEK
ks. Marek GILSKI
ks. Krzysztof GÓŹDŹ
ks. Krystian KAŁUŻA
ks. Jacek KEMPA
ks. Antoni NADBRZEŻNY
ks. Jan PERSZON
o. Mateusz PRZANOWSKI OP
o. Maciej ROSZKOWSKI OP
ks. Kazimierz WOLSZA
ks. Mirosław WRÓBEL

Sekretarz:
ks. Antoni NADBRZEŻNY

Adres korespondencyjny:
Abp Stanisław BUDZIK
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin
tel.: 81 532 34 68
fax: 81 534 61 35
knw@episkopat.pl

Zakres działań: Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski wybiera Komisję Rewizyjną składającą się z 3-5 członków, która zatwierdza ogólne i szczegółowe sprawozdania przedłożone przez ekonoma; odpowiada za przeprowadzenie kontroli działalności ekonoma oraz jednostek organizacyjnych powołanych przez Konferencję Episkopatu Polski pod względem zgodności z prawem kanonicznym i państwowym; odpowiada za przeprowadzenie innych zadań kontrolnych w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Zebrania plenarnego, na zlecenie Prezydium lub na zlecenie Przewodniczącego Konferencji.

Przewodniczący:
abp Stanisław BUDZIK

Członkowie:
bp Krzysztof WĘTKOWSKI
bp Zbigniew ZIELIŃSKI 

Konsultorzy:
ks. Konrad ZYGMUNT

Adres korespondencyjny:
abp Stanisław BUDZIK
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
20-105 Lublin
tel.: 81 532 10 58
fax: 81 534 61 35
sekretarz@diecezja.lublin.pl

Zakres działań: opracowywanie programów katechetycznych, katechizmów, katechizacja w przedszkolach, szkołach publicznych i prywatnych, w tym katolickich; wychowanie w rodzinie, w szkole, w organizacjach itp.; formacja katechetów; problemy wychowania młodzieży, także akademickiej; organizowanie spotkań, pielgrzymek, rekolekcji, forum młodzieży, zjazdów krajowych i międzynarodowych.

Przewodniczący:
bp Wojciech OSIAL

Członkowie:
abp Marek JĘDRASZEWSKI
bp Damian BRYL
bp Marek MENDYK
bp Andrzej PRZYBYLSKI
bp Marek SOLARCZYK
bp Grzegorz SUCHODOLSKI

Konsultorzy:
ks. Stanisław DZIEKOŃSKI
ks. Tomasz KOPICZKO
ks. Marek KORGUL
ks. Radosław MAZUR
ks. Tadeusz PANUŚ
Aneta RAYZACHER-MAJEWSKA
Marek STUDENSKI
ks. Jan SZPET
ks. Piotr TOMASIK
ks. Marian ZAJĄC
Anna ZELLMA

Sekretarz Komisji:
ks.  Marek KORGUL

Adres korespondencyjny:
pl. Jana Pawła II
58-100 Świdnica
katecheza@diecezja.swidnica.pl

bp Wojciech T. Osial
ul. Stary Rynek 20
99-400 Łowicz
tel.: 46 837 47 90
www.katecheza.episkopat.pl

Biuro Programowania Katechezy: 
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa, pok. 314
tel.: 22 530 48 76
forum@katecheza.episkopat.pl

Informacje Episkopatu

Pod hasłem „Razem niesiemy Chrystusa na krańce świata” w niedzielę, 21 lipca, rozpoczyna się jubileuszowy 25. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Obchodom towarzyszyć będzie „Akcja...

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jan Piotrowski w komunikacie przed XXV Tygodniem św. Krzysztofa zaapelował o udział w misyjnej "Akcji św. Krzysztof –...

We wspomnienie św. Krzysztofa, 25 lipca, Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Midura oraz Krzysztof Hołowczyc i Fundacja Kierowca Bezpieczny apelują o ostrożną i rozważną...

BRAK KOMENTARZY