Duszpasterze

ks. Wojciech BARTOSZEK

Sekretariat Apostolstwa Chorych
ul. Warszawska 58
40-008 Katowice
tel.: 32 251 21 52
sekretariat@apchor.pl

www.apchor.pl


Apostolstwo Chorych jest duchowością chorych ofiarujących swoje cierpienia w łączności z Chrystusem za Kościół Święty.

Historycznie Apostolstwo Chorych ma swoje początki w Holandii. W 1934 r. zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa XI jako „Unio Pia Prima Primaria”. Od 1945 r. Sekretariat Apostolstwa Chorych mieści się w Katowicach.

Sekretariat Apostolstwa Chorych prowadzi działalność zachęcającą chorych z całej Polski do wejścia na duchową drogę ofiarowania cierpienia. Istotnymi środkami duszpasterstwa chorych są: miesięcznik „Apostolstwo Chorych” (wydawany od 1930 r.), strona internetowa www.apchor.pl, audycje radiowe, rekolekcje, Dni Chorych, konferencje dla kapłanów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę odbywa się 6 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

ks. Roman GMYREK

ul. Krakowska 15/17
42-200 Częstochowa

ludoviko@onet.eu


Duszpasterstwo esperantystów sięgające w Polsce 1973 r. obejmuje osoby posługujące się neutralnym językiem pomocniczym oraz sympatyków idei wzajemnego zrozumienia. Stawia sobie za cel ukazywanie jedności i powszechności Kościoła poprzez wykorzystanie języka esperanto w liturgii i działalności apostolskiej.
Główną inicjatywę stanowią organizowane corocznie na Jasnej Górze październikowe Dni Modlitwy, ponadto na zaproszenie esperanckich klubów i stowarzyszeń duszpasterz krajowy odprawia Msze Święte oraz uczestniczy w okolicznościowych spotkaniach (jubileuszowych, opłatkowych).
Esperantyści katoliccy podejmują tradycyjne formy modlitwy i propagują dzieło Żywego Różańca w języku esperanto.
Duszpasterz krajowy pełni z ramienia Konferencji Episkopatu Polski funkcję opiekuna duchowego Polskiej Sekcji Międzynarodowego Katolickiego Związku Esperantystów (IKUE). Włącza się w jej działalność poprzez udział w kongresach i innych inicjatywach podejmowanych również w wymiarze ekumenicznym.

ks. Tomasz FILINOWICZ  

ks. Zenon SURMA CMF

ul. Klaretyńska 11
91-117 Łódź

surmazenon@poczta.onet.pl
www.krajoweduszpasterstwodk.pl


Duszpasterstwo Krajowe Honorowych Dawców Krwi zostało powołane podczas 292. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 27 listopada 1997 r. Swym zasięgiem obejmuje wszystkich honorowych dawców krwi, członków PCK, innych stowarzyszeń krwiodawców i dawców niezrzeszonych oraz ich rodziny.
Duszpasterstwo jest współorganizatorem cyklicznych spotkań i pielgrzymek o charakterze ogólnopolskim.
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 22 maja 1999 r. wydała dekret ustanawiający św. Maksymiliana Marię Kolbe Patronem krwiodawców.
Duszpasterstwo Krajowe Honorowych Dawców Krwi organizuje co roku krajową pielgrzymkę honorowych krwiodawców na Jasną Górę. Odbywa się ona zawsze w ostatnią sobotę maja. Pielgrzymi-krwiodawcy oddają honorowo krew w ambulansie stojącym pod Jasnogórskimi Wałami.
Ponadto organizowane są noworoczne spotkania opłatkowe, którym przewodniczy biskup polowy WP. Ogólnopolskie spotkania z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa” odbywały się w latach 1999-2003 jesienią w sanktuarium w Niepokalanowie, a od roku 2004 r. ? odbywają się w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.
Duszpasterstwo Krajowe Honorowych Dawców Krwi organizuje akcje poboru krwi wśród różnych grup społecznych w Polsce. Inicjuje i propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.

Poprzednicy

 • Ks. Zenon SURMA CMF (2010-2015)
 • Ks. Zenon SURMA CMF (2005-2010)

ks. Piotr KRAKOWIAK SAC

Fundacja Lubię Pomagać
ul. Kopernika 6
80-208 Gdańsk

dyrektor@hospicja.pl


Krajowe Duszpasterstwo Hospicyjne zostało powołane w 1989 roku w celu troski o duchowo-religijne elementy zespołowej opieki nad ciężko chorymi i ich rodzinami u kresu życia.
Do szczególnych zajęć Krajowego Duszpasterza Hospicjów należy troska o zespoły opieki paliatywno-hospicyjnej i animowanie wszystkich pozamedycznych elementów opieki, w tym szczególnie opieki duchowo-religijnej i wolontariatu.
Od 2004 roku pod patronatem krajowego duszpasterza hospicjów są prowadzone ogólnopolskie kampanie edukacji społecznej „Hospicjum to też życie”, liczne inicjatywy szkoleniowe, mające na celu rozwój wolontariatu hospicyjnego. W ramach działań pod hasłem „Lubię pomagać” zostały przeprowadzone liczne szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, nauczycieli i zespołów sprawujących opiekę u kresu życia i wspierających osoby w żałobie.
Kilkanaście publikacji książkowych i filmów edukacyjnych, wydanych staraniem krajowego duszpasterza hospicjów, służy formacji zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej i wszystkim innym instytucjom i opiekunom nieformalnym, sprawującym opiekę nad osobami u kresu życia. Przenoszenie dobrych praktyk zespołowej opieki paliatywno-hospicyjnej do całej opieki nad osobami u kresu życia jest aktualnym jego zadaniem. Publikacje i materiały multimedialne na temat opieki nad osobami u kresu życia są dostępne na stronie: www.lubiepomagac.pl.

ks. Tadeusz BOŻEŁKO

ul. Dereniowa 12
02-776 Warszawa

tel.: 22 641 29 39 wew. 27

bozelko@wp.pl

ks. Sławomir ZYGA

ul. Papieża Pawła VI 4
71-459 Szczecin
tel.: 91 454 22 92
slawomir.zyga@kuria.pl


Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „ Nazaret” powstało w 2015 roku, jako kontynuacja mającej bogatą historię Duszpasterskiej Wspólnoty Energetyków, Elektryków i Elektroników. Narodziła się ona w 1987 roku w Częstochowie jako wspólnota matka, stając się modelem oraz inspiracją do tworzenia podobnych wspólnot także w innych środowiskach zawodowych, najpierw w diecezji częstochowskiej, a następnie w całej Polsce. W 1988 roku w ramach diecezji częstochowskiej wspólnota otrzymała zarówno swój statut, jak i teoretyczne podstawy swojego działania, obrała za patrona św. Maksymiliana Marię Kolbe. Główna idea tego rodzaju duszpasterstwa została zawarta w haśle, zaczerpniętym z nauczania Jana Pawła II: „Nazaret – Ewangelia pracy”. Celem powołania Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków było posiadanie osobowości prawnej. Zgodnie ze statutem jest organizacją katolicką, która działa za aprobatą i pod nadzorem kompetentnej władzy kościelnej w oparciu o „Prawo o Stowarzyszeniach”. Stowarzyszenie posiada sztandar i emblemat organizacyjny. Celem działania jest kształtowanie życia ludzi świeckich związanych zawodowo z energetyką w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z tradycją narodową. Energetycy obchodzą swoje święto 14 sierpnia, w dniu święta swojego patrona św. Maksymiliana Marii Kolbe a w najbliższą sobotę i niedzielę po święcie św. Maksymiliana uczestniczą każdego roku w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Energetyków na Jasną Górę, zawierzając się Matce Bożej Królowej Polski.

Strona internetowa: www.ksenazaret.pl

ks. Marian MIDURA

Watlewo 63, 11-015
11-015 Olsztyn

mm@jds.pl

ks. Jerzy Kraśnicki
Zastępca Duszpasterza Krajowego Kierowców

ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03-729 Warszawa 4

tel.: 22 678 59 83

j.krasnicki@miva.pl

www.duszpasterstwokierowcow.pl

 


Krajowe Duszpasterstwo Kierowców otacza opieką modlitewną kierowców i wszystkich poruszających się po drogach oraz prowadzi szereg akcji ogólnopolskich mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, takich jak:
– Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców (ostatnia niedziela miesiąca kwietnia);
– Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę (druga sobota miesiąca maja – organizowana wspólnie z MIVA Polska)
– Tydzień Św. Krzysztofa (w miesiącu lipcu – niedziela przed do niedzieli po 25.07 – organizowany wspólnie z MIVA Polska)
– Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (trzecia niedziela listopada).
Krajowe Duszpasterstwo Kierowców udziela wsparcia w diecezjalnych i lokalnych akcjach duszpasterskich pośród kierowców oraz współpracuje z Policją i wieloma podmiotami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

ks. Eugeniusz ZARĘBIŃSKI

ul. Zbożowa 75
20-827 Lublin

tel.: 81 746 68 33

e.zarebinski@diecezja.lublin.pl
www.kskp.pl

o. Jerzy BRUSIŁO OFMConv

Pl. Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków

tel.: 12 422 53 76

atbrusil@cyf-kr.edu.pl


Krajowe Duszpasterstwo Lekarzy Weterynarii i Służb Weterynaryjnych ogarnia opieką pastoralną polskie środowisko weterynaryjne w czasie corocznej pielgrzymki na Jasną Górę (II niedziela czerwca) oraz organizując sanktuarium św. Rocha z Montpellier w Mikstacie k/. Ostrowa Wielkopolskiego, który jest patronem polskich lekarzy weterynarii (odpust 16 VIII).
Duszpasterstwo jest też reprezentowane na okolicznościowych zjazdach, konferencjach i jubileuszach lekarzy weterynarii, duszpasterz towarzyszy środowisku weterynaryjnemu w Polsce w opłatkach, spotkaniach wielkanocnych i innych uroczystościach religijnych (np. doroczne ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze (I niedziela września).
Inne obszary działalności to duszpasterstwo indywidualne, dni skupienia, rekolekcje i spotkania formacyjne.

o. Nikodem KILNAR OSPPE

ul. o. A. Kordeckiego 2
42-255 Częstochowa

tel.: 34 377 77 07

nkilnar@o2.pl


Duszpasterstwo muzyków kościelnych obejmuje troską duszpasterską wszystkich organistów, dyrygentów, chórzystów, schole liturgiczne, zespoły wokalno-instrumentalne. Zadania te realizuje poprzez rekolekcje, dni skupienia, sympozja, warsztaty liturgiczno-muzyczne, oraz ogólnopolską pielgrzymkę muzyków kościelnych na Jasną Górę. Celem tych spotkań jest integracja całego środowiska oraz prowadzenie muzyków kościelnych do dojrzałej wiary, od której zależy kształt naszego posługiwania w Kościele.

Poprzednicy

 • O. Nikodem KILNAR OSPPE (2009-2014)

ks. Włodzimierz GAŁĄZKA


Duszpasterstwo Krajowe Niepełnosprawnych Sportowców zostało powołane przez Księży Biskupów na 364. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w marcu 2014 roku, na wniosek bp. Mariana Florczyka – delegata KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców. Niepełnosprawni sportowcy winni zostać otoczeni opieką duchową, tak by mieli głębokie przekonanie, iż Kościół w Polsce towarzyszy im i troszczy się o ich dobro duchowe. Zadaniem Krajowego Duszpasterstwa jest integrowanie oraz sprawowanie duchowej opieki nad niepełnosprawnymi sportowcami, działaczami i trenerami, organizowanie spotkań okolicznościowych, towarzyszenie sportowcom w wydarzeniach sportowych. Ponieważ duszpasterstwo niepełnosprawnych sportowców rozpoczyna swoją działalność, ważnym zadaniem jest organizowanie duszpasterstwa na poziomie diecezjalnym

ks. Andrzej GAŁKA

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych
ul. Piwna 9/11
00-265 Warszawa

tel.: 22 635 80 51, 22 831 27 34

duszpasterstwo.niewidomych@op.pl
www.dn.triuno.pl


Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych (KDN) zostało powołane przez Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w 1957 roku. Jego pierwszym duszpasterzem był ksiądz Tadeusz Fedorowicz, wieloletni ojciec duchowy środowiska Lasek. Siedzibą duszpasterstwa jest klasztor Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy kościele św. Marcina w Warszawie, ulica Piwna 9/11. Siostry od początku współpracują z duszpasterstwem.
KDN jest duszpasterstwem specjalistycznym, które swoją troską obejmuje osoby z dysfunkcją wzroku, mieszkające na terenie Polski. Działalność KDN dotyczy inicjowania, koordynowania i kierowania inicjatywami o charakterze ogólnokrajowym – we współpracy z diecezjalnymi duszpasterstwami niewidomych, np. wspólne rekolekcje, wyjazdy wakacyjne, pielgrzymki. KDN prowadzi bibliotekę książki w brajlu i książki mówionej.
Duszpasterstwo Niewidomych współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi i innymi instytucjami wspierającymi osoby z dysfunkcją wzroku.

Poprzednicy

 • Ks. Andrzej GAŁKA (2010-2015)
 • Ks. Andrzej GAŁKA (2005-2010)

ks. Jarosław SROKA

Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa

tel.: 34 366 47 97

duszpasterstwo@ohp.pl

ks. Wojciech KOŁAKOWSKI

Jeziórka 16
05-652 Pniewy k. Grójca

tel.: 22 668 69 56


Głównym zadaniem Krajowego Duszpasterstwa Ogrodników jest jednoczenie środowiska i wspólna modlitwa. Od 1984 roku, w drugą niedzielę czerwca, organizujemy Zjazd Ogrodników i Sadowników u naszej Matki na Jasnej Górze w Częstochowie. Poszczególne wspólnoty – związki Ogrodników gromadzą się pod swoimi sztandarami. Przybywają licznie całe rodziny. Centralnym punktem spotkania jest Zawierzenie Polskich Ogrodników-Sadowników Matce Najświętszej i wspólna Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej. Następnie gromadzimy się, by dzielić się aktualnymi sprawami i problemami ogrodników. Na zakończenie na Wałach Jasnogórskich odprawiamy Drogę Krzyżową, którą kończy błogosławieństwo kapłańskie. Przez cały rok wspieramy się modlitwą.

ks. Andrzej SIKORSKI

ul. Marszałkowska 37
00-639 Warszawa

tel.: 22 825 25 65

ks. Marek TATAR

ul. Dzierżoniowska 7
01-987 Warszawa

marektatar@interia.pl

ks. Sławomir ZYGA

ul. Papieża Pawła VI 4
71-459 Szczecin

tel.: 91 454 22 92

slawomir.zyga@kuria.pl

ks. Grzegorz KRZĄKAŁA

Plac Powstańców Śląskich 3
40-337 Katowice-Szopienice

tel.: 32 256 93 71

szopienice@katowice.opoka.org.pl

ks. Grzegorz ZIELIŃSKI

www.duszp-prawn.episkopat.pl


Celem i zadaniem Krajowego Duszpasterstwa Prawników jest umacnianie wierności wartościom chrześcijańskim, które winny być fundamentem wszelkiego dobrego prawa. Uruchomiona z inspiracji środowiska prawniczego strona internetowa www.duszpasterstwoprawnikow.pl ma w swoim założeniu służyć integracji tego środowiska w Polsce. W zamierzeniu twórców ma to być ogólnokrajowa platforma wykorzystywana do propagowania poszczególnych diecezjalnych duszpasterstw prawników.

Poprzednicy

 • Ks. Jan PASIERBEK (2011-2013)
 • Ks. Jan PASIERBEK (2006-2011)
 • Ks. Tomasz CZARNOCKI (2013-2023)

ks. Stanisław OPOCKI

Rudka 68
33-122 Wierzchosławice
powiat Tarnów

romanoraszaj@interia.pl


Zadaniem Duszpasterstwa Krajowego Romów jest stałe prowadzenie katechizacji sytuacyjnej i pogłębianie wiedzy religijno-moralnej na terenie całej Polski, a także w niektórych ośrodkach poza granicami kraju.
Duszpasterz Krajowy jednoczy Romów na wspólnym przeżywaniu Eucharystii, sakramentów świętych i wspólnotowej modlitwy podczas organizowanych pielgrzymek. Pozyskuje także współpracowników duchownych i świeckich, współpracuje z księżmi proboszczami parafii, na terenie których zamieszkują Romowie. Propaguje comiesięczną Mszy Świętą dla Romów z oprawą liturgiczną, którą wykonują sami Romowie, m.in. śpiewy w języku romskim.
Duszpasterz Krajowy Romów współpracuje ze stowarzyszeniami romskimi i instytucjami państwowymi oraz strukturami władzy lokalnej.
Patronem Romów jest Błogosławiony Zefiryn.

Poprzednicy

 • Ks. Stanisław OPOCKI (2010-2015)
 • Ks. Stanisław OPOCKI (2005-2010)

ks. Teofil SIUDY

ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa

ptmar@o2.pl

www.ruchpmk.pl


Duszpasterstwo Krajowe Ruchu Pomocników Matki Kościoła (pięcioosobowy Zarząd Ruchu, któremu przewodniczy duszpasterz krajowy PMK), zgodnie ze Statutem Ruchu, koordynuje działalność Ruchu Pomocników Matki Kościoła na forum ogólnopolskim: organizuje doroczną pielgrzymkę członków Ruchu na Jasną Górę, rekolekcje kapłańskie dla duszpasterzy diecezjalnych Ruchu, wielkopostne dni skupienia dla animatorów Ruchu.
Duszpasterstwo Krajowe przygotowuje materiały formacyjne dla członków Ruchu. Duszpasterstwo Krajowe PMK opracowuje także odpowiednie materiały dotyczące konstytutywnego dla Ruchu Aktu oddania Matce Bożej, jak również materiały przybliżające postać i nauczanie pasterskie założyciela Ruchu Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

ks. Andrzej PANASIUK

ul. Kościelna 1
62-290 Mieścisko

tel.: 15 832 43 83

panasiuk@logonet.com.pl
www.maitri.pl


Duszpasterz Krajowy Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest członkiem i uczestniczy w obradach Rady Ruchu. Czynnie uczestniczy w organizacji zgromadzeń ogólnych Ruchu. Wspiera i towarzyszy odpowiedzialnym i uczestnikom Ruchu. Przygotowuje i prowadzi coroczne rekolekcje dla członków i dobroczyńców Ruchu. W miarę możliwości i potrzeby uczestniczy w zebraniach i skupieniach okresowych wspólnot Ruchu. Czynnie uczestniczy jako reprezentant Ruchu w pracach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.

ks. Jarosław GLONEK

ul. Jabłonowska 18
30-139 Kraków

jaroslawglonek@gmail.com

ks. Krzysztof RUSIECKI

ul. Staromiejska 11
27-600 Sandomierz

tel.: 15 832 43 83

ks_rusiecki@wp.pl


Zadaniem Duszpasterstwa Krajowego Rzemiosła jest integracja środowiska rzemieślników i przedsiębiorców wokół wartości chrześcijańskich, m.in. poprzez spotkania formacyjne, rekolekcje, sympozja, jubileusze, pielgrzymki, obchody świąt kościelnych. Co roku w sposób szczególny obchodzone jest Święto Rzemiosła, przeżywane w wymiarze ogólnopolskim, diecezjalnym i lokalnym – cechowym.
Doroczna pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w ostatnią niedzielę czerwca, rzemieślnicy pielgrzymują też do lokalnych sanktuariów w diecezjach.
Duszpasterz krajowy bierze udział w pracach w ramach Rady Duszpasterstwa Rzemiosła z udziałem duszpasterzy diecezjalnych i przedstawicieli poszczególnych Izb Rzemieślniczych. Ważna jest również wymiana doświadczeń duszpasterstwa środowisk rzemieślniczych z innymi krajami.

Poprzednicy

 • Ks. Krzysztof RUSIECKI (2008-2017)

ks. Krzysztof ORA

pl. Jana Pawła II 1
58-100 Świdnica

duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl

ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa

wawpraga-dsz@wp.pl
www.kdsz.plstrona


Duszpasterstwo Krajowe Służby Zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami, położnymi, kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki społecznej. Realizuje swe zadania poprzez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, sympozjów, kongresów, szkoleń, stałych spotkań formacyjnych i integracyjnych, udostępnianie dokumentów Stolicy Apostolskiej, dokumentów KEP i innych pomocy duszpasterskich. Duszpasterze odwiedzają chorych w domach, szpitalach, zakładach opieki społecznej, celebrują Eucharystię i służą stałą posługę sakramentalną.
Duszpasterstwo Krajowe Służby Zdrowia obejmuje opieką stowarzyszenia medyczne i stowarzyszenia chorych. Przybliża hagiografie świętych patronów chorych i pracowników służby zdrowia: św. Łukasza, świętych Kosmy i Damiana, św. Agaty, św. Łucji, św. Kamila, św. Jana Bożego, św. Błażeja i zachęca do uroczystego obchodzenia ich wspomnień liturgicznych.

ks. Edward PLEŃ SDB

ul. Kopcińskiego 1/ 3
90-242 Łódź

edosdb@poczta.onet.pl
www.sport.episkopat.pl


W ramach duszpasterstwa sportowców wyróżnia się duszpasterstwo sportu, w którym sport jest wykorzystywany jako atrakcyjna i akceptowana przez młodych metoda wychowawcza i formacyjna oraz faktyczne duszpasterstwo sportowców, które obejmuje osoby uczestniczące w sporcie, zarówno wyczynowym, jak i rekreacyjnym, zdrowotnym i relaksacyjnym. Szczególny akcent jest położony na dzieci i młodzież, na integralny rozwój młodego człowieka, aby był „uczciwym obywatelem i dobrym chrześcijaninem”.
Duszpasterstwo jest prowadzone na wielu płaszczyznach. Do form duszpasterstwa sportowców należy organizowanie rekolekcji, dni skupienia, dni refleksji dla sportowców, działaczy sportowych i kapelanów sportowych. W ramach duszpasterstwa sportowców organizowane są spotkania formacyjne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, a w wakacje turnusy sportowe, turystyczne, formacyjne – szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych, zaniedbanych, patologicznych.
Duszpasterstwo sportowców patronuje wydarzeniom i organizuje wydarzenia o wymiarze krajowym, które integrują środowisko sportowców, trenerów, działaczy, m.in. ogólnopolski opłatek sportowców, wielkanocne spotkanie sportowców, pielgrzymka sportowców na Jasną Górę, parafiada dzieci i młodzieży, sympozja naukowe.

ks. Jan KRYNICKI

ul. Kościelna 15A
35-505 Rzeszów

tel.: 17 783 80 91

johan_k@poczta.onet.pl

ks. Zdzisław BANAŚ

ul. Częstochowska 138
46-041 Grodziec Opolski

tel./fax: +77 465 55 46


Związek Sybiraków powstał w 1928 roku, reaktywowany został po 1989 roku w strukturach dawnych województw. Każdy oddział współpracuje z wybranymi przez siebie kapelanami, a nadzór nad duszpasterstwem krajowym pełni Krajowy Kapelan Sybiraków, którego siedziba mieści się przy Sanktuarium Sybiraków w Grodźcu Opolskim. Do tego Sanktuarium oraz na Jasną Górę Sybiracy przybywają co roku w drugą sobotę i niedzielę maja, a w czerwcu gromadzą się w Licheniu w środę po oktawie Bożego Ciała. Związek skupiający kilkadziesiąt tysięcy byłych zesłańców przy współpracy z duszpasterstwem kultywuje tradycje sybirackie w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami, harcerzami i wnukami Sybiraków.

ks. Grzegorz MICHALCZYK

ul. Senatorska 18 B (Plac Teatralny)
00-082 Warszawa

tel./fax: +48 22 829 00 15

g.michalczyk@onet.pl

ks. Artur ŚWIEŻY SDB

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska
ul. Bałuckiego 8
30-318 Kraków

turystyka@episkopat.pl

Naczelny Kapelan Więziennictwa
Kościół katolicki
ks. Adam Jabłoński
e-mail: adam.jablonski@sw.gov.pl

Biuro Naczelnego Kapelana Więziennictwa
Centralny Zarząd Służby Więziennej
o. dr Jan Dezyderiusz Pol, prof. SWWS
e-mail: jan.pol@sw.gov.pl
tel. 22 640 83 14
fax: 22 640 83 15


Duszpasterstwo więzienne zajmuje się pełnieniem posługi religijnej w aresztach śledczych, zakładach karnych i oddziałach zewnętrznych. Praca duszpastersko-penitencjarna z osobami pozbawionymi wolności polega na wsparciu w odkrywaniu przez osadzonych potrzeby świadomego kształtowania postawy religijnej, która uzupełnia właściwą postawę ludzką – osobistą i społeczną.

W większości zakładów penitencjarnych znajdują się kaplice, które umożliwiają właściwe praktykowanie i przeżywanie religijności. Osiąganiu celów duszpasterstwa więziennego służą: sprawowanie sakramentów, spotkania i rozmowy indywidualne kapelanów i świeckich wolontariuszy z osadzonymi, różne formy zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz wsparcie oddziaływań terapeutycznych. Organizując wymienione formy pracy z osadzonymi, ksiądz kapelan ściśle współpracuje z działem penitencjarnym jednostki. Od 2018 dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów św. Paweł Apostoł jest patronem polskiej Służby Więziennej. Decyzja ta zobowiązuje kapelanów więziennych do objęcia swoją posługą pastoralną również funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

ks. Paweł DUBOWIK

ul. Gierczak 2
48-300 Nysa

pdubowik@wp.pl
www.sychar.org


Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys.

Współpracując z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Wspólnota stara się pomagać małżonkom przeżywającym trudności przez: wzajemną modlitwę, spotkania w ramach Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej (znajdują się one w różnych parafiach w całym kraju i zagranicą, np. w Bonn i Chicago), organizowanie rekolekcji, organizowanie warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, prowadzenie stron internetowych, w tym internetowego Forum Pomocy oraz w różnych przedsięwzięciach ewangelizacyjnych, np. udział w programach radiowych i telewizyjnych i realizację własnych nagrań. Zadaniem duszpasterstwa krajowego jest koordynowanie tych działań.

ks. Waldemar WOŹNIAK

ul. Przyszkole 2
93-549 Łódź

tel.: 42 684 91 30

valvoz@neostrada.pl


Zadaniem Duszpasterstwa Krajowego Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich jest animowanie oddziaływań duszpasterskich w izolacyjnym środowisku młodzieży przestępczej i niedostosowanej społecznie, wykolejonej w znaczeniu obyczajowym i prawnym, a zarazem animowanie katechezy w szkołach będących częścią zakładów poprawczych, jak i schronisk dla nieletnich. Duszpasterstwo Krajowe poleca kapelanom i organizuje konferencje z zakresu resocjalizacji i psychoprofilaktyki. Duszpasterstwo Krajowe współpracuje m.in. z Katedrą Psychologii Sądowej i Penitencjarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, inicjując badania psychologiczne wśród młodzieży zakładowej, m.in. w celu modyfikowania oddziaływań pastoralnych.

ks. Jan KLESZCZ

ul. Biegła 3
52-115 Wrocław-Brochów

tel.: +48 71 343 35 21

ks.jan.kleszcz@archidiecezja.wroc.pl

Moderatorzy

ks. Mieczysław PIOTROWSKI TChr

ul. Panny Maryi 4
60-962 Poznań

tel.: 61 647 26 86

m.piotrowski@milujciesie.org.pl

ks. Jacek GANCAREK

ul. Królowej Jadwigi 9
42-300 Wyszków

jacyk@go2.pl

ks. Marek SĘDEK

ul. Ks. F. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko n. Dunajcem

tel.: +48 18 262 32 35

msedek@oaza.pl


Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.
Ruch Światło-Życie poza Polską rozwija się w następujących krajach: Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy, Białoruś, Litwa, Rosja, Mołdawia, Austria, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Luksemburg, Grecja, Włochy, Turkmenistan, Pakistan, Chiny, Kenia, Brazylia, USA, Kanada, Filipiny, Australia.
Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.
Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w 1954 roku. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

ks. Tomasz OPALIŃSKI

ul. Przasnyska 55
13-113 Janowo

t.opalinski@gmail.com

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Rola kapłana jako moderatora – na każdym poziomie: kręgu, rejonu, diecezji czy kraju – to według założyciela ks. Franciszka Blachnickiego „leży (…) na płaszczyźnie kierownictwa duchowego i jest rolą doradcy duchowego”.

Poprzednicy

 • Ks. Marek BOROWSKI SAC

ks. Dariusz KOWALCZYK

ul. Hozjusza 2
01-565 Warszawa

tel.: 22 839 45 72 (kancelaria)

kontakt@popieluszko.net.pl

Asystenci

ks. Andrzej LUBOWICKI

ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa

a.lubowicki@ksm.org.pl
www.ksm.org.pl


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich. Działa na terenie całej Polski w sposób zorganizowany, stały i trwały, podejmując określone zadania i działania, tak w Kościele (parafii), jak i w świecie (środowisku). Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, które ma objąć całego człowieka, jego osobowość, tzn. sferę ducha, intelektu, charakteru, uczuć oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

o. Emilio de CARDENAS SM

Federacja Sodalicji Mariańskich
ul. Ogrodowa 3A
00-893 Warszawa

tel.: 22 620 36 58

chaminade@post.pl
www.sodalicja.pl

ks. Henryk SKOROWSKI SDB

ul. Baczyńskiego 1A
05-092 Łomianki

skorowski@uksw.edu.pl
www.regionalizmpolski.pl


Główne zadania Duszpasterstwa Krajowego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP to: utrwalanie i umacnianie światopoglądu i wiary chrześcijańskiej regionalistów poprzez uczestnictwo w Mszach św. i przekazywaniu treści religijnych podczas zjazdów i konferencji. Kształtowanie i pogłębianie duchowości chrześcijańskiej poprzez kontakt ze sztuką sakralną, muzyką i innymi działaniami artystycznymi związanymi z życiem Kościoła. Pielęgnowanie tradycji religijno-patriotycznych i ich eksponowanie w programowej działalności stowarzyszeń. Współdziałanie ze środowiskami lokalnymi w procesach wychowawczych. Troska o ochronę zabytków sakralnych, ożywianie obrzędowości ludowej, folkloru i kulturowego dziedzictwa narodu.

ks. Andrzej OFFMAŃSKI

ul. Księcia Barnima Wielkiego III 22a
71-437 Szczecin

tel.: 91 423 88 14

aoffman@um.szczecin.pl
www.katechetycy.pl

o. Robert KRAWIEC OFMCap


Asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio wspiera i współorganizuje wspólne inicjatywy apostolskie i formacyjne grup na poziomie ogólnopolskim i diecezjalnym; odwiedza poszczególne Grupy Modlitwy; utrzymuje kontakt z asystentami diecezjalnymi i wspiera ich działania; utrzymuje kontakt z Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo.

ks. Dariusz WTECKI

ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa

asystent@civitaschristiana.pl
www.civitaschristiana.pl


Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich. Celem Stowarzyszenia jest „kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata”, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, a w szczególności: 1. ochrona życia i godności człowieka i rodziny oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, 2. przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa, 3. kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.
Głównymi zadaniami Duszpasterstwa Krajowego prowadzonego przez Asystentów Kościelnych ustanowionych przez poszczególnych Biskupów Diecezjalnych, a koordynowanego przez Asystenta Krajowego jest: prowadzenie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek i innych form pracy duszpasterskiej, wspieranie pracy formacyjnej i edukacyjnej w Stowarzyszeniu, między innymi przez udział w pracach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej, stała współpraca z władzami Stowarzyszenia przy tworzeniu programu pracy i jego realizacji, stała pomoc w budowaniu wspólnotowych więzi zgodnie z wezwaniem Błogosławionego Jana Pawła II „Budujcie Civitas Christiana”.

Kapelani

ks. Sylwester DZIEDZIC

ul. Długa 2
33-131 Bobrowniki Wielkie

kapelan.krajowy@pzlow.pl

ks. Wojciech JURKOWSKI SAC

ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa

wjurkowskisac@gmail.com


Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego zajmuje się koordynacją pracy duszpasterskiej prowadzonej w środowiskach harcerskich na terenie całej Polski. Współpracuje z księżmi kapelanami jednostek organizacyjnych ZHP i duszpasterzami środowiskowymi. Angażuje się w prace wychowawcze i programowe związane z wychowaniem duchowym i religijnym wśród harcerzy. Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięciach harcerskich i skautowych.

ks. Robert MOGIEŁKA

Parafia pw. św. Jacka
Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej
ul. Jana Pawła II 9
83-010 Straszyn

kapelan@zhr.pl
robert.mgielka@zhr.pl


Naczelny Kapelan ZHR kieruje pracą duszpasterską w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, przewodniczy Radzie Duszpasterskiej ZHR, współpracuje z władzami kościelnymi, utrzymuje kontakty z kapelanami innych organizacji harcerskich oraz kręgami kleryckimi.

Pozostali

ks.  Wojciech Bartoszek

ul. Warszawska 58
40-008 Katowice

tel./fax: +32 251 21 52

sekretariat@apchor.pl

 

ks. Grzegorz Wiśniewski

ul. ks. Piotra Skargi 46
44-273 Rybnik

grzegorz.wisniewski@katowicka.pl

ks. Zdzisław LEC

ul. Św. Idziego 4/6
50-328 Wrocław

z.lec@wp.pl
www.uak.com.pl


Unia Apostolska Kleru Najświętszego Serca Jezusa została założona w Paryżu jako Stowarzyszenie Kapłańskie przez ks. Wiktora Lebeurier, dnia 26 sierpnia 1862 r. i podobnie jak wtedy, po Rewolucji Francuskiej, tak i dziś, jest odpowiedzią na współczesną sytuację kapłanów, na ich potrzeby duchowe, duszpasterskie, psychiczne i materialne. Jest otwarta na wszystkich, którzy przyjęli Sakrament Święceń: biskupów, prezbiterów, diakonów. Celem działalności UAK jest braterska pomoc kapłanom w dążeniu do świętości i w rozwoju życia duchowego oraz w sprawach materialnych i duszpasterskich. Promuje życie wspólnotowe kapłanów (np. „Wieczerniki kapłańskie”), wzajemną odpowiedzialność i solidarność kapłańską, duchowość księdza diecezjalnego i duchowość diecezjalną.
Podstawową formą UAK jest Unia Diecezjalna, którą zakłada biskup z przynajmniej pięciu kapłanami. W diecezji UAK współdziała z wszystkimi strukturami stałej formacji księży.
Jesienią każdego roku UAK w Polsce przybywa z pielgrzymką na Jasną Górę i prowadzi rekolekcje dla kapłanów (nie tylko swoich członków) w duchu Unii. UAK posiada Statuty oraz Dyrektorium Krajowe. Zawołaniem UAK w Polsce jest: Omnia pro Sacratissimo Corde Jesu per Immaculatam Mariam.

ks. Maciej MAKUŁA SDB

ul. Korowodu 20
02-829 Warszawa

maciej.makula@tvp.pl

o. Adam ŻAK SJ

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

tel.: 12 629 33 00

a.zak@jezuici.pl
www.cod.ignatianum.edu.pl

ks. Janusz CZENCZEK

Kuria Diecezjalna w Gliwicach
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice skryt. pocz. 196

kancelaria@kuria.gliwice.pl


Koordynator Posługi Księży Egzorcystów w Polsce organizuje ogólnopolskie spotkania księży egzorcystów w celu szkolenia w posłudze, wymiany doświadczeń i umożliwienia współpracy między księżmi. Uczestniczy w przygotowaniu spotkań międzynarodowych. Reprezentuje grono księży egzorcystów na zewnątrz.

ks. Robert Romuald KUFEL

os. Kaszubskie 8
65-548 Zielona Góra

r.kufel@diecezjazg.pl

ks. Szymon DASZKIEWICZ 

ul. Filipińska 4
61-123 Poznań

szdaszkiewicz@o2.pl

ks. Stanisław SOJKA

ul. J. Piłsudskiego 6
33-100 Tarnów

tel.: 14 621 59 11

ssojka@poczta.onet.pl

ks. Henryk Witczyk

Katolicki Uniwersytet Lubelski
al. Racławickie 14
20-950 Lublin

henwit@kul.lublin.pl

ks. Marek Chmielewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski
al. Racławickie 14
20-950 Lublin

przewodniczacy@ptm.rel.pl
www.ptm.rel.pl

ks. Janusz WĘGRZECKI

ul. Krasińskiego 31a
01-784 Warszawa

tel.: 22 663 05 95

j.wegrzecki@wp.pl
www.legionmaryi.pl

Zadaniem ogólnopolskiego kierownika duchowego Legionu Maryi jest koordynacja prac rad wyższych Legionu Maryi w Polsce, zwłaszcza Regii Lublin i Komicjum Warszawa. Współpracuje on z opiekunem Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski, zwłaszcza w zakresie uzyskiwania zgody biskupów ordynariuszy na rozpoczęcie działalności Legionu Maryi w danej diecezji. Przewodniczenie kolegium redakcyjnemu „Biuletynu Legionu Maryi” – ogólnopolskiego kwartalnika formacyjnego dla członków LM oraz koordynacja planów wydawniczych. Koordynacja corocznej dwudniowej ogólnopolskiej pielgrzymki Legionu Maryi na Jasna Górę w drugi piątek (Apel Jasnogórski, całonocne czuwanie w Kaplicy Jasnogórskiej) i sobotę (Msza na Szczycie) września.

Informacje Episkopatu

Utworzenie kursu teologii powołań na Wydziale Teologicznym UKSW, tematyka zbliżających sie kongregacji powołań oraz Spotkanie Młodych Lednica 2000 – znalazły się wśród głównych tematów...

Niech Prymas Tysiąclecia będzie dla Kościoła w Polsce i świecie wzorem wierności Chrystusowi i Matce Najświętszej - powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów...

Tegoroczne Święto Dziękczynienia, z udziałem Episkopatu Polski, odbędzie się w niedzielę, 2 czerwca, pod hasłem "Dziękujemy za służbę człowiekowi". Głównym punktem obchodów będzie Msza...

1 czerwca, na Polach Lednickich, odbędzie się XXVIII Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod hasłem „Wracaj do domu”. Wydarzenie zostało objęte przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu...

W sposób szczególny dziękuję Bogu za pracę śp. Janusza Zimniaka na rzecz Konferencji Episkopatu Polski jako delegata ds. duszpasterstwa młodzieży uzależnionej, wiceprzewodniczącego Komisji Katechetycznej...

BRAK KOMENTARZY