26 listopada, w katedrze katowickiej, nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi, w imieniu papieża Franciszka, nałożył paliusz na ramiona abp. Adriana Józefa Galbasa SAC. Przyjmując paliusz, metropolita katowicki powiedział: „Chciałbym, aby wszyscy wierni naszej metropolii byli żywą i twórczą częścią Kościoła katolickiego”.

Mszy św., podczas której został nałożony abp. Galbasowi paliusz, przewodniczył i homilię wygłosił abp Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. „Kiedy słyszymy słowo król, jesteśmy skłonni myśleć o kimś, kto ma władzę nad innymi i korzyści dla siebie” – mówił abp Filipazzi. „Niestety, dość łatwo jest przenieść na Kościół ten ziemski i egoistyczny sposób postrzegania i sprawowania odpowiedzialności” – nawiązywał Nuncjusz Apostolski do przypadającej na ten dzień uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. „Niektórzy mogą myśleć, że abp Adrian zyskuje szerszą władzę nad ludźmi i rzeczami, podczas gdy w rzeczywistości stanowczo rozbrzmiewają słowa Jezusa kto by między wami chciałby stać się wielkim, niech będzie waszym sługą (Mt 20,26)” – zwrócił się do zgromadzonych w katedrze abp Filipazzi.

Nuncjusz apostolski podkreślił w homilii, że władza duszpasterza powinna być realizowana zgodnie z nauczaniem i za przykładem Jezusa Chrystusa. Cytując słowa papieża Franciszka, abp Filipazzi zaznaczył, że paliusz nie powinien być rozumiany jako insygnium ziemskiej władzy lub powód do chluby, lecz jako „znak, że pasterze żyją nie dla siebie, ale dla owiec; jest to znak, że aby posiadać życie, trzeba je stracić, dać je”. Uwypuklając symbolikę paliusza abp Filipazzi powiedział, że „paliusz jest utkany z wełny baranków, symbolizujących naszego cichego i pokornego Króla, który gładzi grzechy świata. Zatem Jezus Chrystus jest Królem wszechświata, ponieważ jest najwyższym Pasterzem, który zechciał uczynić z Siebie Baranka.”

Następnie Nuncjusz Apostolski wskazał na obecny w świecie kryzys autorytetu, który również we wspólnocie Kościoła nie zawsze jest właściwie rozumiany. „Z jednej strony mamy do czynienia z arogancją, która nie szanuje godności i wolności osób, a także nie działa według prawdy, sprawiedliwości i miłości. Z drugiej strony istnieje relatywizm, niedbałość, słabość i brak odwagi ze strony tych, którzy powinni sprawować władzę w różnych sferach i na różnych poziomach funkcjonowania Kościoła i świata” – mówił. Podkreślił natomiast, że „Boski autorytet zawsze ma na celu pełne dobro człowieka i jest całkowicie bezinteresowny”.


„Prośmy przede wszystkim o to, by władza w Kościele i społeczeństwie była coraz lepiej rozumiana i przeżywana” – mówił na zakończenie homilii abp Antonio Guido Filipazzi – „oto, co paliusz metropolity katowickiego powinien nam wszystkim przypominać: mieć władzę to nie znaczy ani panoszyć się, ani być uległym, ale pomagać wzrastać w prawdzie i miłości”.

Na zakończenie Mszy św., abp Adrian Józef Galbas SAC wyraził wdzięczność Panu Bogu za „Jego miłosierną miłość, za miłość Pasterza cierpliwego i pokornego, który zawsze nas prowadzi po właściwych ścieżkach (Ps 23,3)”.

Metropolita katowicki nawiązał do obchodzonej w tym roku uroczystości św. Piotra i Pawła, kiedy to z rąk papieża Franciszka otrzymał paliusz. „Po skończonej uroczystości w dzień Świętych Piotra i Pawła, papież Franciszek wręczył mi ten paliusz. Mając w tle słynną Pietę, łagodnie i z uśmiechem powiedział: nie bój się. To było jak przesłanie, zachęta, wsparcie i błogosławieństwo” – mówił abp Galbas. „Wiem jednak, że nie będę się bał tylko wtedy, gdy nie zwątpię w siłę Jego ramion, na których spoczywa moje życie i życie każdej i każdego z nas” – podkreślił metropolita katowicki.

Abp Galbas zaznaczył, że dzień nałożenia na niego paliusza jest wyrażeniem szczególnego związku z Kościołem, którego częścią jest metropolia katowicka. „Wyobrażam sobie, że istnieje jeden, wielki paliusz, który oplata cały Kościół. Paliusz, który łączy papieża z każdą metropolią, a poprzez nią z każdym biskupem, a poprzez niego z każdą i z każdym, kto jest w Kościele. W ten sposób wszyscy jesteśmy spleceni jedną wiarą, jedną nadzieją i jedną miłością. Jedną wspólnotą” – mówił metropolita katowicki. Na koniec wyraził chęć, aby „wszyscy wierni diecezji gliwickiej, opolskiej i archidiecezji katowickiej, czyli naszej metropolii zawsze byli żywą i twórczą częścią Kościoła katolickiego, by kochali Kościół miłością szczerą i czystą, by byli w jedności ze sobą i z papieżem”.

BP KEP

fot. Roman Koszowski/Foto Gość

Nałożenie paliusza metropolicie katowickiemu (Katowice, 26.11.2023 r.)
____________________________________________________________

Symbolika paliusza

Paliusz to wąski, biały pas zszyty w formie koła z sześcioma czarnymi krzyżykami, używany przez papieża i metropolitów podczas celebrowania Mszy św. Jest on znakiem jedności metropolitów z Następcą św. Piotra, a także władzy, jaką zgodnie z prawem metropolita pozostający w komunii z Kościołem Rzymu obejmuje w swojej metropolii.

Jest wykonany z wełny baranków błogosławionych przez papieża co roku we wspomnienie św. Agnieszki. „Baranek, który ofiarował wełnę na paliusz, jest symbolem Baranka Bożego, który wziął na siebie grzechy świata i złożył samego siebie w ofierze dla odkupienia ludzkości. Jako Baranek i Pasterz Chrystus nadal czuwa nad swoją owczarnią i powierza ją opiece tych, którzy sakramentalnie Go reprezentują. Biel wełny paliusza jest symbolem niewinności, a sześć krzyży ma oznaczać codzienną wierność Chrystusowi, która – jeśli to konieczne – nie cofa się nawet przed męczeństwem. Kto przywdziewa paliusz, winien zatem żyć w  szczególnej i  nieustannej komunii z  Chrystusem, której cechą jest czystość intencji i  czynów oraz ofiarna służba i świadectwo” – wyjaśniał przed laty Jan Paweł II.

Życiorys abp. Adriana Józefa Galbasa SAC

Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów). W latach 1987–1988 odbył nowicjat w Ząbkowicach Śl., a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w  Zakopanem, a  7 maja 1994 roku w  Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteratu. W latach 1994–1995 był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w  Łodzi. W  latach 1995–1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jednocześnie studiował w Wyższej Szkole Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL. W 1998 roku został prefektem alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Funkcję tę sprawował do 2002 roku. Następnie, w latach 2002–2005, piastował urząd radcy w  Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach 2002–2003 był sekretarzem ds. apostolstwa w Częstochowie. W  2003 roku został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu i był nim do 2011 roku. Jednocześnie w latach 2008–2011 roku pełnił po raz kolejny funkcję radcy w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu.

W  2012 roku uzyskał tytuł doktora teologii w  zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie. W  latach 2011–2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

12 grudnia 2019 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 roku w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku. Głównym konsekratorem był biskup ełcki Jerzy Mazur, a współkonsekratorami byli : abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

W diecezji ełckiej pełnił funkcje m.in.: Wikariusza Generalnego, przewodniczącego Komisji ds. Architektury i Sztuki, moderatora Kurii Biskupiej oraz odpowiadał za formację stałą kapłanów z młodszych roczników święceń.

4 grudnia 2021 roku został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej. Od  31 maja 2023 roku jest Arcybiskupem Metropolitą Katowickim. Uroczysty ingres do katowickiej katedry pw. Chrystusa Króla odbył się 17 czerwca 2023 roku.

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, jest też członkiem Komisji ds. Polonii, delegatem KEP dla Ruchu Szensztackiego oraz delegatem ds. Apostolstwa Świeckich. Jako jeden z pięciu przedstawicieli Episkopatu Polski uczestniczył w rzymskim etapie Synodu o synodalności.

24 października 2023 roku papież Franciszek mianował abp. Adriana Galbasa administratorem apostolskim sede vacante diecezji sosnowieckiej.

archidiecezjakatowicka.pl