„Święty Józefie oświecaj drogę Kościoła Włocławskiego, którego jesteś Patronem, aby w ciemne zaułki współczesnego świata mógł zanieść blask prawdy o Bogu w Trójcy Jedynym” – powiedział w homilii podczas uroczystej Mszy św. połączonej z ingresem do Bazyliki Katedralnej we Włocławku bp Krzysztof Wętkowski. W sobotę 19 czerwca br. nowy biskup włocławski liturgicznie zainaugurował posługę w Diecezji Włocławskiej. Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej, mianowany 27 kwietnia br. przez Ojca Świętego Franciszka 77. biskupem włocławskim, kanonicznie objął obowiązki biskupa diecezjalnego 7 czerwca.

W uroczystości wzięło udział kilkunastu biskupów z abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce na czele, abp. Wojciechem Polakiem, metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski, abp. Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, przewodniczącym KEP. Obecny był także abp senior Henryk Muszyński, niegdyś biskup włocławski, którego trzecim następcą na stolicy włocławskiej jest bp Wętkowski. Na uroczystości byli także biskupi seniorzy włocławscy Wiesław Mering i Stanisław Gębicki oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowni i świeccy z diecezji włocławskiej i spoza niej.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 11 procesją z seminarium duchownego. Nowy biskup włocławski został powitany w drzwiach katedry przez Kapitułę Bazyliki Katedralnej. Po uroczystym wejściu (ingresie) do katedry włocławskiej liturgię rozpoczął Nuncjusz Apostolski. Następnie została ukazana i odczytana bulla nominacyjna papieża Franciszka. Ks. prał. Roman Walczak z nuncjatury apostolskiej w Rzymie odczytał m.in. te słowa papieskiego dokumentu: „Tak więc teraz kierujemy naszą uwagę na sławną wspólnotę Włocławską, z troską, by nie była pozbawiona Biskupa po zrzeczeniu się zarządzania nią przez Czcigodnego Brata Wiesława Alojzego Meringa. A ponieważ ty, Czcigodny Bracie, wypełniałeś z widoczną starannością obowiązki biskupie we wspólnocie Gnieźnieńskiej, jesteśmy przekonani, że odznaczając się roztropnością i znajomością prowadzenia spraw, szczególnie w zakresie prawa kanonicznego, możesz podjąć to bardziej odpowiedzialne zadanie”.

Słowo zabrał też dotychczasowy biskup włocławski Wiesław Mering, który podkreślił historyczność chwili w dziejach Kościoła Włocławskiego. Zapewnił bp. Wętkowskiego o obecności, gotowości pomocy i modlitwie, którą nowy pasterz diecezji będzie otoczony.

Ustępujący na urzędzie biskup przekazał pastorał Arcybiskupowi Nuncjuszowi; ten z kolei – na znak władzy pasterskiej – wręczył go bp. Wętkowskiemu. Jest to pastorał z figurą św. Józefa (patrona diecezji) – dar Kapituły Bazyliki Katedralnej dla nowego biskupa. W liturgii użyty został również formularz Mszy św. o św. Józefie. Bp Wętkowski zajął miejsce na katedrze biskupów włocławskich i dalej przewodniczył liturgii. Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli wyrazy szacunku swojemu nowemu pasterzowi. W imieniu duchowieństwa diecezji nowego biskupa włocławskiego powitał ojciec duchowny diecezji ks. prał. Tomasz Michalski.

Homilię wygłosił bp Krzysztof Wętkowski. Wychodząc od czytań mszalnych podjął refleksję nad postacią św. Józefa, którego Ewangelia ukazuje jako „Sługę Chrystusa i Sługę zbawienia” zauważając, że „sam Bóg wkracza z niezwykłymi zamiarami w życie skromnego człowieka, cieśli, (…) aby zrozumiał tajemnicę macierzyństwa Maryi”. Święty Józef odpowiada zawsze Bogu czynem i w milczeniu jest posłuszny. „Możemy domyślać się, że Boża interwencja kosztowała go wiele cierpienia, a choć nie była przez niego w pełni rozumiana, mimo to była zawsze ulegle przyjmowana i realizowana przez czynny udział. W ten sposób w Józefie zabłysła wiara człowieka cichego, czystego i posłusznego” – zaznaczył biskup włocławski podkreślając, że „można mówić tutaj o wzorze do naśladowania, o przykładzie realizowania powszechnego powołania do świętości”.

Bp Wętkowski zatrzymał się nad tajemnica Bożego wybrania stwierdzając, że Bóg powierzył opiekę nad Świętą Rodziną jedynemu w niej grzesznikowi, doskonałych – mniej doskonałemu. Kaznodzieja przywołał przy tym myśl kard. Ratzingera, który odwołując się do starożytnej ikonografii nazwał św. Józefa arcykapłanem, a Maryję – żywym Kościołem. „Józef stanowi obraz biskupa, któremu powierzona jest Panna Młoda; nie do jego dyspozycji, lecz jego opiece. Jak sprawuje tę opiekę? Dyskretnie, z pokorą, w milczeniu, poprzez nieustanną obecność. Nieustannie słucha Boga, jest otwarty na Jego znaki, gotowy wypełniać, nie swój, ale Boży plan” – powiedział w homilii Pasterz Kościoła Włocławskiego. A nawiązując od wiary św. Józefa dodał: „Także my dzisiaj w obecnym czasie, gdy w życiu świata i Kościoła niebo wydaje się być szare i granatowe musimy nie tylko dostrzec światło nadziei, ale sami musimy dawać nadzieję. Nadzieja nasza zbudowana jest na skale, którą jest Bóg”.

W dalszej części swojego rozważania na Słowem Bożym bp Wętkowski dostrzegł cechy, jakie Ewangelia i Tradycja Kościoła przypisuje św. Józefowi, a które zebrane są w Litanii do Św. Józefa: Józef milczący, Józef najroztropniejszy, Józef najsprawiedliwszy, Wzór pracujących, Opiekun Kościoła Świętego.

Zauważył, że w dzisiejszym świecie jest zbyt wiele pustych słów i trującego jadu: „pokusa jest wielka, bo dzisiaj technicznie wszystko jest proste, a przede wszystkim najczęściej całkowicie anonimowe. Tymczasem, tak niemodne milczenie jest oznaką pokory, czyli dojrzałości duchowej i wymaga wiele odwagi”. Milczenie jest także znakiem roztropności. „Żyjemy w czasach przegadanych. Wielu ma receptę na wszystko. Proste rozwiązania dla trudnych i skomplikowanych spraw. Tymczasem człowiek roztropny widzi zło, ale za nim nie idzie. Rozważa co jest wolą Bożą i za nią pójdzie. Roztropność to rozważanie z Bogiem swoich decyzji” – podkreślił bp Wętkowski.

Mówiąc o sprawiedliwości św. Józefa kaznodzieja przekonywał, że „sprawiedliwy jest ten, kto się modli, kto żyje wiarą i stara się czynić dobro w każdej sytuacji życiowej. Wiara karmiąca się modlitwą to najcenniejszy dar, jaki przekazuje nam św. Józef”.

Codziennym wyrazem miłości i uświęcenia św. Józefa stała się praca. Ona go uświęciła, gdyż „wykonywał ją rzetelnie, nie żądał za nią wygórowanych cen, wypełniał ją cicho i pokornie, jako zleconą sobie od Boga misję na ziemi. Taki powinien być styl pracy każdego chrześcijanina” – mówił bp Wętkowski.

Biskup Włocławski zaznaczył, ze przykład św. Józefa jest dla wszystkich „zachętą do wypełniania z wiernością, prostotą i pokorą zadania, które nam wyznaczyła Opatrzność. Dla małżonków i rodzin, aby potrafili doceniać piękno prostego i pracowitego życia i tak wychowali swoje dzieci. Kapłanom, którzy są ojcami dla wspólnot kościelnych, niech wyjednuje, aby kochali Kościół czułą i ofiarną miłością. Osobom zakonnym niech pomaga wiernie i z radością żyć według rad ewangelicznych”.

Swoją homilię bp Wętkowski zakończył wezwaniem do świętego patrona: „Święty Józefie, w tych trudnych czasach strzeż naszej wspólnoty wiary, którą Jezus Chrystus zechciał uczynić wspólnotą swoich braci i sióstr. Nie pozwól nam ulec pokusie zniechęcenia i oddal ducha tego świata, abyśmy pozostawali czytelnym znakiem sprzeciwu. Święty Józefie oświecaj drogę Kościoła Włocławskiego, którego jesteś Patronem, aby w ciemne zaułki współczesnego świata mógł zanieść blask prawdy o grzechu i łasce, o śmierci i życiu, o sprawiedliwości i miłosierdziu, o Bogu, który w Trójcy Świętej Jedyny żyje i króluje na wieki wieków”.

Po Komunii Świętej wspólnota zebrana w katedrze włocławskiej wyśpiewała uroczyste Te Deum.

Na zakończenie liturgii głos zabrał abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski, który jako przedstawiciel papieża w Polsce pozdrowił uczestników uroczystości. Podziękował bp. Wiesławowi Meringowi za ponad osiemnastoletnią pracę w diecezji. Zwracając się do bp. Wętkowskiego zauważył, że jego biskupie zawołanie „Trwajcie mocno w wierze” jest aktualne w obecnych czasach. Życzył opieki świętych patronów w wypełnianiu posługi biskupiej.

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki pozdrowił nowego biskupa włocławskiego w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, ale także jako jego dawny seminaryjny profesor. Zauważył, że przychodzi on do diecezji włocławskiej, z której wyszedł Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński, idąc po śladach swoich poprzedników, kontynuując ich dziedzictwo. Przypomniał, że istnieje wielowiekowa wymiana darów w granicach metropolii gnieźnieńskiej, której częścią stał się bp Wętkowski: z Gniezna biskupi przychodzili na stolicę włocławską, ale też z Włocławka wielu biskupów przechodziło do Gniezna. Wyraził też życzenie dalszego zaangażowania bp. Wętkowskiego w gremiach KEP.

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski i metropolita gnieźnieński wyraził wdzięczność papieżowi Franciszkowi za posłanie bp. Wętkowskiego „do Kościoła Włocławskiego, który jest częścią Metropolii Gnieźnieńskiej. Długie lata naszej braterskiej znajomości i serdecznej kapłańskiej przyjaźni, a także współpracy, każą mi wypowiedzieć wdzięczność Panu Bogu za Ciebie, za Twoje życie i kapłańską posługę, którymi naznaczyłeś przez te wszystkie minione lata nasz Świętowojciechowy Kościół”. Ciesząc się objęciem Diecezji Włocławskiej życzył jej nowemu biskupowi „łask i darów Bożych, aby wierny swemu bogatemu dziedzictwu, z nową mocą i siłą, podejmując wyzwania i zadania, które są przed nim, zawierzając Bogu i Dziewicy Niepokalanej, Wniebowziętej Patronce tej katedralnej świątyni, a także przyzywając wstawiennictwa świętych patronów włocławskiej diecezji, Józefa i Bogumiła, wiernie odpowiadał Bogu i głosił Jego miłość do wszystkich ludzi”.

Na zakończenie liturgii bp Wętkowski podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości. Zwracając się do kapłanów swojej diecezji powiedział: „Dziękuję wam za troskę o Kościół Włocławski, który tak głęboko kochacie. Daje się odczuć żarliwe pragnienie wielu z was coraz głębszego poczucia jedności i solidarności. (…) Wpatrujmy się w przykład błogosławionych kapłanów naszej diecezji, a szczególnie w syna kościoła włocławskiego kard. Stefana Wyszyńskiego, który w tej katedrze przyjmował święcenia kapłańskie”. Podziękował także osobom konsekrowanym przypominając, że „z tej ziemi wyszli święci czczeni w Kościele Powszechnym na całym świecie: Zakonnica św. Faustyna i Zakonnik św. Maksymilian Kolbe”.

Dziękując wiernym świeckim za modlitwę biskup włocławski powiedział: „I ja się modlę, aby nasz Pan błogosławił rodziny naszej diecezji, dał nam łaskę do odnowienia życia rodzinnego. Bądźmy wspólnotą, która szanuje starszych, pomoże tym w kwiecie wieku, ale też zatroszczy się i przyjmie młodzież, dzisiaj często zagubioną, zniechęconą i niestety zgorszoną. Módlmy się i czyńmy wszystko, aby wspierać jedność wiary, która uwiarygodnia nasze ewangeliczne świadectwo”.

W uroczystości wzięło udział wielu oficjalnych gości. Do katedry włocławskiej przyjechali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentujących trzy województwa, na terenie których rozciąga się diecezja włocławska: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i łódzkie; władze miasta Włocławka, powiatu oraz gminy. Prezydenta Andrzeja Dudę reprezentował minister Błażej Spychalski z kancelarii Prezydenta RP. W ingresie wzięła udział Kapituła Bazyliki Katedralnej we Włocławku oraz Kapituła Prymasowska z Gniezna, jak również zaproszeni kapłani – goście z archidiecezji gnieźnieńskiej i księża diecezji włocławskiej, rodzina i goście bp. Wętkowskiego, osoby konsekrowane i wierni świeccy.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Bazyliki Katedralnej we Włocławku. Uroczystość transmitowała TV Trwam.

Za: www.diecezja.wloclawek.pl

 Zob. też: Galeria zdjęć