Dekret odnośnie do recognitio w sprawie nowych sum związanych z alienacją dóbr kościelnych

07-02-2007

Warszawa, dnia 7 lutego 2007 r.

4179

SEP- 1.5.2.6-4

Warszawa, dnia 7 lutego 2007 r.

 

Eminencjo/Ekscelencjo,
w nawiązaniu do ustaleń oraz przeprowadzonego głosowania na 337. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, 18-19 października 2006 r.) zgodnie z kan. 1292 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedkładamy w załączeniu kopię dekretu Kongregacji ds. Biskupów (Prot. N 901/84) zawierającego recognitio decyzji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nowych sum (minimalnej i maksymalnej) w związku z alienacją dóbr kościelnych.
Zgodnie z kan. 455 § 3-4 Kodeksu Prawa Kanonicznego dekret wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2007 r. Minimalną sumą alienacji jest: 100.000 € (sto tysięcy euro), maksymalną sumą: 1.000.000 € (jeden milion euro).

 

+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

+ Piotr Libera
Sekretarz Generalny KEP

Do wiadomości: wszyscy biskupi diecezjalni
Załącznik do listu: kopia dekretu Kongregacji ds. Biskupów Prot. N 901/84 z dn. 5.12.2006 r.

***

Congregatio pro Episcopis
POLONIAE
De Conferentiae Episcoporum decreti generalis recognitione

DECRETUM

 

Exc.mus P.D. Joseph Michalik, Conferentiae Episcoporum Poloniae Praeses, ipsius Conferentiae nomine, ab Apostolica Sede postulavit ut summa maxima et summa minima bonorum alienandorum (can. 1292 § l, Codicis luris Canonici), a conventu plenario Conferentiae ad normam iuris adprobatae, rite recognoscerentur.

Congregatio pro Episcopis, vi facultatum sibi articulo 82 Constitutionis Apostolicae „Pastor Bonus” tributarum et collatis consiliis cum Congregatione pro Clericis, propositas summas ratas habet, id est:
– € l .000.000 summam maximam
– € 100.000 summam minimam.

Quapropter, eadem norma, modis ac temporibus ab ipsa Conferentia statutis, promulgari poterit.

 

+ Giovanni Battista Card. Re
Prefectus

+ Francesco Monterisi
secretarius

 

Datum Romae ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 5 mensis Decembris anno 2006.