W czwartek, 17 października 2019 roku, w klasztorze Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej w Warszawie, miało miejsce spotkanie delegatów Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Zadaniem delegatów KWPZM ds. zakonów męskich w poszczególnych diecezjach, we współpracy z delegatem biskupa i siostrą referentką, jest lepsza integracja męskich wspólnot życia konsekrowanego w diecezjach, zarówno w kwestiach duszpasterstwa, jak i formacji permanentnej oraz budowania wspólnoty międzyzakonnej, a także dobrej współpracy zakonników z biskupami diecezjalnymi w danym Kościele lokalnym.

Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami delegatów z poprzednich lat, od 2019 roku redagowany jest specjalny numer „Biuletynu Tygodniowego CIZ” dotyczący ich posługi, służący wymianie doświadczeń oraz promowaniu inicjatyw, które sprawdziły się w innych diecezjach w kwestii animowania męskich wspólnot życia konsekrowanego.

Struktura poszczególnych wspólnot zakonnych w ramach posługi delegatów przedstawia się w sposób następujący: Franciszkanie Konwentualni (6), Franciszkanie OFM (5), Salezjanie (4), Redemptoryści (3), a także po dwóch: Marianie, Kapucyni oraz Pallotyni. Po jednym delegacie natomiast mają: Chrystusowcy, Dominikanie, Duchacze, Filipini, Jezuici, Kanonicy Regularni, Księża Misjonarze, Michalici, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Orioniści, Pasjoniści, Paulini, Saletyni, Sercanie, Sercanie Biali, Werbiści, Zmartwychwstańcy. Biskup Polowy WP powołał też swojego delegata ds. życia konsekrowanego, którym jest również zakonnik: Salwatorianin.

Obecnie 3 delegatów pełni posługę wikariuszy biskupich ds. życia konsekrowanego (Archidiecezja Gdańska oraz diecezje: Bielsko-Żywiecka, Gdańska, Opolska), 2 posługę dyrektora wydziałów ds. życia konsekrowanego (Archidiecezje: Szczecińsko-Kamieńska: Łódzka – trwa proces powoływania delegata) a 6 posługę referentów zakonnych lub delegatów biskupa ds. zakonów męskich (Archidiecezja Poznańska oraz diecezje: Elbląska, Łowicka, Sandomierska, Świdnicka, Wrocławska).

Spotkania formacyjne delegatów odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku w Warszawie, jedno na wiosnę a drugie w przeddzień spotkania osób odpowiedzialnych za życie konsekrowane w diecezjach (wikariuszy biskupich, dyrektorów wydziałów, sióstr referentek, delegatów KWPZM) organizowanego przez Komisje KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w SKEP.

Tym razem na spotkaniu delegaci pochylają się nad dwoma tematami. Pierwszym z nich jest wystąpienie „Delegat KWPZM jako łącznik pomiędzy męskimi wspólnotami życia konsekrowanego a diecezją/biskupem oraz jego rola w inicjatywach regionalnych” (o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy KWPZM i delegat ds. zakonów męskich w Archidiecezji Warszawskiej) a drugim „Zaangażowanie delegata KWPZM w szersze promowanie charyzmatów zakonnych na forum diecezji” (bp Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji EP ds. IŻKiSŻA). Po każdej z prezentacji tematycznych przewidziana została dyskusja, aby zaproponować praktyczne rozwiązania dla posługi delegatów w diecezjach.

W ramach spotkania zawsze są przekazane delegatom bieżące informacje z sekretariatu KWPZM przydatne w ich posłudze. Wcześniej przewodniczący KWPZM o. dr Janusz Sok CSsR skierował do delegatów specjalny list, wskazując na najważniejsze cele w latach 2019-2022. Są to: budowanie dobrej współpracy z biskupem i prezbiterium diecezjalnym, współpraca z osobami odpowiedzialnymi za życie konsekrowane w diecezji, większe zaangażowanie męskich wspólnot życia konsekrowanego w Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony w diecezjach oraz organizacja rocznego spotkania przełożonych męskich wspólnot zakonnych z biskupem diecezjalnym, a także animowanie pomocy w formacji stałej zakonników.

Posługa delegata została powołana do życia przy okazji Roku Życia Konsekrowanego (2014/2016). Ze względu na pozytywny odbiór została wprowadzona na stałe. Stolica Apostolska, zatwierdzając 28 maja 2016 roku „Statut KWPZM w Polsce”, zatwierdziła także struktury regionalne w postaci delegatów w diecezjach.

Oprac. o. R. Wawrzeniecki OMI/ KWPZM

Ze „Statut KWPZM” o delegatach:

 1. OBECNOŚĆ W KOŚCIOŁACH LOKALNYCH (STRUKTURY REGIONALNE)

Art. 22

Ustanowienie i cele struktur regionalnych

 1. Konferencja może ustanawiać na obszarze diecezji struktury regionalne. Celem ich istnienia jest budowanie braterskiej współpracy między domami zakonnymi istniejącymi na terenie diecezji oraz wypracowanie zasad współdziałania wspólnot życia konsekrowanego z biskupem diecezjalnym w ramach Kościoła lokalnego dla dobra Ludu Bożego.
 2. Szczególnym zadaniem struktur regionalnych powinna być troska o formację stałą zakonników. Dlatego należy promować współpracę w zakresie wymiany spowiedników, prowadzenia dni skupienia, pomocy wzajemnej przy organizacji rekolekcji zakonnych a także niezbędnej pomocy duchowej i psychologicznej dla zakonników przeżywających sytuacje kryzysowe.
 3. W ramach struktur regionalnych należy wypracowywać stałe kalendarium różnego typu wydarzeń na terenie diecezji, które promują życie konsekrowane, a w szczególności mogą pomóc w pozyskiwaniu nowych powołań (zarówno męskich, jak i żeńskich).

Art. 23

Powołanie delegata w diecezjach

 1. Do organizacji tych struktur oraz bieżącego ich moderowania powołany jest delegat KWPZM w diecezji, mianowany poprzez przewodniczącego KWPZM za zgodą Konsulty na trzyletnią kadencję.
 2. Przed nominacją delegata przewodniczący KWPZM przeprowadzi konsultację z przełożonymi domów z terenu diecezji, a następnie zasięgnie opinii biskupa diecezjalnego.

Art. 24

Zadania delegata i sekretarza

 1. Do zadań delegata należy:
 1. zwoływanie i organizacja spotkań przełożonych domów zakonnych oraz przewodniczenie tym spotkaniom,
 2. stała współpraca z wikariuszem biskupim lub wydziałami ds. życia zakonnego, a także referentkami ds. żeńskich zgromadzeń,
 3. wykonywanie wytycznych statutu oraz decyzji zebrań plenarnych KWPZM i Konsulty w odniesieniu do funkcjonowania struktur regionalnych.
 4. utrzymywanie kontaktu z Sekretariatem Generalnym przez przekazywanie niezbędnych informacji, wysyłanie sugestii oraz propozycji.
 1. Delegat ustanawia sekretarza, do którego obowiązków należy:
 1. sporządzanie sprawozdań ze spotkań przełożonych domów zakonnych;
 2. prowadzenie dokumentacji struktury regionalnej w diecezji;
 3. przesyłanie do Sekretariatu Generalnego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności.

Art. 25

Spotkania przełożonych domów zakonnych

 1. Delegat przynajmniej raz w roku organizuje spotkanie przełożonych domów zakonnych diecezji. Na spotkanie zaprasza biskupa diecezjalnego i wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego.
 2. Celem tych spotkań ma być integracja męskich wspólnot życia konsekrowanego w diecezji wokół realizacji zadań przewidzianych dla struktur regionalnych w Art. 22 statutu.

 

Zdjęcie ilustracyjne: Archiwum/ Episkopat.pl

BRAK KOMENTARZY