Komunikat z 327. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

02-05-2004

Warszawa, 2 maja 2004 r.

1392

W dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2004 r. obradowała w Warszawie Konferencja Episkopatu Polski na 327. Zebraniu Plenarnym. Obradami kierował przewodniczący KEP arcybiskup Józef Michalik. Uczestniczyli w nich także Prymas Polski, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz 25. zaproszonych przedstawicieli innych Episkopatów.

Odbywane na przełomie kwietnia i maja zebrania Episkopatu Polski mają tradycyjnie charakter międzynarodowy. Uczestniczą w nich biskupi z różnych krajów. Tegoroczne obrady zbiegły się z historycznym momentem przyjęcia Polski i 9. innych państw do Unii Europejskiej. Wydarzenie to przypomina katolikom żyjącym w rozszerzonej Wspólnocie Europejskiej o odpowiedzialności za Kościół. Pogłębia także naszą świadomość potrzeby budowania duchowej jedności inspirowanej Ewangelią Jezusa Chrystusa. Obejmując troską przyszłość naszego kontynentu, zawierzamy się Bożej Opatrzności i apelujemy o harmonijną współpracę wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli.

1. Biskupi polscy oraz przedstawiciele katolików świeckich zdecydowanie podtrzymują wyrażane już wcześniej stanowisko, postulując potrzebę odwołania do Boga i uwzględnienia roli chrześcijaństwa w projekcie przyszłego Traktatu Konstytucyjnego. W sprawie tej skierowano też specjalny list do Premiera Irlandii, który to kraj przewodniczy obecnie Unii Europejskiej.

2. Na tym szczególnym etapie budowania nowej jedności naszego kontynentu, wyrazili z nami swą duchową więź biskupi z państw od wielu lat należących do Unii Europejskiej – z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec i Włoch, a także wstępujących wspólnie z nami do struktur unijnych – z Czech, Litwy, Łotwy, Słowenii, Słowacji i Węgier. Wyrazem jedności wiary i powszechności Kościoła był także udział w obradach przedstawicieli episkopatów Białorusi, Kazachstanu, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy.

3. Otwarcie europejskich granic oznacza także możliwość poszukiwania pracy poza Polską przez wielu naszych Rodaków. Dla duszpasterzy jest to nowa sytuacja wzywająca ich do jeszcze większej odpowiedzialności za Polaków na obczyźnie. 30 lat temu Episkopat Polski zwrócił się do wiernych, aby w dniu 3 maja w sposób szczególny modlili się w intencjach Polonii; w chwili obecnej modlitwy te są jeszcze bardziej potrzebne.

4. W pierwszym tygodniu maja obchodzone są dni modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Biskupi zwracają się z prośbą o żarliwą modlitwę zarówno za powołanych, jak i o nowe powołania do służby Bożej.

5. Episkopat wyraża głębokie zaniepokojenie podpisaną ostatnio ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zagraża ona trwałości instytucji małżeństwa i rodziny, zachęcając pośrednio ze względów materialnych do rozwodów, separacji, konkubinatu, niezawierania małżeństw, a w konsekwencji do samotnego wychowywania dzieci. Biskupi wystosowali do kompetentnych władz państwowych pismo domagające się nowelizacji tej ustawy, by zagwarantować respektowanie praw dziecka do wychowania w pełnej rodzinie. Słuszne zatroskanie o osoby dotknięte ubóstwem nie może prowadzić do ustanawiania praw godzących w rodzinę.

6. Kończąc obrady w Warszawie a przed udaniem się na Jasną Górę biskupi zjednoczyli się z wiernymi we wspólnocie Eucharystii sprawowanej na Polach Wilanowskich pod przewodnictwem kard. Edwarda Egana, arcybiskupa Nowego Jorku.

Rozpoczynając miesiąc maj, biskupi powierzają Bogu przez wstawiennictwo Maryi Królowej Polski wszystkie sprawy naszej Ojczyzny i wspólnoty europejskiej.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni

na 327. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu PolskiWarszawa, 2 maja 2004 r.