Komunikat z 343. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

06-03-2008

Warszawa, 6 marca 2008 r.

1378

W dniach 5 i 6 marca 2008 r. odbyło się w Warszawie 343. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji abp Józef Michalik, a w ich części brał udział Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele episkopatów 11 krajów: Anglii i Walii, Białorusi, Chorwacji, Francji, Kazachstanu, Niemiec, Serbii, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Włoch. Wieczorem pierwszego dnia zebrania odbył się w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej w Warszawie koncert jubileuszowy dedykowany Księdzu Prymasowi Józefowi Glempowi z okazji 25. rocznicy Jego kardynalatu. Uroczystość odbyła się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej, członków Episkopatu Polski, biskupów gości oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli Warszawy i archidiecezji warszawskiej.

1. Uczestniczący w zebraniu kard. Cormac-Murphy O’Connor, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Anglii i Walii zaproponował powołanie dwustronnego zespołu, którego celem byłoby wypracowanie struktur odpowiadających aktualnym nabrzmiałym wyzwaniom duszpasterskim. Podobne problemy, choć w różnej skali, występują również w innych krajach świata. Konferencja Episkopatu Polski wybrała nowego delegata ds. duszpasterstwa emigracji polskiej biskupa radomskiego Zygmunta Zimowskiego i powierzyła Mu troskę o nawiązanie kontaktów z konferencjami episkopatów innych krajów oraz wypracowywanie nowych form w duszpasterstwie Polaków przebywających za granicą. Równocześnie biskupi wyrazili wdzięczność bp. Ryszardowi Karpińskiemu za jego dotychczasową ofiarną pracę na rzecz duszpasterstwa Polonii.

2. Konferencja Episkopatu Polski solidaryzuje się z inicjatywami Stolicy Apostolskiej, służącymi ochronie ludzkiego życia od chwili poczęcia.

3. Biskupi przyjęli sprawozdanie współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu, abp. Sławoja Leszka Głódzia i wyrazili nadzieję, że ustalone zasady współdziałania Kościoła i Państwa będą respektowane, a podejmowane problemy znajdą właściwe rozwiązanie. Dotyczy to przede wszystkim długofalowej i skutecznej polityki prorodzinnej państwa, uporządkowania problemów prawnych bioetycznych, ale także rozwiązań dotyczących nauki religii w szkole w kwestiach matury i wliczania oceny z nauki religii do średniej ocen.

4. Z innych ważnych zagadnień społecznych biskupi wskazali na alarmującą sytuację demograficzną skutkującą luką pokoleniową i niebezpieczeństwem załamania się systemu emerytalnego. Wśród niepokojących zjawisk wymienili obserwowany spadek zaufania społecznego spowodowany w znacznej mierze odejściem w polityce od zasad etycznych, wśród których pierwsze miejsce powinno zajmować zatroskanie o budowę dobra wspólnego. Właśnie w imię dobra wspólnego i przyszłości Polski należy podjąć reformy w tak ważnych dziedzinach życia społecznego i narodowego jak: służba zdrowia, system emerytalny, edukacja i wymiar sprawiedliwości oraz wyjąć je spod bieżących jałowych sporów partyjnych, tym bardziej, że sprawy te przekraczają granice jednej kadencji parlamentarnej.

5. Biskupi podkreślili znaczenie mediów publicznych dla kultury i zachowania tożsamości Polaków. Stanowią one wysokiej rangi dobro narodowe. Dlatego powinny być zachowane i chronione.

6. Konferencja Episkopatu Polski przyjęła dokument programowy poświęcony duszpasterstwu młodzieży. Dla realizacji wskazań zawartych w dokumencie o młodzieży została utworzona Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży, której skład biskupi zatwierdzili.

7. Biskupi przyjęli tekst listu do kapłanów na Wielki Czwartek 2008 roku, nawiązując w ten sposób do wielkoczwartkowych listów Jana Pawła II do kapłanów. Przypomnieli jednocześnie, że w tym roku 16 października będzie obchodzona 30. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

8. Biskupi wysłuchali informacji o Centrum Bożej Opatrzności, w obrębie którego wznoszona jest Świątynia i prosząc o ofiarność wyrazili zgodę na tacę w kościołach wszystkich diecezji w Polsce w I niedzielę czerwca 2008 roku. Będzie to kolejny konkretny wkład wiernych w budowanie wotum Narodu.

Swoje obrady biskupi zakończyli życzeniem głębokiego i owocnego przeżycia tajemnicy paschalnej i udzielili Narodowi błogosławieństwa pasterskiego.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
Zgromadzeni na 343. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 6.03.2008 r.