W dniu 5 grudnia 2016, w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, odbył się doroczny zjazd diecezjalnych i zakonnych referentów ds. ekumenizmu oraz animatorów ruchu ekumenicznego, jak również posiedzenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Obecni byli pasterze Kościoła katolickiego w Polsce zaangażowani w dialog ekumeniczny, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Jacek Jezierski, bp Andrzej Czaja i bp Bronisław Dembowski.

Gościem zjazdu był bp Dimitrios Salachas, z katolickiego Kościoła greckiego, znany autorytet w dziedzinie kanonicznego prawa wschodniego. Wygłosił on referat na temat ekumenicznych aspektów zmian prawnych wprowadzonych przez Ojca św. Franciszka.

Na spotkanie został także zaproszony ks. prał. Andrzej Choromański z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Omówił on ideę Światowego Forum Chrześcijańskiego (patrz: www.globalchristianforum.org), w którego inicjatywy angażuje się Papieska Rada wraz z innymi Kościołami i wyznaniami chrześcijańskimi.

W programie zjazdu znalazły się informacje na temat zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia 2017), który odbędzie się pod hasłem Pojednanie –miłość Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20). Nabożeństwo centralne Tygodnia w formie Nieszporów będzie miało miejsce w niedzielę 22 stycznia 2017 o godz. 16.00 w katedrze św. Floriana w Warszawie na Pradze.

Zaprezentowano także szereg inicjatyw ekumenicznych, m. in. Encyklopedię ekumenizmu w Polsce (1964-2014), wydaną pod redakcją ks. Józefa Budniaka, ks. Zygfryda Glaesera, ks. Tadeusza Kałużnego i o. Zdzisława Kijasa OFMConv (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2016, ss. 560), a także kolejną polsko-niemiecką ekumeniczną pielgrzymkę śladami cesarza Ottona III Magdeburg-Gniezno.

Podczas zjazdu przedstawiono polski program obchodów 500-lecia Reformacji Podkreślono, że dla katolików trafnym słowem-kluczem jest tutaj „upamiętnienie”, które obejmuje zarówno wdzięczność za dary, które przyniosła Reformacja, jak i pokutę za utraconą jedność, a także za cierpienia wynikające z upolitycznienie teologicznego sporu. Obchody Reformacji powinny być okazją do wspólnego świadectwa o Chrystusie. Uczestnicy zjazdu, a następnie członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, wyrazili ubolewanie z powodów głosów krytyki skierowanych wobec tych katolików, zwłaszcza duchownych, którzy brali lub wezmą udział w obchodach jubileuszu Reformacji. Podkreślono, że tego typu negatywne nastawienie jest niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, a także z przykładem dawanym przez papieża Franciszka.

ks. Sławomir Pawłowski SAC

Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

fot. BP KEP

BRAK KOMENTARZY