List przewodniczącego Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem

19-11-2015

Lublin, 19 listopada 2015 r.

1598

Michel Schudrich – Naczelny Rabin Polski
Symcha Keller – Przewodniczący Rady Religijnej Związku
Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Drodzy Bracia Rabini,

W 50. rocznicę watykańskiego dokumentu Nostra aetate, określającego stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich, zwłaszcza do judaizmu, katolicy i Żydzi dokonują bilansu tego, co się działo w minionym czasie w naszych wzajemnych relacjach. Z pewnością, po obu stronach wzrosła świadomość naszych duchowych więzi. Znalazły one coraz klarowniejszy wyraz w ludzkich postawach, zarówno w osobach papieży jak również w różnych środowiskach kościelnych. Znaczącym momentem było oczyszczenie pamięci poprzez wyznanie win, z prośbą o wybaczenie wszystkich przejawów antysemityzmu, w słowach i czynach, które miały miejsce w przeszłości w łonie Kościoła. Uczynił to papież Jan Paweł II oraz Episkopat Polski, opłakujący krzywdy, a nawet śmierci, wyrządzone Żydom przez rodaków. Do tej opcji nawiązuje ostatni list Episkopatu. Braterski dialog z Żydami jest fundamentalną opcją Kościoła.

Z wielką radością, satysfakcją i nadzieją przyjąłem wypowiedź Agudat Rabanei Polin, pełną ducha i woli dalszego budowania naszych wzajemnych braterskich więzi. Ta odezwa jest dla nas, zaangażowanych w dialog katolicko-żydowski, wielkim impulsem do dalszego działania, aby przesłanie Nostra aetate dotarło do wszystkich katolików w Polsce, zwłaszcza do tych duchownych i świeckich, którzy pozostają obojętni na dialog, a nawet na, tu i ówdzie powtarzające się, ekscesy zachowań antysemickich podczas rocznicowych manifestacji, tak jak to miało miejsce we Wrocławiu w święto Niepodległości. Niestety, podobne zajścia miały miejsce wczoraj we Wrocławiu, kiedy podczas manifestacji została spalona kukła Żyda. Zdecydowanie potępiamy raniące uczucia Braci Żydów i nasze uczucia, niegodne zachowania osób zaślepionych ideologią szowinizmu i rasizmu. W sercu nosimy wielki ból i mamy nadzieję na opamiętanie tych, którzy zioną nienawiścią wobec innego.

Wrocławskie wydarzenia pokazują, jak wielka pozostaje przed nami praca nad kształtowaniem postaw tolerancji wśród młodego pokolenia, aby nie ulegało indoktrynacji ze strony nacjonalistycznych ideologów, wykorzystujących frustracje społeczne. Istnieje wiec potrzeba pracy organicznej w Kościele, przy współpracy ze światłymi umysłami różnych środowisk, żeby nie niszczyć tego, co zostało wypracowane przez szerokie kręgi polskich katolików zaangażowanych w budowanie klimatu braterstwa katolicko-żydowskiego, szacunku dla Żydów i społecznej akceptacji odradzającego się życia wspólnot żydowskich, istniejących na polskiej ziemi od tysiąca lat, tak okrutnie zniszczonych przez totalitaryzm nazistowski. Wspólnotę polsko-żydowskiego zamieszkania doskonale prezentuje Muzeum Historii Polskich Żydów w Warszawie. Jednakowo Polska jest dla Polaków jak i dla Żydów, dla których polska ziemia jest wspólną Ojczyzną. Każdy człowiek ma prawo do wyboru swojej ojczyzny.

Drodzy Bracia Rabini jesteśmy z Wami, dzielimy Wasze radości i Wasze bóle, ale także wielką nadzieję na solidarność z Wami polskich serc. Niech Was Wszechmogący błogosławi.

Wasz brat Mieczysław Cisło
Przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem