Warszawa, dnia 22 lutego 2024 roku

Czcigodny Ojcze Prowincjale,

z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o chorobie i śmierci o. prof. Zbigniewa Marka – jezuity, pedagoga, wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać wyrazy współczucia wszystkim, których zasmuciło jego odejście, jak również zapewnić o mojej modlitwie w intencji zmarłego.

Dobremu Bogu dziękuję za pracowite i pełne poświęcenia życie Ojca Profesora, a w sposób szczególny za jego zaangażowanie w ramach naszej Konferencji Episkopatu, jako konsultora Komisji Wychowania Katolickiego KEP, członka Zespołu ds. nowych programów katechetycznych oraz rzeczoznawcy do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

W obliczu śmierci szukamy słów pocieszenia w Tym, który śmierć pokonał, będąc Życiem samym, jak czytamy w Ewangelia wg św. Jana: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki» J 11,25-26.

Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski