Rektor WSD w Krakowie nowym biskupem bielsko-żywieckim

16-11-2013

Na emeryturę przechodzi biskup diecezjalny bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy. Papież Franciszek mianował jego następcą ks. prał. Romana Pindla, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej.

1735

Ks. prof. dr hab. Roman Pindel za dwa dni, 18 listopada, skończy 55 lat.  Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, gdzie kieruje Katedrą Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki. Od 2011 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, w którym formują się alumni archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

Biskup nominat Roman Pindel urodził się w 1958 roku. Po maturze wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego.  22 maja 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze wawelskiej. Po trzech latach pracy w charakterze wikariusza został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1990 roku uzyskał doktorat, broniąc rozprawy „Chrystus jako Arcykapłan współczujący według Listu do Hebrajczyków”. Habilitował się w roku 2001, przedstawiając monografię „W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11-2, 21”, zaś tytuł profesora otrzymał w roku 2005 w oparciu o dorobek i pracę „Magia czy Ewangelia. Konfrontacja głosicieli Ewangelii ze światem magicznym w ujęciu Dziejów Apostolskich”. Ks. prof. dr hab. Roman Pindel kieruje Katedrą Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem 20 książek i ponad 70 artykułów naukowych z zakresu biblistyki oraz licznych publikacji popularnonaukowych, a także różnych sesji formacyjnych.

Pracę naukową ks.  Pindel łączył z duszpasterstwem Odnowy w Duchu Świętym, będąc m.in. asystentem kościelnym miesięcznika „List”.

W latach 2004-2011 pełnił funkcję ojca duchownego, a od 2011 r. – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Rok temu został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce.

Decyzją Ojca Świętego Franciszka  16 listopada 2013 r. rektor krakowskiego seminarium ks. prał. Roman Pindel został nowym biskupem bielsko-żywieckim. Jednocześnie Papież przyjął rezygnację biskupa Tadeusza Rakoczego z posługi biskupa bielsko-żywieckiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Biskup Rakoczy pełnił swą posługę przez ponad 20 lat. 25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej diecezji bielsko-żywieckiej, a miesiąc później udzielił mu święceń biskupich.

Zobacz także:

DOKUMENT: Bielsko-Biała: Bp Tadeusz Rakoczy przechodzi na emeryturę. Ks. prał. Roman Pindel – biskupem bielsko-żywieckim