W 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ ustanowiono 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Stało się to w reakcji na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotyczą przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą doniesienia różnych międzynarodowych organizacji, m. in. raport Open Doors, według którego ok. 340 mln chrześcijan jest obecnie narażonych na wyjątkowo ciężkie prześladowania – to o 80 mln więcej niż w poprzednim roku. Między rokiem 2019 a 2020 liczba chrześcijan zamordowanych z powodu swojej wiary wzrosła o 60%. W samej Polsce w 2020 roku odnotowano 280 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie ma przypominać społeczeństwu o nienaruszalnym miejscu wolności sumienia i religii w katalogu praw człowieka. Jego rolą jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na trudną sytuację ofiar prześladowań, a jednocześnie pobudzenie do respektowania praw mniejszości wyznaniowych i propagowania tolerancji religijnej. Państwa członkowskie ONZ i organizacje międzynarodowe, ale także wspólnoty lokalne i jednostki mogą potraktować Międzynarodowy Dzień jako impuls do angażowania się w działania upamiętniające ofiary oraz zachętę do skutecznej pomocy poszkodowanym.

Laboratorium Wolności Religijnej, jako projekt ukierunkowany na przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej, już po raz drugi podjęło się organizacji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Głównym ich elementem będzie podświetlenie na czerwono budynków urzędów i instytucji kultury w całym kraju. W zeszłoroczną akcję włączyło się kilkadziesiąt urzędów i instytucji, m. in.:

  • budynek główny Urzędu Miasta Torunia, elewacja Areny Toruń, napis na ścianie CKK Jordanki oraz wnętrze kościoła pw. Świętego Ducha w Toruniu,
  • poznański ratusz na Starym Rynku (Muzeum Historii Miasta Poznania),
  • Tauron Arena Kraków oraz Kładka o. Laetusa Bernatka w Krakowie,
  • Filharmonia Szczecińska,
  • Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
  • Pałac Branickich oraz Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku,
  • Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Ogólnopolska inicjatywa zapoczątkowana przez Laboratorium ma służyć budowaniu poczucia solidarności z prześladowanymi, a także podnosić społeczną świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i religii. Laboratorium stawia sobie za cel udzielanie pomocy poszkodowanym, a także uświadamianie opinii publicznej o istnieniu, a wręcz obserwowanym nasileniu wrogości wobec religii, która w przestrzeni publicznej przybiera często formę bagatelizowanych z początku naruszeń. Poprzez kształtowanie postawy szacunku wobec wolności sumienia i religii jako podstawowego prawa człowieka Laboratorium przypomina o należnym jej miejscu w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie.

Więcej informacji na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl oraz na FB (@LaboratoriumWolnosci) i Twitterze (@LWR_PL).

Laboratorium Wolności Religijnej